A 18-19. sz-i államfelfogás Magyarországon

A 18-19. századi természetjogi államfelfogás magyarországon

2013/2014/I. tanév

(szabadon választott tantárgy)

levelező tagozatos joghallgatók részére

AJJOTALT12L3 (2ó, 2kr., besz.)

                                                           

 

1. Az oktatás célja:

A 18-19. századi természetjogi koncepciók bemutatása, különös tekintettel az államról vallott nézeteikre mind az egyetemes, mind a magyar jogtörténeti tanulmányok mélyebb elsajátítását célozzák. Ezen túl a kor „általános államtanát” képező elvek megismertetésén keresztül a hallgató betekintést kaphat a modern közigazgatási jog kialakulásának történeti előzményeibe is. E tantárgy kertében lehetőség nyílik a kor természeti közjogi koncepciójában tárgyalt témakörök – úgymint az állam kialakulása, „societas”-jellege, az államiság fogalmi elemei, az állami közhatalom természete és felségjogai − vizsgálatára, melynek révén a hallgató képet alkothat arról a 19. századi elején kialakuló magyar közjogi felfogásról, amelyre támaszkodva a reformkor polgári kor igényeinek megfelelő közjogi tartalmú elképzelései megfogalmazódhattak.

 

2. Konzultációk:

A félév során az órabeosztásnak megfelelően egy konzultációra kerül sor. A konzultációkon a megjelenés kötelező, tekintettel arra, hogy az ott elhangzottakból, valamint a megadott szakirodalom felhasználásával a hallgatók a félév végén beszámolnak.

 

A konzultáció tematikája:

I. konzultáció (október 12. szombat 17.00 h. – 19.00. h., A/1 227. terem):

  1. Az újkori modern természetjogi koncepciók általános jellemzői és a magyar természetjogi oktatás (Karl Anton Martini, Szibenliszt Mihály, Virozsil Antal, Pauler Tivadar munkássága)
  2. A 18-19. századi államkoncepció bemutatása Szibenliszt Mihály természetjogi műve alapján  - az állam mint legjelentősebb társulás

-         az  állam kialakulása 

-         az államiság fogalmi elemei (népesség, terület, állami főhatalom)

-         a felségjogok terjedelme és csoportosításuk

-         alapvető felségjogok (törvényhozás, felügyelet, végrehajtás)

-         az állam bírói hatalma és rendészeti jogköre

-         hatalom-átruházás joga (katonai és polgári közszolgálat)

-         az állam vagyonkezelői jogköre

-         a vallásügyek terén gyakorolható jogkörök

 

3. Számonkérés:

Aláírás megszerzésének feltétele a konzultációkon való részvétel.

A tantárgy teljesítése beszámolóval (írásbeli vagy szóbeli) történik, melynek minősítése: nem megfelelt – megfelelt – kiválóan megfelelt

 

4. Tananyag:

A konzultációkon elhangzott anyag

Ajánlott irodalom: Frivaldszky János: Természetjog – eszmetörténet, Szent István Társulat, Budapest, 2001. 201-299. o.

Csizmadia Andor: A hazai jog oktatása a 18. század második felében …, Jogtudományi Közlöny, 1967. március-április hó 196-202 o.

Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1976

Bürokrácia és közigazgatási reformok Magyarhonban, Közreadja: Csizmadia Andor, Gondolat Kiadó Budapest, 1979

 

 

 

 

Miskolc, 2013. szept. 5.                                         Dr. Petrasovszky Anna

                                                                                           a tárgy oktatója

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vissza