Nemzetközi jogi gyakorlat II.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi jogi gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK256L8

jogász szak – levelező tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Előtanulmányi kötelezettség: Nemzetközi jogi gyakorlat I. AJNEK256L7, Nemzetközi jog I. AJNEK255L7

Egyidejű felvétel: Nemzetközi jog II. AJNEK255L8

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 1

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A Nemzetközi jog II. tantárgy anyaga elsajátításának megkönnyítése a Nemzetközi Bíróság joggyakorlatának ismertetése és jogesetek megoldása segítségével.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Konzultáció időpontja: 04.02.         Sz.       14.10-15.50      XVIII. ea

 

Jogesetek megoldása a Nemzetközi jog II. főtárgy tematikájának megfelelően:

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az egyén a nemzetközi jogban, az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten. Kisebbségvédelem, menekültjog, különleges jogok a munka világában
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért, felelősségre vonás az ad hoc törvényszékek előtt
 5. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért, felelősségre vonás a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt
 6. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás. A konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 7. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 8. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok.
 9. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében
 10. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 11. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 12. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei, a légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, világűrjog, a környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

3.    Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen.

 

 

4.    Számonkérés követelményei

Írásbeli beszámoló gyakorlati jegyért. A beszámoló keretében egy gyakorlati feladatlap megírására kerül sor, melynek értékelése 1-5-ig  terjedő gyakorlati jegy. A számonkérés alapja a gyakorlati előadáson elhangzottak, figyelembe véve a kötelező tananyag tárgyalt kérdéseit is.

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

 

6.    Ajánlott irodalom

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzeva@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza