Közigazgatás-történet

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Közigazgatás-történet c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT103KSZL1

Közigazgatás szervező alapszak levelező tagozat

2014/2015-ös tanév első félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Petrasovszky Anna egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Közigazgatás-történet gyakorlat

Óraszám 8 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A Közigazgatás-történet című tárgy keretében megismertetjük a hallgatókat a kontinens, és benne Magyarország közigazgatás-történetének legfontosabb alaptendenciáival. Célunk, hogy történeti és műveltségi alapokat biztosítsunk a modernkori állami végrehajtói tevékenység megismeréséhez, és kellő elméleti ismereteket nyújtsunk a képzés második ciklusban történő folytatásához.

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. konzultáció: 2014. 09. 13. 09.00.-11.30. A/1 309.

 1. Elméleti alapok: a közigazgatás meghatározásai, közigazgatás-tudomány(ok), közigazgatás-történet
 2. II. József igazgatási reformjai
 3. A reformkori gondolkodók közigazgatási koncepciói

2. konzultáció: 2014. 10. 04. 08.30.-11.50. A/1 309.

 1. A központi szervek 1848-ban
 2. A helyi szervek 1848-ban
 3. A neoabszolutizmus közigazgatása
 4. Közigazgatás a kiegyezés után

3. konzultáció: 2014. 11. 14. 14.20.-17.30. A/1 309.

 1. Az önkormányzati rendszer 1870 után
 2. Tisza Kálmán reformjai
 3. Közigazgatás a századfordulón
 4. Az első világháború és a forradalmak közigazgatási rendszere
 5. Közigazgatási rendszer Európában a két világháború között
 6. A Horthy-korszak közigazgatása

4. konzultáció: 2014. 12. 12. 14.20.-17.30. A/1 309.

 1. A közigazgatás általános jellemzői a II. világháború után
 2. A jelenlegi magyar közigazgatási rendszer előzményei.

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, az előadásra, az oktató által megjelölt irodalomra és a kiadott segédanyagokra épül. Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

Tankönyvi vizsgatételek:

 

 1. Központi és helyi szervek a patrimoniális királyság idején (Asztalos-Csizmadia-Kovács 45-58. o.)
 2. Az állam központi szervei 1526-ig (Asztalos-Csizmadia-Kovács 97-108.)
 3. A helyi szervek 1526-ig (Asztalos-Csizmadia-Kovács 113-118.)
 4. Az állami szervezet a mohácsi vész után (államfő, korányzás és a közigazgatási központi szervei, pénzügyi, hadügyi igazgatás) (Asztalos-Csizmadia-Kovács 155-156. o. ; 162-173. o.)
 5. Helyi igazgatás a Habsburg-Magyarországon (Asztalos-Csizmadia-Kovács 176-186. o.)
 6. Állam- és kormányforma változásai, az állam központi szervei és a helyi szervek 1848-49-ben (államfő és jogköre, az államfői jogkör a Honvédelmi Bizottmány idején¸a kormányzóelnök, a kormány, Országos Honvédelmi Bizottmány, pénzügyi és honvédelmi igazgatás) (Asztalos-Csizmadia-Kovács 275-276. o.; 281-287. o.)
 7. Az önkényuralom közigazgatása (államszervezet, központi és helyi szervek (Asztalos-Csizmadia-Kovács 301-307. o.)
 8. Központi szervek a dualizmus idején (Asztalos-Csizmadia-Kovács 331-336. o.; 340-344. o.)
 9. A dualizmus korának helyi szervei (Asztalos-Csizmadia-Kovács 344-352. o.)
 10. A dualizmus államrendszerének felbomlása 1918 után (Asztalos-Csizmadia-Kovács 471- 479. o.)
 11. A tanácsköztársaság államszervezete (Asztalos-Csizmadia-Kovács 492-499. o.)
 12. A két világháború közötti időszak állama (Asztalos-Csizmadia-Kovács 513-517. o.; 522-525. o.)
 13. Helyi szervek a két világháború között (Asztalos-Csizmadia-Kovács 525-535. o.)

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Asztalos László - Csizmadia Andor – Kovács Kálmán: Magyar állam- és jogtörténet, Nemzedékek Tudása Könyvkiadó, 2003.
 2. Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.
 3. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.

6.    Ajánlott irodalom

 1. Fábián Adrián: Közigazgatás-elmélet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2010.
 2.  István Stipta: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.
 3. Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet (Bp., 2007.) közigazgatás-történeti fejezetei
 4. Hajdu Lajos: II. József igazgatási reformjai Magyarországon. Bp. 1982.

 

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Az ügyelet időpontjait az első konzultáción ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella                A/6.épület 222. szoba               Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. június 26.

Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza