Európai és magyar alkotmánytörténet gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Az Európai és magyar alkotmánytörténeti gyakorlat c. tantárgyból

 tárgykód: AJJOT102KSZN1

Közigazgatás-szervező alapszak nappali tagozat

2014/2015. tanév első félév

Kedd 12-14 A/6. ép. 203. terem

 

Tárgyfelelős: Dr. Koncz Ibolya Katalin, egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Jámbor Adrienn egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 2 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       Az Európai és magyar alkotmánytörténeti gyakorlattantárgy célja egyrészt az Európai és magyar alkotmánytörténet főtárgy tematikáját anyag követő módszerrel kiegészítse, gyakorlati oldalról világosítsa meg a főtárgy előadásain elhangzott elméleti felvetéseket. Másrészt a főtantárgyi előadáshoz kapcsolódóan felépített tematika szerint a fontosabb, részletesebb elemzést kívánó anyagok kis csoportokban történő elemzése. A hallgatók otthoni készüléssel, valamint a tanórákon való aktív részvétellel sajátítják el a gyakorlat anyagát.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. 1.      2014. 09.09. ‒ A félévi tematika és a követelmények ismertetése
 2. 2.      2014. 09. 16. ‒ Fogalmi, elméleti alapkérdések. A király és a királyi tanács, kormányzati rendszer az Árpádok korában
 3. 3.      2014. 09.23. ‒ A rendiség kialakulása, és hatása a kormányzati tevékenységre Európában és hazánkban
 4. 4.      2014. 09. 30. ‒ A magyar országgyűlés szervezete és működése a rendi korban
 5. 5.      2014. 10. 07. ‒ A király jogállása 1301-1848 között. A trónbetöltési elvek változásai, a király helyettesítése. A személyes hatalom sajátosságai a végrehajtásban
 6. 6.      2014. 10. 14. ‒ A neoabszolutizmus időszakának „alkotmányos” berendezkedése hazánkban és Európában
 7. 7.      2014. 10. 28. ‒ Zárthelyi dolgozat az előző 6 gyakorlat anyagából
 8. 8.      2014. 11. 04. ‒ Az államrendszer polgári átalakulása 1848/1849-ben Magyarországon és a német területeken
 9. 9.      2014. 11. 11. ‒ A Pragmatica Sanctio és az osztrák-magyar kiegyezés
 10. 10.  2014. 11. 18. ‒ A polgári berendezkedés alkotmányos elemei: a törvényhozás szervezete és működése 1867-től a századfordulóig

A választási rendszer és a választójog fejődése hazánkban

 1. 11.  2014. 11.25. ‒ Az alkotmányosság helyreállítása (1920) és a kormányzó jogállása.

A nemzetgyűlés 1920-1926 között. Az 1926. évi felsőházi reform.

 1. 12.  2014. 12. 02. ‒ A koalíciós és a „szocialista” időszak alkotmányjogi alapjellegzetességei.
 2. 13.  2014. 12. 09. ‒ Pótzárthelyi dolgozat. Félévzárás

 

3.    Félévközi számonkérés módja. (Aláírás feltétele. A félév elfogadásának feltételei)

 

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Hiányozni igazolással, vagy anélkül a félév során kettő alkalommal lehet. A 3. és 4. hiányzás esetén beszámolási kötelezettsége jelenik mag a hallgatónak. A hatályos HKR értelmében azon hallgató esetében, aki 5 alkalomnál többet hiányzik, a tárgy tekintetében végleges aláírás megtagadásra kerül sor, a megírt dolgozat érvénytelenné válik. A tárgyat a hallgató csak újabb tárgyfelvétel után teljesítheti. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül.

Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

 

A gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt 1-6 gyakorlatok anyaga. A félév során megírt dolgozat eredményét, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [a tételsorban At. rövidítéssel]
 2. Eckhart Ferenc: Magyar alkotmány- és jogtörténet Osiris Kiadó, Budapest 2000.
 3. Werbőczy István: Tripartitum Opus Juris consuetudinarii Regni Hungariae, M.Kir. Egyetemi Nyomda, Budapest. 1894.

 

6.    Ajánlott irodalom

 1. József Ruszoly: Beiträge zur neueren Verfassungsgeschichte (Ungarn und Europa). Ungarische Rechtshistoriker. (Herausgegeben von Barna Mezey) Gondolat Kiadó. Budapest, 2009.
 2. 2.      Magyar állam- és jogtörténet forrásai (szöveggyűjtemény) (szerk: Mezey Barna) Osiris Kiadó, Budapest, 1998.
 3. 3.      Csizmadia-Kovács-Asztalos: Magyar állam- és jogtörténet Tankönyvkiadó, Budapest, 1998.
 4. Hóman Bálint – Szekfű Gyula: Magyar jogtörténet Bp., 1936.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Petrasovszky Anna             A/6-os épület 223-as szoba       Tel: 06-46/565-111

e-mail: jogpetra@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első előadáson ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella                A/6.épület 222. szoba               Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. június 26.

Jogtörténeti Tanszék

Vissza