Nemzetközi jog II.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Nemzetközi jog II. c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEK275N8

jogász szak - nappali tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Előtanulmányi kötelezettség: Nemzetközi jog I. AJNEK255N7

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3

 

1.    A tantárgy feladata és célja

       A tárgy tematikája szerint a második félévben a nemzetközi szervezeteknek, mint a nemzetközi jog alanyainak bemutatása képezi a következő ismertetésre kerülő kérdést, majd az egyének nemzetközi jogi relevanciája kapcsán az emberi jogvédelem és a nemzetközi büntetőjogi felelősségre vonás problematikájának, azt követően a diplomáciai és konzuli kapcsolatoknak, az állami felelősségnek, a viták békés rendezésének, az erőszak alkalmazásának, a nemzetközi humanitárius jognak valamint a térségek jogának bemutatására kerül sor.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. február 12.           A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai

2. február 19.           Az egyén a nemzetközi jogban, az emberi jogok védelme univerzális szinten

3. február 26.          Az emberi jogok védelme regionális szinten. Kisebbségvédelem, menekültjog, különleges jogok a munka világában

4. március 4.           Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért, felelősségre vonás az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt

5. március 11.          A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek

6. március 18.         Az államok nemzetközi jogi felelőssége

7. március 25.         rektori szünet

8. április 1.               dékáni szünet

9. április 8.              A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok

10. április 15.           A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében

11. április 22.           A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban

12. április 29.          A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok

13. május 6.             Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei, a légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, világűrjog

14. május 13.           A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

 

A konzultáció időpontja: péntek 10.00-12.00                    XVIII. ea.

 

3.    Aláírás feltétele

A tárgyat felvenni a Neptun-rendszerben történő regisztrációval kell. A hallgatók a tananyagból kollokviumot tesznek. Kollokviumot csak az a hallgató tehet, aki a tárgyból aláírással rendelkezik. A félévi aláírás feltétele az előadásokon való részvétel.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

Szóbeli kollokvium 1-5-ig terjedő érdemjeggyel. A vizsgán egy elméleti, és egy gyakorlati jellegű kérdés kidolgozására kerül sor. A tételsor megegyezik a tankönyv tartalomjegyzékével, a gyakorlati kérdések megegyeznek a „Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba” c. feladatgyűjtemény anyagával. A számonkérés a kötelező tananyag mellett kiterjed a konzultációkon elhangzottakra is.

 

Tételsor:                   

 1. A nemzetközi szervezetek, mint a nemzetközi jog alanyai
 2. Az emberi jogok védelme univerzális szinten
 3. Az emberi jogok védelme regionális szinten
 4. Az egyén nemzetközi jogi felelőssége a nemzetközi bűncselekményekért
 5. A diplomáciai kapcsolatok joga, a diplomáciai képviselet funkciói, a diplomáciai megbízatás, kiváltságok és mentességek
 6. A konzuli kapcsolatok joga, a konzul feladatköre, megbízatása, kiváltságok és mentességek
 7. Az államok nemzetközi jogi felelőssége
 8. A viták békés rendezése, a nemzetközi jogvita és a rendezés fogalma, a nem bírói vitarendezési módok, a választottbírósági vitarendezési módok
 9. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a peres eljárás
 10. A Nemzetközi Bíróság és szerepe a viták békés rendezésében, a tanácsadó vélemény
 11. A kényszer alkalmazása és következményei a nemzetközi jogban
 12. A hadviselés során alkalmazandó nemzetközi jogi szabályok
 13. Tengerjog, az édesvizekre vonatkozó nemzetközi jogi szabályrendszerek alapelemei
 14. A légtérre vonatkozó nemzetközi jogi szabályok, a világűrjog
 15. A környezet védelmének legfontosabb nemzetközi jogi szabályai

 

5.    Kötelező tananyag

Kovács Péter: Nemzetközi közjog. Osiris kiadó, 2011, Budapest.

Kovács Péter: Bevezetés a nemzetközi jogi és diplomáciai gyakorlatba, Szent István Társulat, 2007, Budapest

Malcolm Evans: International Law, Oxford University Press, 2010

 

6.    Ajánlott irodalom

Tchikaya, Blaise: Bevezetés a nemzetközi bíráskodásba, Bíbor Kiadó, 2002, Miskolc

Petró-Sulyok: Nemzetközi közjogi dokumentumgyűjtemény, Bíbor Kiadó, 2000, Miskolc

Kirs Eszter: Angol nyelvű jogi okiratszerkesztés és tárgyalás (Drafting of Legal Documents and Negotiation in English). Nemzeti Tankönyvkiadó, 2011.

Malcolm N. Shaw: International Law, Cambridge University Press, 2008.

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Feketéné Hajdu Emese, 21-91-es mellék, szvmesi@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza