Évfolyamdolgozati és szakdolgozati

Évfolyamdolgozati témákÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMÁK

Jogász szak

 

AGRÁRJOG és KÖRNYEZETJOG;

 

MUNKAJOG

 

2013/2014. tanév

 

 1. Az évfolyamdolgozat a késõbbi szakdolgozattal a rész-egész viszonyában áll, amennyiben a hallgató ugyanazt a témát folytatja.

 2. Az évfolyamdolgozat minimális terjedelme 1 ív (cca 20 gépelt oldal, azaz 40.000 betűhely, 1,5-es sortáv, 12-es betűnagyság), a szakdolgozat célzott terjedelme 2,5 ív (50 oldal, 1,5-es sortáv);

 3. A dolgozat értékelése 1-5-ig terjedő osztályzattal történik.

 4. Egyféle témából a Neptun rendszerben megadott létszámban lehet jelentkezni ! Egy oktató max. 10 hallgatónak lehet a konzulense ;

 5. Az évfolyamdolgozatitémát a tanszék minden páratlan szemeszterben hirdeti meg a Neptun rendszerben.

 6. Az évfolyamdolgozat leadásának határideje a felvételt követő páros szemeszter vizsgaidőszakának kezdete. Az évfolyamdolgozatot az érintett intézet adminisztrációján kell leadni. A dolgozat leadási határidejének meghosszabbítására lehetőség nincs.

 

5 fő nappali és 5 fő levelezős hallgató létszámra van meghirdetve a jelentkezés

 

 

AGRÁRJOG – KÖRNYEZETJOG TÉMÁK

 

Dr. Csák Csilla egyetemi docens

 

AJAMUÉD88N5

AJAMUÉD88L5

 • Szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárfinanszírozásban

 • Nyugat Európai földhasznosító intézetek és a Nemzeti Földalap Kht.

 • A termőföldek állami tulajdonba vételének elméleti és gyakorlati kérdései

 • A termőföld- tulajdonszerzés és a családi gazdaság

 • Agrárüzemek struktúrájának hazai és nemzetközi vonatkozásai

 • A családi gazdaságok támogatásának szabályai

 • Az agrárpiaci rendtartás intézményrendszerének továbbfejlesztése

 • Szövetkezetek hazai és nemzetközi szabályozása

 • Vagyoni viszonyok a szövetkezetekben

 • Környezetjogi felelősség büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási kérdései

 • Szövetkezetek nemzetközi szabályozása

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Prugberger Tamás prof. emeritus

 

AJAMUÉD89N5

AJAMUÉD89L5

 • A termőföld tulajdonának és használatának jogi rendezése Magyarországon és az EU tagállamaiban

 • Az agrár- illetve a környezetjog közigazgatási és polgári jogi elemei

 • Az agrárpiaci rendtartás hazai és külföldi szabályozása

 • A termékforgalom joga az EU tagállamokban és Magyarországon

 • A mezőgazdasági haszonbérlet szabályozása az EU tagállamokban és Magyarországon

 • A családi farmrendszer, és a beszerző-értékesítő agrárszövetkezet

 • A szövetkezet fogalmi lényege és tartalmának jogi rendezése. Az e téren fennálló főbb szabályozási típusok

 • A növénytermesztés és állattenyésztés joghatásai

 • Az állategészségügy és állattenyésztés szabályai az EU tagállamokban és Magyarországon

 • Az élelmiszerjog szabályai az EU tagállamokban és Magyarországon

 • A növényvédelem szabályai az EU tagállamokban és Magyarországon

 • A vidékfejlesztés és az agrárium kapcsolata

 • A környezetjog társadalmi hatása és dogmatikai rendszere

 • Integratív, vagy szektorális legyen a magyar környezetjog?

 • Az ingatlan-nyilvántartás reformjának főbb kérdései

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

AJAMUÉD90N5

AJAMUÉD90L5

 • A szőlő és borgazdálkodás jogi aspektusai

 • Vagyoni értékű jogok szerepe a mezőgazdaságban

 • Az agrárgazdaság speciális szervezeti háttere

 • Agrárszerződések és a Ptk. reformja

 • Az ingatlannyilvántartás 2005. évi reformjai

 • A hegyközségek

 • Agrár- és vidékfejlesztési támogatások

 • A haszonbérlet mezőgazdasági jellegzetességei

 • A környezetvédelmi jog érvényesítésének nehézségei

 • Erdő és vadgazdálkodás

 • Közjogi szerzőfések szerepe a hulladékgazdálkodásban

 

 

Dr. Török Géza c. egyetemi docens

AJAMUÉD91N5

AJAMUÉD91L5

 • A vad és a hal tulajdonjogának megszerzése

 • A vadászati jog elméleti kérdései

 • Az erdei haszonvételek gyakorlásának kérdéskörei

 • A vadkártalanítás gyakorlata a hatályos jogban

 • Az állami földbirtok politikai gyakorlásának eszközei

 • Az erdő, vad és halgazdálkodási tervek szerepe a magyar jogban

 • A kárpótlás, mint speciális jogintézmény a magyar jogban

 • Az erdőgazdálkodás és a vadászat történeti fejlődése

 • Speciális haszonbérleti formák a vad- és halgazdálkodás területén

 

 

Dr. Orosz Gábor c. egyetemi docens

AJAMUÉD92N5

AJAMUÉD92L5

 • A vad és a hal tulajdonjogának megszerzése

 • Vadászati jog elméleti kérdései

 • Az erdei haszonvételek gyakorlásának kérdéskörei

 • A vadkártalanítás gyakorlata a hatályos jogban

 • Az állami földbirtok politikai gyakorlásának eszközei

 • Az erdő, vad és halgazdálkodási tervek szerepe a magyar jogban

 • Agrárszakigazgatás

 

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

AJAMUÉD98N5

AJAMUÉD99L5

 

 • A környezetjog magánjogi aspektusai

 • A környezetjog mezőgazdasági kérdései, agrár-környezetjog

 • A természeti erőforrások joga

 • A géntechnológia és a jog

 • Vagyoni értékű jogok és a természeti erőforrások joga

 

 • Az eredetvédelem jogi vonatkozásai, különös tekintettel a borjogra

 • Földrajzi árujelzők a mezőgazdaságban

 • A borjog agrár-üzemrendszeri kérdései

 • A borjog szakigazgatási rendszere

 

 • Agrár-versenyjog

 • A termőföldek aktuális tulajdoni és használati kérdései

 • A szövetkezetek múltja, jelene, és jövője

 • A fenntartható piacszabályozás

 • Szabadon választható téma

 

 

ÉVFOLYAMDOLGOZATI TÉMÁK

 

MUNKAJOGBÓL

 

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

AJAMUÉD93N5

AJAMUÉD93L5

 

 • Az Mt. bevezető rendelkezései

 • A kollektív munkajog intézményrendszere.

 • A munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) létesítésének kérdései.

 • A munkajogviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) tartalma.

 • A munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) megszüntetése.

 • A munkavállaló kártérítési felelőssége.

 • A munkáltató kártérítési felelőssége.

 • A munkaügyi viták kérdései.

 • A munkaügyi ellenőrzés.

 

 

Dr. Kenderes György egyetemi docens

AJAMUÉD94N5

AJAMUÉD94L5

 

 • Az Európai Uniós normák tükröződése a Magyar munkajogban

 • A sztrájkjog történeti és gyakorlati kérdései

 • A munkajogi felelősség alapkérdései

 • A kárfelelősség a munkajogban

 • A fegyelmi felelősség munkajogi kérdései

 • Az Mt. és a Ptk. elvi és gyakorlati kapcsolata

 

 

Dr. Prugberger Tamás prof. emeritus

AJAMUÉD95N5

AJAMUÉD95L5

 

 • Érdekegyeztetés Magyarországon és az EU-ban

 • Kollektív jogok rendszere a munkajogban

 • Az üzemi tanács intézményei az EU-ban

 • Tömeges létszámleépítés szabályai az EU-ban és Magyarországon

 

 

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

AJAMUÉD96N5

AJAMUÉD96L5

 

 • Szociális jog az EU-ban

 • A hátrányos megkülönböztetés tilalmát érintő szabályozás a munkajogban

 • Munkavállalói jogok védelme a munkáltató személyében történő változás esetén

 • A Munka Törvénykönyve jogharmonizációs célú módosításai

 • A munkaviszony létesítése

 

 

Dr. Tománé dr. Szabó Rita c. egyetemi docens

AJAMUÉD97N5

AJAMUÉD97L5

 

 

Dr. Jakab Nóra egyetemi adjunktus

AJAMUÉD100N5

AJAMUÉD101L5

 

 1. A fogyatékosság jogi kérdései – hátrányos megkülönböztetés, esélyegyenlőség, állami foglalkoztatáspolitika, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, támogatott beleegyezés, foglalkoztatás, támogatás

 2. Nők a munkaerőpiacon – hátrányos megkülönböztetés, európai és magyar szabályozása, támogatási rendszer, munkajogi és szociális jogi szabályozás

 3. Foglalkoztatáspolitika – európai és magyar foglalkoztatáspolitika, luxemburgi foglalkoztatási csúcs, esseni prioritások, közfoglalkoztatás, aktív eszközök, passzív eszközök, atipikus és alternatív foglakoztatási formák

 4. A kollektív munkajog aktuális kérdései – a régi és az új Munka Törvénykönyve kollektív munkajogi rendelkezései, kollektív szerződés, üzemi tanács, szociális partnerek

 5. A munkaviszony megszüntetése – a régi és az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek összehasonlítása

 6. A vállalatok szociális felelőssége (CSR rendszer)

 7. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága – Európai Bizottság Fehér könyve és a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében tett lépések összevetése

 8. A rehabilitáció – magyar reformok, komplex rehabilitáció (foglalkoztatási rehabilitáció)

 9. egyéb téma megbeszélés alapján

 

 

Dr. Mélypataki Gábor egyetemi tanársegéd

AJAMUÉD102N5

AJAMUÉD102L5

 

 1. A közszolgálat új kihívásai az új szabályozás tükrében:

 2. A szociálpolitika új tendenciái a XXI. században:

 3. Új irányzatok és tendenciák a munkajogban:

 4. A szociális- és családtámogatási rendszer napjainkban:

 5. Egyenlő bánásmód követelménye

 6. Mikro –mezo- és makroszintű munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés jellemzői

 7. Az állam szerepe a foglalkoztatásban- közmunkaprogramok

 8. A munka- és közszolgálati jog viszonya egymáshoz

 9. Atipikus munkavégzési formák

 10. Szabadon választható téma

 

Szakdolgozati témák

 

Agrár- és Munkajogi Tanszék

 

 

 

Választható szakdolgozati témák 2014/15. tanév

 

 

 

A szakdolgozat leadásakor a magyar nyelvű dolgozat címe alatt fel kell tüntetni az angol nyelvű címet is!

 

 

 

 

 

Jogász szakon

 

 

 

Agrárjogi témák

 

 

 

5 fő nappali -5 fő levelező

 

 

 

Dr. Csák Csilla egyetemi docens – AJAMUSZD88N, AJAMUSZD088L

 

–        Szövetkezeti hitelintézetek szerepe az agrárfinanszírozásban

 

–        Nyugat Európai földhasznosító intézetek és a Nemzeti Földalap Kht.

 

–        A termőföldek állami tulajdonba vételének elméleti és gyakorlati kérdései

 

–        A termőföld- tulajdonszerzés és a családi gazdaság

 

–        Agrárüzemek struktúrájának hazai és nemzetközi vonatkozásai

 

–        A családi gazdaságok támogatásának szabályai

 

–        Az agrárpiaci rendtartás intézményrendszerének továbbfejlesztése

 

–        Szövetkezetek hazai és nemzetközi szabályozása

 

–        Vagyoni viszonyok a szövetkezetekben

 

–        Környezetjogi felelősség büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási kérdései

 

–        Szövetkezetek nemzetközi szabályozása

 

–        Környezetvédelmi engedélyezési eljárás elméleti és gyakorlati kérdései

 

–        Energiajog szektoriális szabályozása

 

–        Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens – AJAMUSZD89N, AJAMUSZD89L

 

–        A szőlő és borgazdálkodás jogi aspektusai

 

–        Vagyoni értékű jogok szerepe a mezőgazdaságban

 

–        Az agrárgazdaság speciális szervezeti háttere

 

–        Agrárszerződések és a Ptk. reformja

 

–        Az ingatlannyilvántartás 2005. évi reformjai

 

–        A hegyközségek

 

–        Agrár- és vidékfejlesztési támogatások

 

–        A haszonbérlet mezőgazdasági jellegzetességei

 

–        A környezetvédelmi jog érvényesítésének nehézségei

 

–        Erdő és vadgazdálkodás

 

–        Közjogi szerződések szerepe a hulladékgazdálkodásban

 

–        Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Orosz Gábor c. egyetemi docens – AJAMUSZD98N, AJAMUSZD98L

 

–        A vad és a hal tulajdonjogának megszerzése

 

–        Vadászati jog elméleti kérdései

 

–        Az erdei haszonvételek gyakorlásának kérdéskörei

 

–        A vadkártalanítás gyakorlata a hatályos jogban

 

–        Az állami földbirtok politikai gyakorlásának eszközei

 

–        Az erdő, vad és halgazdálkodási tervek szerepe a magyar jogban

 

–        Agrárszakigazgatás

 

–        Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede e. docens

 

                                                                       – AJAMUSZD99N, AJAMUSZD99L

 

–        A környezetjog magánjogi aspektusai

 

–        A környezetjog mezőgazdasági kérdései, agrár-környezetjog

 

–        A természeti erőforrások joga

 

–        A géntechnológia és a jog

 

–        Vagyoni értékű jogok és a természeti erőforrások joga

 

 

 

–        Az eredetvédelem jogi vonatkozásai, különös tekintettel a borjogra

 

–        Földrajzi árujelzők a mezőgazdaságban

 

–        A borjog agrár-üzemrendszeri kérdései

 

–        A borjog szakigazgatási rendszere

 

 

 

–        Agrár-versenyjog

 

–        A termőföldek aktuális tulajdoni és használati kérdései

 

–        A szövetkezetek múltja, jelene, és jövője

 

–        A fenntartható piacszabályozás

 

–        Szabadon választható téma

 

 

 

MUNKAJOGI TÉMÁK

 

 

 

Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus – AJAMUSZD96N,  AJAMUSZD96L

 

Munkaviszony létesítés, módosítás, megszüntetés

 

Munkáltató kártérítési felelőssége

 

Munkavállaló kártérítési felelőssége

 

Tb.-i jog

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Kenderes György egyetemi docens – AJAMUSZD93N, AJAMUSZD93L

 

A munkajog történeti kérdései

 

A munkajogi felelősség rendszerének alapkérdései

 

Az Mt. és a Ptk. kapcsolata

 

Kártérítési felelősség a munkajogban

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár, emeritus – AJAMUSZD90N, AJAMUSZD90L

 

Az érdekegyeztetés jog és a kollektív szerződés

 

Tipikus és atipikus munkaviszony keletkezése, tartalma és megszűnése

 

A munkaviszony megszűnésének és megszüntetésének módjai

 

Az üzemi alkotmányjog intézményrendszere

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens – AJAMUSZD94N, AJAMUSZD94L

 

A Munka Törvénykönyve rendelkezései

 

Kollektív munkajog intézményrendszere

 

A munkaügyi viták kérdései

 

Munkaügyi ellenőrzés

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Tománé dr. Szabó Rita c. egyetemi docens – AJAMUSZD97N, AJAMUSZD97L

 

A kollektív munkaügyi viták feloldásának rendszere

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens – AJAMUSZD95N, AJAMUSZD95L

 

Az EU szociális joga

 

Az Mt. jogharmonizációs célú módosításai

 

Tb. rendszerek koordinációja az EU-ban

 

Munkavállalási jogok védelme a munkáltatói jogutódlás, ill. a csoportos létszámcsökkentés esetén

 

Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Jakab Nóra adjunktus – AJAMUSZD100N, AJAMUSZD101L

 

 1. A fogyatékosság jogi kérdései – hátrányos megkülönböztetés, esélyegyenlőség, állami foglalkoztatáspolitika, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, támogatott beleegyezés, foglalkoztatás, támogatás
 2. Nők a munkaerőpiacon – hátrányos megkülönböztetés, európai és magyar szabályozása, támogatási rendszer, munkajogi és szociális jogi szabályozás
 3. Foglalkoztatáspolitika – európai és magyar foglalkoztatáspolitika, luxemburgi foglalkoztatási csúcs, esseni prioritások, közfoglalkoztatás, aktív eszközök, passzív eszközök, atipikus és alternatív foglakoztatási formák
 4. A kollektív munkajog aktuális kérdései – a régi és az új Munka Törvénykönyve kollektív munkajogi rendelkezései, kollektív szerződés, üzemi tanács, szociális partnerek
 5. A munkaviszony megszüntetése – a régi és az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek összehasonlítása
 6. A vállalatok szociális felelőssége (CSR rendszer)
 7. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága – Európai Bizottság Fehér könyve és a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében tett lépések összevetése
 8. A rehabilitáció – magyar reformok, komplex rehabilitáció (foglalkoztatási rehabilitáció)
 9. egyéb téma megbeszélés alapján

 

 

 

Dr. Mélypataki Gábor tudományos segédmunkatárs – AJAMUSZD102N, AJAMUSZD102L

 

 1. A közszolgálat új kihívásai az új szabályozás tükrében:
 2. A szociálpolitika új tendenciái a XXI. században:
 3. Új irányzatok és tendenciák a munkajogban:
 4. A szociális- és családtámogatási rendszer napjainkban:
 5. Egyenlő bánásmód követelménye
 6. Mikro –mezo- és makroszintű munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés jellemzői
 7. Az állam szerepe a foglalkoztatásban- közmunkaprogramok
 8. A munka- és közszolgálati jog viszonya egymáshoz
 9. Atipikus munkavégzési formák
 10. Szabadon választható téma

 

 

 

 

 

főiskolai szakon

 

Igazságügyi igazgatási alapszak

 

 

 

10 fővel

 

 

 

Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus – AJAMUSZDF31

 

A munkaviszony létesítés, módosítás, megszüntetés

 

Munkáltató kártérítési felelőssége

 

A munkavállaló kártérítési felelőssége

 

Társadalombiztosítási jog

 

 

 

Dr. Kenderes György egyetemi docens – AJAMUSZDF32

 

A munkajog történeti fejlődése

 

A munkajogi felelősség rendszerének alapkérdései

 

A munkaviszony és a polgári jogi jogviszony keretében végzett tevékenységek jellemző ismérvei és elhatárolásuk

 

 

 

Dr. Prugberger Tamás egyetemi tanár, emeritus AJAMUSZDF30

 

A munkaügyi érdekegyeztetés rendszere

 

Az üzemi tanács jogosítványrendszere, választása

 

A kollektív szerződés fogalma és jellege

 

A csoportos létszámleépítés uniós és magyar szabályai

 

A közalkalmazotti és köztisztviselői jogviszony tartalmának kérdései

 

 

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens – AJAMUSZDF33

 

Az Mt. bevezető rendelkezései

 

A kollektív munkajogi intézményrendszer

 

A munkaviszony (közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony) megszüntetése

 

A munkaügyi viták kérdései

 

A munkaügyi ellenőrzés

 

A foglalkoztatáspolitika intézményei

 

 

 

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens – AJAMUSZDF34

 

Az EU szociális joga

 

Az Mt. jogharmonizációs célú módosításai

 

Az atipikus foglalkoztatási formák

 

Tb. rendszerek koordinációja az EU-ban

 

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens – AJAMUSZDF36

 

Földhaszálati  nyilvántartás

 

Támogatásokhoz kapcsolódó nyilvántartások és az ingatlan-nyilvántartás kapcsolata

 

Polgári és közigazgatási perek az ingatlan-nyilvántartásban

 

A környezeti hatásvizsgálat a gyakorlat tükrében

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens – AJAMUSZDF37

 

–        A környezetjog magánjogi aspektusai

 

–        A környezetjog mezőgazdasági kérdései, agrár-környezetjog

 

–        A természeti erőforrások joga

 

–        A géntechnológia és a jog

 

–        Vagyoni értékű jogok és a természeti erőforrások joga

 

 

 

–        Az eredetvédelem jogi vonatkozásai, különös tekintettel a borjogra

 

–        Földrajzi árujelzők a mezőgazdaságban

 

–        A borjog agrár-üzemrendszeri kérdései

 

–        A borjog szakigazgatási rendszere

 

 

 

–        Agrár-versenyjog

 

–        A termőföldek aktuális tulajdoni és használati kérdései

 

–        A szövetkezetek múltja, jelene, és jövője

 

–        A fenntartható piacszabályozás

 

–        Szabadon választható téma

 

 

 

Dr. Jakab Nóra adjunktus – AJAMUSZDF38

 

 1. A fogyatékosság jogi kérdései – hátrányos megkülönböztetés, esélyegyenlőség, állami foglalkoztatáspolitika, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, támogatott beleegyezés, foglalkoztatás, támogatás
 2. Nők a munkaerőpiacon – hátrányos megkülönböztetés, európai és magyar szabályozása, támogatási rendszer, munkajogi és szociális jogi szabályozás
 3. Foglalkoztatáspolitika – európai és magyar foglalkoztatáspolitika, luxemburgi foglalkoztatási csúcs, esseni prioritások, közfoglalkoztatás, aktív eszközök, passzív eszközök, atipikus és alternatív foglakoztatási formák
 4. A kollektív munkajog aktuális kérdései – a régi és az új Munka Törvénykönyve kollektív munkajogi rendelkezései, kollektív szerződés, üzemi tanács, szociális partnerek
 5. A munkaviszony megszüntetése – a régi és az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek összehasonlítása
 6. A vállalatok szociális felelőssége (CSR rendszer)
 7. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága – Európai Bizottság Fehér könyve és a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében tett lépések összevetése
 8. A rehabilitáció – magyar reformok, komplex rehabilitáció (foglalkoztatási rehabilitáció)
 9. egyéb téma megbeszélés alapján

 

 

 

Dr. Mélypataki Gábor tudományos segédmunkatárs – AJAMUSZDF39

 

 1. A közszolgálat új kihívásai az új szabályozás tükrében:
 2. A szociálpolitika új tendenciái a XXI. században:
 3. Új irányzatok és tendenciák a munkajogban:
 4. A szociális- és családtámogatási rendszer napjainkban:
 5. Egyenlő bánásmód követelménye
 6. Mikro –mezo- és makroszintű munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés jellemzői
 7. Az állam szerepe a foglalkoztatásban- közmunkaprogramok
 8. A munka- és közszolgálati jog viszonya egymáshoz
 9. Atipikus munkavégzési formák
 10. Szabadon választható téma

 

 

 

főiskolai szakon

 

 

 

MUNKAÜGYI ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI IGAZGATÁSI SZAK

 

 

 

 

 

 

 

nappali - levelező

 

 

 

 

 

Dr. Kenderes György egyetemi docens

 

AJAMUSZDM01N (nappali), AJAMUSZDM01 (levelező)

 

–         A munkajog történeti kérdései

 

–         A munkajogi felelősség rendszerének alapkérdései

 

–         Az Mt. és a Ptk. kapcsolata

 

–         Kártérítési felelősség a munkajogban

 

–         A munkaszerződés és a munkajogviszony szabályozásának problematikája

 

–         Az atipikus munkavégzési viszonyok munkajogi kérdései

 

 

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens

 

AJAMUSZDM02N (nappali); AJAMUSZDM02 (levelező)

 

–         Az Mt. bevezető rendelkezései

 

–         A kollektív munkajog kérdései

 

–         Az egyedi munkajogviszony egyes kérdései

 

–         A munkaügyi viták szabályai

 

–         Az alternatív vitarendezés

 

–         A munkaügyi/munkavédelmi ellenőrzés szabályai

 

–         A foglalkoztatáspolitika egyes kérdései

 

 

 

Dr. Tóth Hilda egyetemi docens

 

AJAMUSZDM03N (nappali); AJAMUSZDM03 (levelező)

 

–         A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony és a köztisztviselői jogviszony létesítése

 

–         Az egyenlő bánásmód szabályai a foglalkoztatás kapcsán

 

–         A társadalombiztosítás szervezeti rendszere

 

–         A társadalombiztosítás ellátásai

 

–         Társadalombiztosítási ellátások koordinációja az Európai Unióban.

 

 

 

Dr. Gecse Istvánné egyetemi adjunktus

 

AJAMUSZDM04N (nappali); AJAMUSZDM04 (levelező)

 

–         Közalkalmazotti, köztisztviselői jogviszony létesítés, módosítás, megszüntetés 

 

–         Munkaviszony, létesítés, módosítás megszüntetés.

 

–         Munkáltató kártérítési felelősség.

 

–         Munkavállaló kártérítési felelőssége.

 

–         Munkaidő, pihenő idő és djjazása a Munka Törvénykönyv alapján.

 

–         Bármely más téma a munkajog köréből, konzulenssel történő előzetes egyeztetés alapján.

 

 

 

Dr. Tománé dr. Szabó Rita c. egyetemi docens

 

AJAMUSZDM05N  (nappali)– AJAMUSZDM05 (levelező)

 

–         Fegyelmi felelősség és bírói gyakorlata a közalkalmazottaknál

 

–         Fegyelmi felelősség és bírói gyakorlata  a köztisztviselőknél

 

–         A tanulmányi szeződés és bírói gyakorlata

 

–         A közszolgálati jogviszony megszünése, megszüntetése

 

–         A közalkalmazotti jogviszony megszűnése, megszüntetése

 

–         A szakszervezetek és jogosítványaik

 

 

 

Dr. Csák Csilla egyetemi docens

 

AJAMUSZDM06N (nappali); AJAMUSZDM06 (levelező)

 

–         Strukturális alapok pénzügyi rendszere

 

–         Strukturális alapok intézményi rendszere

 

–         A fenntartható fejlődés munkajogi és társadalombiztosítási kérdései

 

–         A fenntartható fejlődés nemzetközi jogösszehasonlításban

 

–         Támogatási formák elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a munkajogi és társadalombiztosítási rendszerre

 

–         Közbeszerzés elméleti és gyakorlati kérdései

 

–         A stratégiai tervezés foglalkoztatást érintő kérdései

 

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

 

AJAMUSZDM07N (nappali); AJAMUSZDM07 (levelező)

 

–         A vidékfejlesztés elméleti problémái

 

–         A vidékfejlesztés intézményi háttere

 

–         A vidékfejlesztés munkajogi vetülete

 

–         A vidékfejlesztési támogatások jellemzői

 

–         Az EU egy kiválasztott strukturális alapjának története

 

–         AZ EU egy kiválasztott strukturális alapjának eljárási szabályai

 

–         A strukturális alapok támogatási jogcímeinek összevetése

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens

 

AJAMUSZDM08N (nappali); AJAMUSZDM08 (levelező)

 

–          Foglalkoztatás és a KAP vidékfejlesztési pillére.

 

–          Foglalkoztatás és az EK támogatási joga.

 

–          Fenntartható fejlődés az EU jogában.

 

–          Fenntartható vidéki foglalkoztatás.

 

–          Közös Agrárpolitika változó jogi szabályai.

 

–          Szabadon választható.

 

 

 

Dr. Prugberger Tamás emeritus prof.

 

AJAMUSZDM09N (nappali); AJAMUSZDM09 (levelező)

 

 1. A munkaviszony, közalkalmazotti jogviszony és a köztisztviselői jogviszony létesítése
 2. Az egyenlő bánásmód szabályai a foglalkoztatás kapcsán
 3. A társadalombiztosítás szervezeti rendszere
 4. A társadalombiztosítás ellátásai
 5. Társadalombiztosítási ellátások koordinációja az Európai Unióban.

 

 

 

Dr. Jakab Nóra adjunktus

 

AJAMUSZDM10N (nappali); AJAMUSZDM10 (levelező)

 

 1. A fogyatékosság jogi kérdései – hátrányos megkülönböztetés, esélyegyenlőség, állami foglalkoztatáspolitika, cselekvőképesség, támogatott döntéshozatal, támogatott beleegyezés, foglalkoztatás, támogatás
 2. Nők a munkaerőpiacon – hátrányos megkülönböztetés, európai és magyar szabályozása, támogatási rendszer, munkajogi és szociális jogi szabályozás
 3. Foglalkoztatáspolitika – európai és magyar foglalkoztatáspolitika, luxemburgi foglalkoztatási csúcs, esseni prioritások, közfoglalkoztatás, aktív eszközök, passzív eszközök, atipikus és alternatív foglakoztatási formák
 4. A kollektív munkajog aktuális kérdései – a régi és az új Munka Törvénykönyve kollektív munkajogi rendelkezései, kollektív szerződés, üzemi tanács, szociális partnerek
 5. A munkaviszony megszüntetése – a régi és az új Munka Törvénykönyve rendelkezéseinek összehasonlítása
 6. A vállalatok szociális felelőssége (CSR rendszer)
 7. A nyugdíjrendszer fenntarthatósága – Európai Bizottság Fehér könyve és a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatósága érdekében tett lépések összevetése
 8. A rehabilitáció – magyar reformok, komplex rehabilitáció (foglalkoztatási rehabilitáció)
 9. egyéb téma megbeszélés alapján

 

 

 

Dr. Mélypataki Gábor tudományos segédmunkatárs – AJAMUSZDM11N (nappali); AJAMUSZDM11 (levelező)

 

 

 

 1. A közszolgálat új kihívásai az új szabályozás tükrében:
 2. A szociálpolitika új tendenciái a XXI. században:
 3. Új irányzatok és tendenciák a munkajogban:
 4. A szociális- és családtámogatási rendszer napjainkban:
 5. Egyenlő bánásmód követelménye
 6. Mikro –mezo- és makroszintű munkaügyi kapcsolatok és érdekegyeztetés jellemzői
 7. Az állam szerepe a foglalkoztatásban- közmunkaprogramok
 8. A munka- és közszolgálati jog viszonya egymáshoz
 9. Atipikus munkavégzési formák
 10. Szabadon választható téma

 

 

 

főiskolai szakon

 

 

 

IGAZGATÁSSZERVEZŐ

 

 SZAK

 

 

 

 

 

 

 

nappali - levelező

 

 

 

Dr. Csák Csilla egyetemi docens

 

AJAMUSZDISZ01N (nappali); AJAMUSZDISZ01L (levelező)

 

–         Strukturális alapok pénzügyi rendszere

 

–         Strukturális alapok intézményi rendszere

 

–         A fenntartható fejlődés munkajogi és társadalombiztosítási kérdései

 

–         A fenntartható fejlődés nemzetközi jogösszehasonlításban

 

–         Támogatási formák elméleti és gyakorlati kérdései különös tekintettel a munkajogi és társadalombiztosítási rendszerre

 

–         Közbeszerzés elméleti és gyakorlati kérdései

 

–         A stratégiai tervezés foglalkoztatást érintő kérdései

 

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens

 

AJAMUSZDISZ02N (nappali); AJAMUSZDISZ02L (levelező)

 

–         A vidékfejlesztés elméleti problémái

 

–         A vidékfejlesztés intézményi háttere

 

–         A vidékfejlesztés munkajogi vetülete

 

–         A vidékfejlesztési támogatások jellemzői

 

–         Az EU egy kiválasztott strukturális alapjának története

 

–         AZ EU egy kiválasztott strukturális alapjának eljárási szabályai

 

–         A strukturális alapok támogatási jogcímeinek összevetése

 

 

 

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

 

 

 

2014/2015.

 

 

 

 

 

nappali – levelező

 

 

 

Dr. Rácz Zoltán egyetemi docens - AJAMUSZDJF01N – AJAMUSZDJF01L

 

Alternatív vitarendezés

 

A foglalkoztatás aktuális kérdései

 

A munkaerőpiac helyzete Magyarországon

 

A munkaerő ára

 

 

 

KÖZIGAZGATÁSI MESTER SZAKON

 

 

 

Agrárjogi témák

 

 

 

 

 

Dr. Csák Csilla egyetemi docens – AJAMUSZD01KML

 

–        Környezetjogi felelősség büntetőjogi, polgári jogi és közigazgatási kérdései

 

–        Környezetvédelmi engedélyezési eljárás elméleti és gyakorlati kérdései

 

–        Energiajog szektoriális szabályozása

 

 

 

Dr. Olajos István egyetemi docens – AJAMUSZD02KML

 

–        Agrárszerződések és a Ptk. reformja

 

–        A haszonbérlet mezőgazdasági jellegzetességei

 

–        A környezetvédelmi jog érvényesítésének nehézségei

 

–        Erdő és vadgazdálkodás

 

–        Közjogi szerződések szerepe a hulladékgazdálkodásban

 

 

 

 

 

Dr. Szilágyi János Ede egyetemi docens – AJAMUSZD02KML

 

–        A környezetjog magánjogi aspektusai

 

–        A környezetjog mezőgazdasági kérdései, agrár-környezetjog

 

–        A természeti erőforrások joga

 

–        A géntechnológia és a jog

 

–        Vagyoni értékű jogok és a természeti erőforrások joga

 

 

 

Vissza