Bevezetés a közjogtanba

Követelmények és tantárgyi program

Bevezetés a közjogtanba c. tantárgyból

Jogi asszisztens szakos levelező tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK712JAL2

2012/2013. tanév 2. félév

 

Tanegység címe: Bevezetés a közjogtanba

Tanegység típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 2

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

A tárgy jegyzője: Hallók Tamás egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

 

1.    Az oktatás célja

A hallgatók megismerjék a közjog, az alkotmányjog alapelveit, alapfogalmait, a jogrendszer működését meghatározó elveket, az alapvető jogforrástani ismereteket, a hatalomgyakorlás módjait, és az abban közreműködő főbb szerveket. Így ismereteikkel a jogélet különböző területein dolgozó jogászok munkáját segíteni tudják.

 

2. Felmentési kérelmek elbírálása

Bevezetés a közjogtanból tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    Vizsga

A vizsga a Tanszék által meghatározott vizsganapokon történik. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat. Mindenki csak a vizsgalapon feltüntetett oktatónál vizsgázhat.

 

4.    Adminisztratív ügyek intézése

A tantárggyal kapcsolatos adminisztratív ügyek intézése az A/6. épület 211-es szobájában történik.

 

5.    Tankönyv: -

 

6.    Ajánlott irodalom:

-      Alkotmányjog. (Szerk.: Kukorelli) Osiris, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

-      Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára Bíbor, Miskolc, 2008.

-      Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. KJK, Bp., 1994.

 

 

Előadások

 

Első előadás (Hallók Tamás)

Március 9. (szombat), 8.30–11.50, A/1. 307. tt.

Közjog, magánjog elhatárolása, jogágak típusai. Az alkotmányjog fogalma, jellemzői. Az alkotmány, alkotmányosság fogalma. Hatalommegosztás. A jogforrás fogalma, a jogforrási rendszer elvei. A jogforrási hierarchia (törvény, rendeletek) Alapelvek a jogrendszerben. A jogszabályok közzététele, jogszabálygyűjtemények, a jogszabályok keresése. 

A demokrácia: a közvetlen és képviseleti demokrácia. Képviseleti demokrácia. Országos szint. Területi-helyi szint. A közvetlen demokrácia. Országos és helyi népszavazás, népi kezdeményezés. Az alkotmányos szervek rendszere.

Az Országgyűlés: megalakulás, tisztviselők, bizottságok, frakciók, törvényhozatali eljárás főbb fázisai. 

 

 

Második előadás (Panyi Béla)

Március 30. (szombat), 8.30–11.50., A/1. 307. tt.

A bíróságok. A bírósági szervezet felépítése. A bíróságok igazgatása. A bíróságok határozatainak közzététele.

Az ügyészség. Az ügyészség szervezeti felépítése Az ügyészi tevékenység fő irányai.

A közigazgatási szervek. A közigazgatási szervek csoportosítása feladatuk alapján. A közhatalom gyakorlása. Az államigazgatási szervek jogalkotó tevékenysége.

A helyi önkormányzás alkotmányos alapjoga: a választópolgárok közössége a helyi hatalom gyakorlásában, a helyi közügy fogalma, a települési és területi önkormányzatok. Az önkormányzati rendelet a jogforrási hierarchiában. Az önkormányzati rendeletalkotás legfontosabb tárgyai. Az önkormányzati rendelet, mint a jogforrás fogalma. A kötelező rendeletalkotási tárgykörök felsorolása. Az önkormányzati rendelet kezdeményezésére jogosultak ismertetése. A rendeletalkotás szabályai. Az önkormányzati rendelet kihirdetése és a hatálybalépés. A képviselőtestület döntései (rendelet, határozat). A képviselő-testület ülései, a nyilvános és zárt ülés. A szervezeti és működési szabályzat. A jegyző feladata a rendeletalkotásban.

Az adatok fajtái. Az adatok kezelésének szabályai. Az adatvédelmi hatóság feladatai. A titokfajták. A minősítés alkotmányos alapjai. A minősítésre jogosultak köre és a minősítési eljárás. A minősített adatok kezelésével kapcsolatos szabályok.

 

Harmadik előadás (Hallók Tamás)

Április 27. (szombat), 10.20–11.50., A/1. 307. tt.

A köztársasági elnök megválasztása, hatáskörei.

A kormány összetétele, feladatai. A kormány jogalkotó hatásköre: A kormányrendelet, a kormány tagjainak jogalkotó tevékenysége, a jogszabálytervezetek internetes közzététele. Az Alkotmánybíróság feladata, tagjai. Az Alkotmánybíróság hatáskörei.

 

 

 

 

Miskolc, 2013. január

 

                                                                                          Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza