Nemzetközi jog II.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi jog II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK275D6

jogász szak – diplomás levelező tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Előtanulmányi kötelezettség: Nemzetközi jog I. AJNEK255L7

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 12 óra/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy tematikája szerint a második félévben a nemzetközi szervezeteknek, mint a nemzetközi jog alanyainak bemutatása képezi a következő ismertetésre kerülő kérdést, majd az egyének nemzetközi jogi relevanciája kapcsán az emberi jogvédelem és a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás problematikájának, azt követően a diplomáciai és konzuli kapcsolatoknak, az állami felelősségnek, a viták békés rendezésének, az erőszak alkalmazásának, a nemzetközi humanitárius jognak valamint a térségek jogának bemutatására kerül sor.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Konzultáció időpontja: 02.20.         Sz.       12.20-17.20     XVIII. ea.

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az egyén a nemzetközi jogban, az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten.
 4. Kisebbségvédelem, menekültjog, különleges jogok a munka világában
 5. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért, felelősségre vonás az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt
 6. A diplomáciai és konzuli kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás. A konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek

 

Konzultáció időpontja: 03.12.         Sz.       12.20-17.20     II. ea.

 1. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 2. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok.
 3. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében
 4. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 5. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 6. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei, a légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, világűrjog, a környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

 

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hallgató tehet, aki a tárgyból aláírással rendelkezik. A félévi aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. A vizsgán egy elméleti, és egy gyakorlati jellegű kérdés kidolgozására kerül sor. A tételsor megegyezik a tankönyv tartalomjegyzékével, a gyakorlati kérdések megegyeznek a „Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba” c. feladatgyűjtemény anyagával. A számonkérés a kötelező tananyag mellett kiterjed a konzultációkon elhangzottakra is.

 

Tételsor:                   

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 5. A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás, kiváltságok és mentességek
 6. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 7. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 8. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 9. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a peres eljárás
 10. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a tanácsadó vélemény
 11. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 12. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 13. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei
 14. A légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a világűrjog
 15. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

 

6.    Ajánlott irodalom

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzeva@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza