Modern magyar igazságszolgáltatás története

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás története c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT138IÜN1

Igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat

2015/2016. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 30 óra / félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás története című tárgy a jogi alapműveltséget kiegészítő jellege mellett segítséget kíván nyújtani az ítélkezéssel összefüggő alapfogalmak megértéséhez. A stúdium a magyar történeti fejlődés során felhalmozódott tapasztalatok leglényegesebb elemeinek ismertetésével elősegíti az igazságügyi normák jobb megértését, a végrehajtó hatalom szervezeti rendszerének felépítését, a jogalkalmazást befolyásoló eszmék, intézmények megismerését. A tárgynak jogi kultúrát megalapozó és továbbfejlesztő szerepet is szánunk. Belső rendszerét a hazai történelem kronológiai rendje szerint alakítottuk ki. A tantárgy keretében foglalkozunk az államalapítás előtti igazságtételi szervezettel, a törzsi, nemzetségi szervezet kialakulásával, a rendi korszak igazságszolgáltatásával és a kir4ályi hatalommal, a polgári kori törvénykezés történetével, a hatalmi ágak szétválasztásával és a 20. századi jogszolgáltatás főbb tendenciáival, valamint a modern közigazgatás alapjainak létrejöttével.

 

 1. 2.        A tantárgy tematikus leírása
  1. 1.      A félévi teendők megbeszélése
  2. 2.      Az államalapítás előtti igazságtételi szervezet
  3. 3.      Törvénykezési szervezet az érett középkorban
  4. 4.      Az 1486. évi (I. Mátyás által kiadott) törvénykönyv
  5. 5.      Bírósági szervezet a jogi forradalom és a szabadságharc időszakában
  6. 6.      A végrehajtó hatalom szervezeti rendszere a forradalom és szabadságharc időszakában
  7. 7.      Hatalmi ágak szétválása a polgári korszak Magyarországán. A modern közigazgatás kiépítése
  8. 8.      Rendes bíróságok a dualizmus idején
  9. 9.      Az esküdtbírósági rendszer Magyarországon
  10. 10.  A pénzügyi és általános közigazgatási bíráskodás magyarországi története
  11. 11.  A dualizmuskori különbíróságok
  12. 12.  Az első Népköztársaság idején hozott bírósági reformok, közigazgatási változások
  13. 13.  A Horthy-korszak bírósági szervezete. A végrehajtó hatalom szervezeti változásai
  14. 14.  A koalíciós korszak bírósági rendszere
  15. 15.  Félévzárás

3.    Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

A tárgy oktatása a tankönyvre, az előadásokra, az oktató által megjelölt irodalomra és a konzultációkon kiadott segédanyagokra épül. Az előadásokon való részvétel kötelező és célszerű, mert a félévvégi kollokvium letételéhez az itt elhangzott ismeretanyag nem mellőzhető, valamint olyan, a tárgy teljesítésére vonatkozó aktuális információk közlésére is sor kerülhet, amelyek nélkül a hallgató nem tudja a követelményeket teljesíteni. Az előadásokon való részvétel kötelező. Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. A tárgy teljesítése kollokvium formájában történik, amelyen 5 fokozatú értékelést alkalmazunk.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása (Vizsgára bocsátás feltételei. Számonkérés követelményei)

 

Tankönyvi vizsgatételek:

 1. Az államalapítás előtti igazságtételi szervezet (TK.13-15. o.)
 2. I. István törvényeinek jelentősége az igazságszolgáltatási szervezet kialakítása terén (TK.16-17. és 171-174 o.)
 3. Kálmán törvényeinek hatása az igazságszolgáltatásra (TK.177-181.o.)
 4. Bírósági szervezet a korai rendiség időszakában, az I. Aranybulla. (TK.20-22. és 181-182.o.)
 5. Törvénykezési szervezet az érett középkorban (TK.22-26.o.)
 6. A nemesség vidéki bíróságai és az 1485. évi nádori cikkek (TK.35-38. és 188-190.o.)
 7. A szakkormányzat szervei, dikasztériumok. [At. 135-138. o.]
 8. A birodalmi kormányszékek. [At. 142-143. o.]
 9. A királyi vármegye fogalma, eredete, szervezete. [At. 144-146. o.]

