A szociális jog kialakulása és alapjai

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A szociális jog kialakulása és alapjai c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT131MTL1

Munkaügyi és Társadalombiztosítási igazgatási alapszakos levelező hallgatók részére

2015/2016. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 8 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A szociális jog kialakulása és alapjai című tárgy mindenek előtt jogtörténeti alapismereteket kínál. Figyelemmel kíséri az egyetemes és magyar történelem szociális jogi normáinak kialakulását, elemzi azok tartalmát. Belső rendszerét az egyetemes és hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében foglalkozunk az antik, a rendi, a polgári és a legújabb kor szociális joggal összefüggő szabályozási tendenciáival. A tárgy keretében vizsgáljuk az Európai Unió szociális jogrendszerének elvi, és tételes jogi alapjait. Figyelemmel kísérjük a magyar szociális jog utóbbi tíz évének fejlődési irányait, és legfőbb eredményeit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

I. konzultáció:

 1. Bevezetés, tantárgyi követelményrendszer ismertetése.

A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai.

 1. Az ókori szociális gondoskodás főbb elemei
 2. A középkori szociális ellátás jogi szabályozása
 3. A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 4. A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között
 5. Az „Egri Norma”
 6. A bismarcki szociálpolitika

II. konzultáció:

 1. A 20. századi európai szociális modellek
 2. Az EU szociálpolitikájának történeti háttere
 3. Az Európai Szociális Modell
 4. Az Európai Szociális Modell a gyakorlatban I.

Az Európai Szociális Modell a gyakorlatban II.

 1. A magyar szociális jog utolsó tíz éve

A félév lezárása, a vizsgatételek rögzítése

 

3.         Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a kiadott segédanyagokra épül. A konzultációkon való részvétel kötelező és célszerű is, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

Vizsgatételek:

 1.                        1.            A szociális jog fogalma, történetének főbb szakaszai.
 2.                        2.      Az ókori szociális gondoskodás főbb elemei
 3.                        3.      A középkori szociális ellátás és jogi szabályozás
 4.                        4.      A felvilágosult abszolutizmus és az állami gondoskodás
 5.                        5.      A magyar szociális gondoskodás története 1867-1945 között
 6.                        6.      Az „Egri Norma”
 7.                        7.      A bismarcki szociálpolitika
 8.                        8.      A 20. századi európai szociális modellek
 9.                        9.      Az EU szociálpolitikájának történeti háttere
 10.                    10.      Az Európai Szociális Modell
 11.                    11.      Az Európai Szociális Modell a gyakorlatban
 12.                    12.      A magyar szociális jog utolsó tíz éve

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A felvilágosult abszolutizmus időszakának államszervezeti jellemzői Magyarországon. In: Segédanyag a Magyar alkotmány- és jogtörténet oktatásához II. Miskolc, 1995. 8-20. p
 2. Gyulavári Tamás-Könczei György: Európai szociális jog. Osiris, Budapest, 2000.
 3. Kardos Gábor: Üres kagylóhéj? A szociális jogok nemzetközi jogi védelmének egyes kérdései. Gondolat, Budapest, 2003.

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Bánsági Györgyi: Szociális jog. Budapest, 2000.
 3. Molnár Margit: Töredékek a szociális gondoskodás ókori történetéből. Esély, 1992. 3. sz. 93-103. p.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin        A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. augusztus 31.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza