Nemzetközi jogi gyakorlat II.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi jogi gyakorlat II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK256N8

jogász szak – nappali tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus), dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: Nemzetközi jogi gyakorlat I. AJNEK256N7, Nemzetközi jog I. AJNEK255N7

Egyidejű felvétel: Nemzetközi jog II. AJNEK275N8

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: írásbeli beszámoló

Kreditpont: 1

 

 1.         A tantárgy feladata és célja

       A Nemzetközi jog II. tantárgy anyaga elsajátításának megkönnyítése. A gyakorlat a tantárgyi tematikát követi, bizonyos kérdések, elméleti megközelítések részletesebb ismertetésével, az újabb nemzetközi jogalkotás, a nemzetközi joggyakorlat fontosabb sarokpontjainak áttekintésével, és jogesetek megoldása segítségével.

 

 2.    A tantárgy tematikus leírása

A gyakorlatok programja a Nemzetközi jog II. főtárgy tematikáját követi:

 

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az egyén a nemzetközi jogban, az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten.
 4. Kisebbségvédelem, menekültjog, különleges jogok a munka világában
 5. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért, felelősségre vonás az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt
 6. A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás.
 7. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 8. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 9. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 10. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében
 11. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 12. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 13. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei
 14. A légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, világűrjog
 15. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

 3.    Aláírás feltétele

A félévi aláírás feltétele, hogy a hallgató a gyakorlati foglalkozáson részt vegyen, amely a félév folyamán jelenléti ívvel, ill. a névsor felolvasásával ellenőrzésre kerül (katalógus). Az aláírás nem adható meg, ha a hallgató három, vagy annál több foglalkozáson igazolatlanul nem vesz részt. A hiányzás igazolásáról szóló dokumentumot a gyakorlatvezetőhöz kell benyújtani, legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó előtti megtartott előadásáig. A félév folyamán legfeljebb két, méltánylást érdemlő esetben fogadunk el igazolást. Az aláírás pótlására a Tanulmányi és Vizsgaszabályzat mindenkor hatályos rendelkezései alkalmazandók. Az aláírás pótlására a Tanulmányi Bizottság döntésében megjelölt időszakon belül, a gyakorlatvezető által megadott időpontban kerül sor.

 

4.    Számonkérés követelményei

A kurzus gyakorlati jeggyel zárul. A jegy a gyakorlatokon a félév folyamán megírt két írásbeli zárthelyi dolgozat, valamint a részvétellel és az órai aktivitás során szerzett  pontok alapján kerül kiszámításra. (zárthelyi dolgozatok: összesen 40 pont, jelenlét, aktivitás, 10 pont.)

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

 

6.    Ajánlott irodalom

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008

 

Konzultációk időpontja:

J-401        péntek             12.00-14.00                A6/22/B.

J-402        péntek             14.00-16.00                A6/22/B.                  

J-403        hétfő                14.00-16.00                A6/22/B.

J-404        szerda              12.00-14.00                A6/22/B.

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Feketéné Hajdu Emese, 21-91-es mellék, szvmesi@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza