Jogi alaptan II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Jogi alaptan II. tantárgyból

Tárgykód: AJJOE134IÜ2

Igazságügyi igazgatási szak, levelező tagozat

2018/19. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Szabó Miklós egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Gedeon Magdolna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Jogi alaptan I.

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 14 óra/félév

Számonkérés módja: szóbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

A tárgy alapozó jellegű ismereteket nyújt a politika és az állam főbb fogalmairól és intézményeiről. Feladata, hogy előkészítsen az állami-politikai intézményrendszerrel kapcsolatos ismeretek befogadására és e kérdések szakszerű megfogalmazására, eligazítson az állami berendezkedés szintjei és területei között, s megismertessen annak működésével. 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. 2019. február 16. (szombat) 13.20-16.40 A/1. 220.

1. A jogviszony és a felelősség: A jogviszonyok szerkezete és fajtái; A jogviszony elemei

2. A jogi tények; A felelősség fogalma; A felelősség fajtái; A jogi felelősség; A felelősségi formák

2. 2019. március 2. (szombat) 12.20-15.40 A/1. 220.

3. A modern állam: Az abszolutista állam jegyei: szuverenitás, hadsereg, bürokrácia, fiskalitás

4. Az abszolutista állam jegyei: laicizáció, diplomácia, gyarmatosítás, jogrendszer

5. A polgári állam kialakulása; az alkotmányosság

6. A polgári állam: törvényesség, intézményesültség, demokratizmus

3. 2019. március 23. (szombat) 8.30-11.50 A/1. 220.

7. A jóléti állam; A totális állam

8. Az államszervezet: A hatalommegosztás; A törvényhozás; A végrehajtás; A bíráskodás

9. A szervezet

10. Államtipológia – államtípus; Az államforma; Az alkotmányforma; A kormányforma

4. 2019. április 27. (szombat) 12.20-15.40 A/1. 220.

11. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek – pluralista rendszerek

12. Európa: Európa kialakulása; Európa régiói

13. Az Európai Unió formálódása; Az Európai Unió intézményei és jogforrásai 

 

3.    A félév teljesítésének feltételei:

A foglalkozásokon való jelenlét kötelező. A félév során önkéntes zárthelyi dolgozat írható meg, melynek eredménye a félévi értékelésbe beszámít.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium, ötfokozatú értékeléssel.

  

Vizsgakérdések (a tételek után a Jogi alapfogalmak c. tankönyv oldalszámai találhatóak)

 1. A jogviszonyok szerkezete és fajtái (125-129. o.)
 2. A jogviszony elemei, a jogviszonyok tárgya (129-133.o.)
 3. A jogviszony tárgya és a jogi tények (133-136. o.)
 4. Felelősség és felelősségre vonás (136-139. o.)
 5. A felelősség alapja és fajtái (139-144. o.)
 6. Az állam fogalma (147-153. o.)
 7. Az államszerkezet (153-157. o.)
 8. Az abszolutista állam jegyei (157-163. o.)
 9. A polgári állam kialakulása és jegyei I. (163-167. o.)
 10. A polgári állam jegyei II. intézményesültség és demokrácia (168-170.o.)
 11. A jóléti állam (170-174.o.)
 12. A totális állam (175-178.o.)
 13. A hatalommegosztás.(179-181.o.)
 14. A törvényhozás (182-185.o.)
 15. A végrehajtás (185-189. o.)
 16. A bíráskodás (190-195. o.)
 17. A szervezet (195-200.o.)
 18. Államtipológia – államtípus és államforma (201-207.o.)
 19. Az alkotmányforma (207-209. o.)
 20. A kormányforma (210-215. o.)
 21. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: centralista rendszerek (215-218. o)
 22. Az államok politikai rendszer szerinti osztályozása: pluralista rendszerek (218-220. o.)
 23. Európa kialakulása (221-2268. o.)
 24. Európa régiói (226-233. o.)
 25. Az Európai Unió kialakulása, az alapító szerződések (233-238. o.)
 26. Az EU intézményrendszere (238-239.o.)
 27. Az EU jogforrási rendszere (239-240.o.)

 

5.         Kötelező tananyag

1. Szabó Miklós: Jogi alapfogalmak. (Miskolc, Bíbor, 2012.) című tankönyv utolsó 6-10. fejezetei. Erre épülnek az előadások és a vizsgakérdések is. A tankönyv korábbi kiadásai nem megfelelőek, a tételek oldalszámai és a tananyag is erre az újabb kiadásra épül.

2. Szalayné Sándor Erzsébet: Az EU közjogi alapjai, Bp-Pécs, Dialóg Campus, 2003.

3. Rais A. Khan, James D. McNiven: A introduction to political science, Scarborogh, Nelson Canada, 1990.

 

6. Ajánlott irodalom

1. Szabó M. (szerk.): Bevezetés a jog- és államtudományokba, Miskolc, Bíbor, 2012.

2. Kende Tamás (szerk.): Európai közjog és politika, Bp. Osiris, 2005

3. Schwarze, J.: EU Kommentar, Nomos, Baden-Baden, 2012.

 

Egyéb tudnivalók:

Ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2019. február 1.                                                                                               Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza