Európai és magyar alkotmánytörténet

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Az Európai és magyar alkotmánytörténet c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT101KSZL1

Közigazgatás-szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015-ös tanév első félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens, Dr. Lehotay Veronika egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév:          15 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

             Az Európai és magyar alkotmánytörténet című tárgy oktatásának célja, hogy bevezető, alapműveltséget kiegészítő jellege mellett megismertessük a hallgatókat a szakmai alapfogalmak és az állami intézmények történeti nézőpontú értelmezésével.

A tankönyvben felvázolt államszervezeti modellek gyakorlati érvényesülésének közvetítésére, az alkotmányos megoldások korhoz kötöttségének, historiai beágyazódásának kimutatására törekszünk.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása

 

I. konzultáció             2014.09.27. 09.00-11.30        A/1 308.

 1. 1.      A félévi tematika és a követelmények ismertetése
 2. 2.      Fogalmi, elméleti alapkérdések. A király és a királyi tanács, kormányzati rendszer az Árpádok korában
 3. 3.      A rendiség kialakulása, és hatása a kormányzati tevékenységre Európában és hazánkban
 4. 4.      Az angol Magna Charta, a magyar 1222. évi világi Aranybulla és a német 1356. évi Aranybulla. A rendi alkotmány létrejötte.

II. konzultáció                       2014.10.10. 14.20-17-30        A/1. 309.

 1. 5.      A magyar országgyűlés szervezete és működése a rendi korban
 2. 6.      A király jogállása 1301-1848 között. A trónbetöltési elvek változásai, a király helyettesítése. A személyes hatalom sajátosságai a végrehajtásban
 3. 7.      A neoabszolutizmus időszakának „alkotmányos” berendezkedése hazánkban és Európában

III. konzultáció                                  2014.11.22. 10.20-13.50        A/1. 309.

 1. 8.      Az államrendszer polgári átalakulása 1848/1849-ben Magyarországon és a német területeken
 2. 9.      A Pragmatica Sanctio és az osztrák-magyar kiegyezés
 3. 10.  A polgári berendezkedés alkotmányos elemei: a törvényhozás szervezete és működése 1867-től a századfordulóig

IV. konzultáció                      2014.12.12. 14.20-17.30        A/1. 309.

 1. 11.  A választási rendszer és a választójog fejődése hazánkban
 2. 12.  Az 1918/1919-es forradalmak alkotmányjogi és államszervezeti sajátosságai.
 3. 13.  Az alkotmányosság helyreállítása (1920) és a kormányzó jogállása.
 4. 14.  A nemzetgyűlés 1920-1926 között. Az 1926. évi felsőházi reform.
 5. 15.  A koalíciós és a „szocialista” időszak alkotmányjogi alapjellegzetességei. Félévzárás

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a konzultációkra, az oktató által megjelölt irodalomra és a konzultációkon kiadott segédanyagokra épül.

A konzultációkon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni.

A konzultációkon való részvétel kötelező. Az aláírásért a hallgatóknak a tematikában megjelölt anyagból választva a szorgalmi időszak végéig egy, a külföldi szakirodalomra támaszkodó, nyomtatott formában elkészített, 5 oldalas beadandó dolgozatot kell leadnia.

A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

A félévvégi kollokvium írásban, vagy szóban történik az oktató által kijelölt vizsganapokon. A vizsga a konzultációk anyaga, valamint a kötelező szakirodalomként meghatározott művek alapján kijelölt tételekből lesz.

 

Egységes tételsor

nappali és levelező hallgatók részére

Közigazgatás-szervező alaszakos hallagtók részére

Az „Európai és magyar alkotmánytörténet” című tantárgyhoz

2014/2015. tanév I. félév

 

 1. Fogalmi, elméleti alapkérdések.
 2. A király és a királyi tanács, kormányzati rendszer az Árpádok korában
 3. A rendiség kialakulása, és hatása a kormányzati tevékenységre Európában és hazánkban
 4. Az angol Magna Charta, a magyar 1222. évi világi Aranybulla és a német 1356. évi Aranybulla. A rendi alkotmány létrejötte
 5. A magyar országgyűlés szervezete és működése a rendi korban
 6. A király jogállása 1301-1848 között. A trónbetöltési elvek változásai, a király helyettesítése. A személyes hatalom sajátosságai a végrehajtásban
 7. A király helyettesítése a rendi korban (kormányzó, helytartó)
 8. Az abszolút monarchia (az abszolutizmus feltételei; az abszolút állam fogalma; az abszolút monarchia jellemzői.
 9. A neoabszolutizmus időszakának „alkotmányos” berendezkedése hazánkban
 10. Neoabszolutizmus Európában
 11. A francia polgár jogai
 12. Az amerikai alkotmány és kiegészítései
 13. Az április alkotmány sajátosságai (szakítás a rendi struktúrákkal, a Habsburg Birodalomhoz fűződő viszony, az alkotmányos monarchia kiépítése.
 14. Az államrendszer polgári átalakulása 1848/1849-ben Magyarországon és a német területeken
 15. A Pragmatica Sanctio
 16. Az 1867. évi osztrák-magyar kiegyezés és az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés
 17. A polgári berendezkedés alkotmányos elemei: a törvényhozás szervezete és működése 1867-től a századfordulóig
 18. A választási rendszer és a választójog fejődése hazánkban 1848-1918 között
 19. A választójogi reformok 1918-1938 között Magyarországon
 20. Az 1918/1919-es forradalmak alkotmányjogi és államszervezeti sajátosságai.
 21. Az alkotmányosság helyreállítása (1920) és a kormányzó jogállása.
 22. A nemzetgyűlés 1920-1926 között.
 23. Az 1926. évi felsőházi reform.
 24. A koalíciós és a „szocialista” időszak alkotmányjogi alapjellegzetességei.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Gönczi-Horváth (szerk.)-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. Bp., 1999. – vonatkozó részei
 2. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. ‒ vonatkozó részei
 3. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.
 4. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin          A/6-os épület 219-es szoba       Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Dr. Lehotay Veronika   A/6-os épület 218-as szoba       Tel: 06-46/565-111/23-38

                                                                                  e-mail: joglehot@uni-miskolc.hu

 

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella                A/6.épület 222. szoba               Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. június 26.

Jogtörténeti Tanszék

Vissza