Kereskedelmi jogi gyakorlat I.

Tantárgyi tematika
KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM
a(z) KERESKEDELMI JOGI GYAKORLAT I. c. tantárgyból
tárgykód: AJKER252L7
Jogász osztatlan szak IV. évf. levelező tagozat
2016/2017. tanév 1. félév

Tárgyfelelős: Dr. Barta Judit egyetemi docens
Tárgyfelelős intézet/tanszék: CTI/Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék
Tantárgy oktatója: Dr. Harsányi Gyöngyi egyetemi docens
Előtanulmányi kötelezettség: -
Egyidejű felvétel: Kereskedelmi jog I. AJKER251L7 fv.
Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra/félév
Számonkérés módja: gyakorlati jegy
Kreditpont: 1

1. A tantárgy feladata és célja

A kereskedelmi jog elsajátítása és megismertetése során fontos célkitűzés, hogy a hallgatók ne csak e nagy ívű és széles jogterület elméleti szabályaival, hanem lehetőség szerint, annak joggyakorlatával és jogalkalmazási problémáival is megismerkedjenek. A gyakorlati példák bemutatásával, jogesetek megoldása révén oktatjuk a gazdasági életben leggyakrabban előforduló szerződéstípusok sajátos normáit. E szabályok alkalmazásához szükséges készségek kialakítása segíti a felkészülést a gyakorló jogászi munkára.
Az értékpapírjog keretében az előadásokon az értékpapírjog kibocsátásánál és az egyes értékpapír típusoknál megismertek ismétlése, rögzítése a tárgy oktatásának célja.

2. A tantárgy tematikus leírása

2016. XI. 19. (szombat) – 13.20-15.00-ig – XX. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens

1. Kereskedelmi jog, kereskedelmi szerződés. Szerződéskötés a gazdasági életben.
2. Fizetési módok.
3. Közvetítői szerződések. Bizományi szerződés
4. Jogbérleti szerződés.
5. Faktoring
6. Pénzügyi lízing
7. Szállítmányozás.
8. Vállalkozási szerződések, közös szabályok, tervezés, kivitelezés, kutatási szerződés
9. Helyiségbérlet.
10. Hitel- és számlaszerződések: betétszerződés, takarékbetét-szerződés, fizetési számlaszerződés, fizetési megbízási szerződés, bankkártya-szerződés.
11. Biztosítás I.
12. Biztosítás II.
13. Értékpapírjog I.
14. Értékpapírjog II.
15. Értékpapírjog III.

2016. XI. 26. (szombat) – 14-15-ig – XIX. ea. – Dr. Harsányi Gyöngyi e. docens
Aláírás-pótlás

3. Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele a gyakorlaton való jelenlét, melyet a tanszék jelenléti ív aláírásával ellenőriz.
A tantárgy számonkérésének módja: írásbeli vizsga.

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése ötfokozatú: (1-2-3-4-5) gyakorlati jegy. Aki a gyakorlaton megjelenik, megajánlott közepes érdemjegyet kap. A jeles, illetve jó eredményért a pótírásbelivel egyidejűleg lehet írásban javítani.
A nem megjelentek pótírásbelit írnak, ami a tanszék oktatói állítanak össze jogesetekből és a tananyaghoz tartozó kérdésekből.
A maximális pontszám 60%-át el kell érni az elégséges gyakorlati jegyhez, 70 % közepes, 80% jó, 90% szükséges a jeles minősítéshez.
A pótírásbelizők aláírásának feltétele a jelenlét. Pótlás: vizsgaidőszak első két hetében.

SZMSZ III. 50.§ (8) bek.: „A szorgalmi időszak végét követően az aláírások és a gyakorlati jegyek pótlására legfeljebb a vizsgaidőszak 2. hetének utolsó napjáig (a vizsgaidőszakban összesen 10 munkanapon) van lehetőség, beleértve a dékáni méltányosság esetét is. A tantárgyfelelősök/oktatók kötelesek minden hétre legalább egy lehetőséget biztosítani a pótlásra. A vizsgaidőszakban ugyanazon tantárgyból legfeljebb három alkalommal lehet aláírást, gyakorlati jegyet pótolni, első alkalommal kérelem és mulasztási díj befizetése nélkül, a második alkalommal dékáni méltányossági engedély birtokában a 124. § (1) bekezdésében rögzített díj fizetését követően. A harmadik pótlási alkalomra kivételesen indokolt esetben rektori méltányossági engedély birtokában van lehetőség az engedélyben rögzített időpontig, a 124. § (1) bekezdésében rögzített díjak megfizetése után.”

5. Kötelező tananyag

1. Szerk.: Majoros Tünde: Barta Judit-Fazakas Zoltán-Harsányi Göngyi-Miskolci Bodnár Péter-Szuchy Róbert-Ujváriné Antal Edit: Kereskedelmi Szerződések alapvető szabályai Patrocínium Kiadó, Budapest, 2015.


6. Ajánlott irodalom
-

Egyéb tudnivalók:
Az oktatók a tanszéki szobák ajtaján feltüntetett időpontokban az órarendi foglalkozásokon túlmenően konzultációra a hallgatók rendelkezésére állnak.

Miskolc, 2016. augusztus 29.

Kereskedelmi Jogi intézeti Tanszék

 

Vissza