Agrárjog

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Agrárjog c. tantárgyból

 tárgykód: AJAMU271N6

Jogász szak nappali tagozat

2017/2018. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Prof.Dr. Csák Csilla, egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Agrár- és Munkajogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Prof.Dr. Csák Csilla, egyetemi tanár

Előtanulmányi kötelezettség: AJPJT279N5 ai

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: heti 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A polgári jogból megismert dologi jogi és kötelmi jogi szabályok alkalmazására, valamint a közigazgatási jog eljárásjogi részének ismeretére épülő tantárgy. A félév során a hallgatók megismerhetik a mezőgazdasági földek speciális tulajdoni, használati szabályain túl e terület uniós, és egyes tagállami gyakorlatát. A földhasználat speciális szegmenseként megismerkednek az erdő, vad, hal, és vízgazdálkodás szabályaival, valamint a termőterületek speciális nyilvántartásának agrárjogi vetületével, a közjogi és magánjogi nyilvántartások rendszerével. A tantárgy keretében a kereskedelemi jogi ismereteket kiegészítve megismerkedhetnek az agráriumot jellemző üzemrendszerrel, a termelő, feldolgozó üzemek jogi felépítésével, az üzemkiegészítő szervezetekkel, valamint az agráriumban jelentkező köztestületek rendszerével. A hallgatók megismerkedhetnek a mezőgazdaság speciális pénzügyi rendszerével, ezen belül az agrár-adózás, hitelezés és támogatások kérdéseivel.  

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Előadások ideje, helye és tárgykörei: Csütörtök 10-12-ig – XVIII. ea.

           

II. 15. Az agrárjog elméleti alapjai, az agrárjog történeti fejlődése

            II. 22. Mezőgazdasági földek szabályozásával kapcsolatos elméleti alapok

III. 1. Mezőgazdasági földek tulajdonszerzése

III. 8. A mezőgazdasági földhasználat szabályozása

III. 15. - Ünnepnap

III. 22 A mezőgazdasági földek jogi szabályozása Nyugat-Európában

III. 29. – dékáni szünet

IV. 5. Mezőgazdasági üzemrendszer I. (Integrátori szervezetek)

IV. 12. Mezőgazdasági üzemrendszer II. (Érdekképviseleti rendszer)

IV. 19. Ingatlan nyilvántartás I. (földértékelési rendszerek, ingatlan-nyilvántartás tárgya, részei)

IV. 26. Ingatlan nyilvántartás II. (Ingatlannyilvántartási eljárás)

V. 3. Agrárpénzügyek jogi háttere I. (Agrártámogatások, piacszabályozási pillére)

V. 10. Agrárpénzügyek jogi háttere II. (Agrártámogatások vidékfejlesztési pillére)

V. 17. Az élelmiszerlánc szabályozás I. (Élelmiszerjog, állategészségügy)

Az élelmiszerlánc szabályozás II. (Növényegészségügy, élelmiszerlánc szankciórendszere)

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy aláírás feltétele vagy a félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzésének feltétele az előadásokon való jelenlét. A látogatás mulasztását a tanszék három alkalommal ellenőrzi. A két alkalommal mulasztó hallgató aláírását a tanszék megtagadja.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy vizsgára bocsátás feltételei vagy számonkérés követelményei

A hivatkozott tankönyvek (jegyzetek), az előadások és a gyakorlatok során feldolgozott anyag, a megjelölt egyéb hatályos jogszabályok. A tantárgy számonkérésének módja: szóbeli vizsga. A hallgatók két tételt húznak, a vizsgáztatás a tételeken kívüli anyagra is kiterjed. A tantárgy értékelése öt fokozatú.

 

5.    Kötelező tananyag

–        Csák Csilla - Hornyák Zsófia - Kocsis Bianka Enikő - Olajos István – Kókai-Kunné Szabó Ágnes - Szilágyi János Ede: Agrárjog: A magyar agrár- és vidékfejlesztési jogi szabályozás lehetőségei a globalizálódó Európai Unióban. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2017.

–        Bobvos Pál, Hegyes Péter: A földforgalom és földhasználat alapintézményei: egyetemi jegyzet. Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Szeged, 2015.

–        Roland Norer: Handbuch des Agrarrechts, Verlag Österreich, Wien, 2012

 

6.    Ajánlott irodalom

-      Bobvos Pál: Magyar szövetkezeti jogtan, Szeged, SZTE ÁJTK-JATE Press, 2011.

-      Réti Mária: Szövetkezeti jog, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2010.

-      Joseph A McMahon: EU Agricultural Law. Oxford, University Press, 2007.

 

Miskolc, 2018. január 31.

Agrár- és Munkajogi Tanszék

Vissza