Modern magyar igazságszolgáltatás története gyakorlat

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A modern magyar igazságszolgáltatás története gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJJOT139IÜN1

Igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat

2016/2017. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogelméleti és Jogtörténeti Intézet/Jogtörténeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Jámbor Adrienn egyetemi tanársegéd

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: -

Óraszám 1 óra / hét

Számonkérés módja: gyakorlat

Kreditpont: 2

 

1.    A tantárgy feladata és célja

A modern magyar igazságszolgáltatás és közigazgatás története című főtárgy a jogi alapműveltséget kiegészítő jellege mellett segítséget kíván nyújtani az ítélkezéssel és közigazgatással összefüggő alapfogalmak megértéséhez. A főtárgyat kiegészítő gyakorlat a törvénykezés és a végrehajtó hatalom hazai történetének praktikus kérdéseit tárgyalja.

2.    A tantárgy tematikus leírása (a tárgy a főtárgy előadási és tankönyvi anyagát követi)

 1. 1.      09. 12. − A félévi teendők megbeszélése
 2. 2.      09. 26. − Fogalmak
 3. 3.      10.03. − A végrehajtó hatalom szervezeti rendszere a forradalom és szabadságharc időszakában (1848:III.tc.)
 4. 4.      10. 10. − Bírósági szervezet a jogi forradalom és a szabadságharc időszakában
 5. 5.      10. 17. − 1867. évi XII. törvénycikk a Kiegyezésről
 6. 6.      11.07. − 1869. évi IV. törvénycikk a hatalmi ágak megosztásáról a polgári korszak Magyarországán. A modern közigazgatás kiépítése
 7. 7.      11.14. − Központi és helyi közigazgatási szervek a Dualizmus időszakában
 8. 8.       11. 21. − Zárthelyi dolgozat az előző gyakorlatok anyagából.
 9. 9.      11. 28. − Rendes bíróságok a dualizmus idején. Az esküdtbírósági rendszer Magyarországon
 10. 10.  12.05. − A pénzügyi és általános közigazgatási bíráskodás magyarországi története. Dualizmuskori egyéb különbíróságok
 11. 11.  12.12. − A Horthy-korszak bírósági szervezete. A végrehajtó hatalom szervezeti változásai.
 12. 12.  12. 12. − Félévzárás, zárthelyi dolgozat pótlása, félévi érdemjegy megbeszélése.

 

3.    Félévközi számonkérés módja (az aláírás, a félév elfogadásának feltételei)

 

Az aláírás feltétele: a foglalkozásokon való részvétel. Hiányozni igazolással, vagy anélkül a félév során kettő alkalommal lehet. A további hiányzások beszámolási kötelezettséggel járnak. A beszámoló témakörei a hiányzás idején elhangzott gyakorlati anyagok. A beszámoló időpontja: az oktató által kijelölt időpont a szorgalmi időszakon belül.

Az első gyakorlaton minden hallgató vállalhat referátumot és korreferátumot, amelyet az oktatóval megbeszélt időpontban kell megtartania. Az év végi gyakorlati jegybe az oktató beszámítja a kiselőadás eredményét.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

A gyakorlat során a hallgatók félévi munkáját a gyakorlatvezető gyakorlati jeggyel 1-5 fokozattal értékeli. Megszerzésének feltétele a zárthelyi dolgozatok megírása. Az a hallgató, aki valamelyik dolgozatát elégtelenre (1) írta, köteles azt kijavítani. Akinek a dolgozati eredményei között elégtelen (1) jegy szerepel a félévi gyakorlati jegy kialakításánál még elégséges (2) minősítést sem kaphat.

Minden hallgató köteles a zárthelyi dolgozatokat a saját tankörével, a kijelölt időpontban megírni.

A zárthelyi dolgozat anyaga: a tematikában megjelölt 1-7 gyakorlatok anyaga. A félév során megírt dolgozat eredményét, valamint a kiselőadásokat vesszük figyelembe a félévvégi gyakorlati jegy kialakításánál.

A gyakorlaton a zárthelyi dolgozatok alapján meghatározott eredményt az utolsó gyakorlati foglalkozáson, ugyancsak a saját tankörök gyakorlati foglalkozásának időpontjában lehet egyszer javítani. Aki a félév során gyakorlati jegyét nem szerezte meg, a vizsgaszabályzat rendelkezéseinek megfelelően pótolhatja azt.

 

5.    Kötelező tananyag

 1. Stipta István: A magyar bírósági rendszer története. Multiplex Media-Debrecen University Press. Debrecen, 1998. (Tk)
 2. Magyar alkotmánytörténet (szerk.: Mezey Barna) 5. átdolgozott kiadás, Osiris Kiadó Bp. 2003. [At]
 3. Csizmadia Andor: A magyar közigazgatás fejlődése a XVIII. századtól a tanácsrendszer létrejöttéig. Bp. 1976.
 4. István Stipta: Die Herausbildung und die Wirkung der deutschen Verwaltungsgerichtsbarkeit auf den ungarischen Verwaltungsrechtsschutz. Bp., ELTE Lehrstuhl f.Ung.Rechtsg., 2006.

6.    Ajánlott irodalom

 1. István Stipta: Die vertikale Gewaltentrennung. Gondolat, Budapest, 2005.
 2. Trócsányi László (ifj.): Milyen közigazgatási bíráskodást? Bp., 1992.
 3. Bónis György-Degré Alajos-Varga Endre: A magyar bírósági szervezet és perjog története 2. bővített kiadás. A kiegészítő jegyzeteket írta: Béli Gábor.

Egyéb tudnivalók: (pl.: jegymegajánlás, kötelező jogszabályok megjelölése, hallgatói ügyintézés, felmentési kérelmek elbírálása)

 

Felmentési kérelem benyújtása esetén – karunk kreditátvételi szabályzata értelmében ‒ felmentés akkor kapható, ha a hallgató korábban megszerzett ismeretei legalább 75%-ban lefedik a felvett tantárgy tematikáját.

Az ügyelet időpontjait az első gyakorlaton ismertetjük.

Hallgatói ügyintézés:

Hodosi Gabriella              A/6.épület 222. szoba             Tel: 06-46/565-186

                                                                                  e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. szeptember 05.

Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin                                      dr. Jámbor Adrienn

Jogtörténeti Tanszék

 

Vissza