A modern állam- és jogtörténet alapjai

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A MODERN ÁLLAM ÉS JOG TÖRTÉNETI ALAPJAI c. tárgyból

A tantárgy kódja: AJJOT811JFL1

 

Jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő levelező tagozatos hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 10 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.   A tantárgy feladata és célja

A „modern állam-és jog történeti alapjai” című tárgy a jogi alapműveltséget kiegészítő jellege mellett segítséget kíván nyújtani az alkotmánytörténet és a jogtörténet alapfogalmainak a megértéséhez, és elsősorban jogtörténeti ismereteket kínál.

2.    A tantárgy tematikus leírása

I. konzultáció

1: A félévi követelmények ismertetése. Az állam fogalma, az államok tipizálása, európai alkotmánytörténeti szakaszok és az államformák változásai.

2: A jog, a jogforrás és a kodifikáció fogalma. Anyagi- és eljárásjogi alapelvek fejlődése a hűbéri rendszertől a polgári államig.

3: A magyar alkotmánytörténet korszakai. 

A magyar országgyűlés kialakulása és története.

 

II. Konzultáció:

 

4: Magyarország végrehajtó szerveinek a története.

5: A magyar bírósági szervezet alakulásának áttekintése.

6: Jogforrások a rendi korban és 1848 után.

7: A magyar házassági jog fejlődése.

 

III. Konzultáció:

8: Az öröklési és a kötelmi jog fejlődése Magyarországon.

9: A büntetőjog alapintézményei a rendi korban és a modern büntetőjog kialakulása. A Csemegi-kódex.

10: Perjogtörténet: A polgári peres eljárás fejlődése Magyarországon.

11: A büntető eljárásjog fejlődése Magyarországon.

12: Közigazgatási eljárás fejlődéstörténete Magyarországon

13: Összefoglalás, félévzárás.

 

3. Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

A tárgy oktatása a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és az előadásokon kiadott segédanyagokra épül.

A konzultáción való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A konzultációkon való részvétel kötelező.

Az itt elhangzott előadásanyag a félévi kollokvium alapját képezi.

 

4. Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A tárgyat kollokvium zárja, amely szóban történik, az oktató által megjelölt vizsganapokon. A vizsgán 5 fokozatú értékelést alkalmazunk. A vizsga a tankönyv kijelölt tételeiből és a konzultáció anyagából lesz.

 

 

Egységes kollokviumi tételsor nappali és levelező tagozatos jogi felsőoktatási szakképzésben résztvevő hallgatók számára

(2017/2018. tanév I. félév)

 

A modern állam és jog történeti alapjai

 

 1. Az állam fogalma (TK 9-12. oldal).
 2. A hűbéri állam jellegzetességei (TK 19-21. oldal)
 3. A rendiség időszaka Angliában és Franciaországban (TK 21-24. oldal).
 4. Az abszolutizmus állama és modern állam főbb jellemzői (TK 25-30. oldal).
 5. A jog, a jogforrás fogalma, középkori jogforrások, a városi jog forrásai (TK 30-36. oldal).
 6. A polgári korszak jogforrásai, a kodifikáció és az angolszász jogrendszer (TK 37-40. oldal).
 7. 7.      Az anyagi jogi és az eljárásjogi alapelvek fejlődése (TK 40-45. oldal).
 8. Az angol polgári átalakulás dokumentumai és a francia polgár jogai (TK 47-50. oldal).
 9. Az amerikai alkotmány és kiegészítései (TK 50-52. oldal).
 10. A magyar országgyűlés története, hatásköre és a választójog fejlődése (TK 53-61. oldal).
 11. A király jogállásának változásai, a kormány jogállásának története és a kormányzó jogkörei 1920-1944 között (TK 61-66. oldal).
 12. Helyi igazgatási szervek 1848 előtt és 1848 után (TK 66-72. oldal).
 13. A királyi kúria és bíróságai, a nemesi bíróságok, városi bíráskodás és az úriszék. (TK 72-75. oldal).
 14. A polgári korszak bírósági rendszere és a bírói függetlenség (TK 75-78. oldal).
 15. 15.  Jogforrások Magyarországon 1848 után (TK 78-81. oldal). 
 16. A személyek jogának fejlődése (TK 82-83. és 89-90. oldal) és a házassági jog alapintézmények 1848 után. (TK 83-84. és 94-97. oldal).
 17. Az öröklési jog fejlődése a rendi és a modern korban. (TK 84-85. és 97. oldal).
 18. A kötelmi jog alapintézményeinek kialakulása (TK 85-86. és 97-100. oldal).
 19. Kereskedelmi jog a polgári korban (TK 90-94. oldal).
 20. A büntetőjog alapintézményei a rendi korban és a Csemegi-kódex. (TK 86-87. és 100-103. oldal).
 21. A modern magyar büntetőeljárási jog fejlődése (az 1896. évi XXXIII. törvénycikk a bűnvádi perrendtartásról) (TK 104-109. oldal).
 22. A modern magyar polgári eljárásjog fejlődése (az 1911. évi I. törvénycikk a polgári perrendtartásról) (TK 109-114. oldal).

 

 

 

5. Kötelező irodalom:

 

Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai. Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2010. (A továbbiakban: TK)és a konzultációk anyaga.

 

 

6. Ajánlott irodalom:

 

Gönczi-Horváth-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I-II. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 2001.

József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.

Mezey Barna (szerk.): Magyar alkotmánytörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Mezey Barna (szerk.): Magyar jogtörténet. Osiris Kiadó, Budapest, 2003.

Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Debrecen University Press, Debrecen, 1998.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

 Dr. Koncz Ibolya Katalin       A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella A/6.épület 222. szoba            Tel: 0646/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szeptember 05.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

 

 

 

 

Vissza