A nemzetpolitika közjogi alapjai

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A nemzetpolitika közjogi alapjai c. tantárgyból

tárgykód: AJALK105KSZL3

Közigazgatás-szervező szakon

levelező tagozatos hallgatók számára

2015/2016. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bragyova András egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Pap Gábor egyetemi adjunktus, Panyi Béla c. egyetemi docens, Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog 1

Egyidejű felvétel:

Szemeszter: 3

Óraszám: 10 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 3 kr.

 

1. Az oktatás célja:

A nemzetpolitika közjogi alapjai c. tantárgy céljai között szerepel, hogy a hallgatók a nemzet jogi jelentőségét megismerjék, jogi értelemben helyes felfogást alakíthassanak ki a nemzetről. Megismerjék a magyar nemzet sajátos helyzetét, benne a szomszédos államokban és a diaszpórában élő magyarság helyzetét, beleértve a köztük és a magyar állam között fennálló közjogi kötelékek mibenlétét, Magyarország alkotmányos kötelezettségeit és ezek megvalósításának államszervezeti kérdéseit.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A nemzetállamok kialakulásának történeti és jogi jellemzői.

2. A nemzet és a szuverenitás.

3. Állam és nemzet alkotmányos kapcsolata az európai alkotmánytörténetben.

4. A nemzet jogi fogalma. A politikai nemzet.

5. A nemzetek közötti alkotmányos kapcsolatok: perszonálunió, reálunió, föderáció.

6. A nemzet alkotmányos képviselete unitárius és föderatív államokban.

7. A nemzeti kisebbségek autonómiája.

8. A nemzeti kisebbségek védelme a nemzetközi jogban.

9. A magyar nemzetpolitika alkotmányos szabályai.

10. A magyar nemzet és a magyar állampolgárság.

11. A határon túl élő magyarság állampolgársága; a magyar nemzet közjogi egyesítése.

12. A határon túl élő magyarok státusjogai a státusztörvényben.

13. A határon túl élő magyarok politikai jogai Magyarországon.

14. A magyar állam védőállami szerepe.

15. A hazai nemzetpolitikát megvalósító állami szervek.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A beszámoló letételének feltétele az aláírás. Az értékelés három fokozatú.

 

4. A számonkérés követelményei

A beszámolóval történő számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

5. Kötelező tananyag

Nemzetpolitikai alapismeretek. Közszolgálati tisztviselők számára. Szerk.: Kántor Zoltán. NPKI, Budapest, 2013.

Kántor Zoltán: Nemzet és állam: a magyar állam és a külhoni magyarok. Iustum

Aequum Salutare, 2013. 2. sz.

Kántor Zoltán: Nemzetpolitika: a magyar modell. Nemzeti Érdek, 2013. 3. sz.

Kántor Zoltán: Nemzetépítés és nemzetpolitika: az identitás intézményesítése. Nemzeti

Érdek, 2013. 2. sz.

Petrescu – Petrescu – Iordachi – Kántor (eds.): Nationalism and Contested Identities:

Case Studies on Romanians and Hungarians. Regio Books, 2001.

 

6. Ajánlott irodalom

Pap Gábor: A nyilatkozat a hatályos állampolgársági törvényben. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXVI/1., Miskolc University Press, Miskolc, 2008, 383–409. o.

Pap Gábor: Az Alaptörvény és a magyar állampolgárság. Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2., Miskolc University Press, Miskolc, 2012, 359–369. o

Halász Iván: Állampolgárság, migráció és integráció. MTA Jogtudományi Intézet, Budapest, 2009.

Halász Iván – Majtényi Balázs: A magyar státustörvény a kelet-közép-európai jogi szabályozás tükrében. In: Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdésköréből. Szerk.: Kovács Nóra–Szarka László. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2002.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok és AB határozatok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

2001. évi LXII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról

2011. évi CLXXIX. törvény a nemzetiségek jogairól

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

 

• 24/1994. (V. 6.) AB határozat

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik, ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2015. július 1.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

Vissza