10.A nemesi vármegye kialakulása és hatásköre. [At. 146-149. o.]

11.A nemesi vármegye szervei, szerkezete. [At. 149-151. o.]

12.Az 1486. évi (I. Mátyás által kiadott) törvénykönyv (TK.190-196.o.)

13.Az ítélkezési rendszer általános jellemzői a Habsburg Birodalomban (TK.57-63. o.)

14.Az igazságszolgáltatási szervezet megújítását célzó reformok (TK.63-67. o.)

15.Királyi Curia és a kerületi táblák 1526-1848 között (TK.67-70. o.)

16.A városi bíróságok 1526-1848 között (TK.70-73.o.)

17.Vármegyei, kiváltságos kerületi, úriszéki bíráskodás (TK.74-80. o.)

18.Az ítélkezési szervezet módosulása a reformkorban (TK.103-107. o.)

19.Hajnóczy József, Martinovics Ignác és Berzeviczy Gergely reformterve az igazságszolgáltatás átalakításáról (TK.207-210.o.)

20.Bírósági szervezet a jogi forradalom és a szabadságharc időszakában (TK.108-112.o.)

21.Az osztrák neoabszolutizmus bírósági rendszere (TK.113-117.o.)

22.Bírósági reformok 1861 és 1869 között és az 1869:IV. tc. (TK.119-124.o.)

23.Rendes bíróságok a dualizmus idején (TK.126-133.o.)

24.Az esküdtbírósági rendszer Magyarországon (TK.133-138.o.)

25.A pénzügyi és általános közigazgatási bíráskodás magyarországi története (TK.146-153.o.)

26.A dualizmuskori különbíróságok (TK.153-159.o.)

27.A törvényhatósági jogú városok és Budapest székesfőváros. [At. 418-419. o.]

28.Az első Népköztársaság idején hozott bírósági reformok (TK.161-163.és 211-212.o.)

29.Az alkotmányosság helyreállítása 1920-ban. [At. 362-364. o.]

30.A kormányzó jogkörei 1920 és 1944 között. [At. 365-369. o.]

31.Az Országos Honvédelmi Bizottmány és a kormányzó elnök. [At. 370-375. o.]

32.A köztársasági elnök jogállásának típusai; a népköztársaság elnöke. [At. 369-370. o.]

33.Az államfői hatalom gyakorlása 1945 és 1949 között. [At. 377-381. o.]

34.A tanácskormány időszakának törvénykezési rendszere (TK.163-166.o.)

35.A Horthy-korszak bírósági szervezete (TK.166-167.o.)

36.A koalíciós korszak bírósági rendszere (TK.167-168. o.)

37.A bírósági szervezet változásai az 1949-es Alkotmány nyomán (TK.168-169.és 213.o.)

A fenti tételeken túl a félévi kollokviumon minden hallgató kap kérdést az előadások anyagából.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Multiplex Media-Debrecen University Press. Debrecen, 1998. ( a tételsorban Tk rövidítéssel)
 2. Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.
 3. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [a tételsorban At. rövidítéssel]
 4. István Stipta: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Trócsányi László (ifj.): Milyen közigazgatási bíráskodást? Bp., 1992.
 3. Bónis György-Degré Alajos-Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története 2. bővített kiadás. A kiegészítő jegyzeteket írta:Béli Gábor.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Oktatói ügyelet (személyesen, illetőleg telefonon):

Dr. Koncz Ibolya Katalin        A/6-os épület 219-es szoba     Tel: 06-46/565-111/23-39

e-mail: jogkatka@uni-miskolc.hu

Az ügyelet időpontjait az első előadáson ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. augusztus 31.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin

Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza