Hadijog (szabadon választható tárgy)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Hadijog c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEKALT03MMN

szabadon választható tárgy

munka- és társadalombiztosítási szak - nappali tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra/hét

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       Az alternatív tárgy a nemzetközi és nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok során alkalmazandó jog ismertetését foglalja magába. A foglalkozások során a nemzetközi humanitárius jog fő kérdéseinek tárgyalására kerül sor, így a jogterület fejlődésének történetét követően az 1949-es genfi egyezmények főbb tárgyköreinek, a sebesült és beteg katonák, a hadifoglyok, valamint a civil lakosság védelme, illetve a genfi egyezményekhez kapcsolódó 1977-es kiegészítő jegyzőkönyvekben foglalt szabályok kerülnek bemutatásra. A tárgy tematikája kiterjed a hadijoghoz kapcsolódó legaktuálisabb problémakörök, így a nem-nemzetközi konfliktusok minősítésének, a gyerekkatonaság problematikájának, a szokásjogi jellegű humanitárius jogi szabályoknak, a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága szerepének, illetve a fegyverkorlátozások és tilalmak kérdésének elemzésére. E tárgykörökön kívül ismertetésre kerülnek a nemzetközi büntető bíráskodással, az ad hoc törvényszékek és a Nemzetközi Büntető Bíróság működésével kapcsolatos főbb kérdések.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Bevezetés a fegyveres konfliktusok jogába, történeti előzmények
 2. A háború áldozatainak védelme az I. Genfi Egyezmény értelmében
 3. A kombattánsok, harcoló felek státusa, meghatározásának problémái
 4. Az ellenség hatalmában lévő polgári személyek védelme/nők és gyermekek védelme
 5. A polgári lakosság védelme az ellenségeskedések következményeivel szemben
 6. A nem nemzetközi fegyveres konfliktusok
 7. Az 1977. évi Kiegészítő Jegyzőkönyvek alkalmazásának kérdései
 8. A hadműveletek vezetésének elvei
 9. A gyerekkatonaság jelensége és annak visszaszorítását célzó szabályrendszer
 10. A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága tevékenysége és annak eredményei
 11. A nemzetközi jogi korlátozás és tilalom alá eső fegyverfajták
 12. A jogsértések megtorlása I: a nemzetközi büntető bíróságok tipológiája
 13. A jogsértésekmegtorlása II: a népirtás és a háborús és emberiesség elleni bűncselekmények
 14. A jogsértések megtorlása III: az egyéni büntetőjogi felelősség alakzatai
 15. Az átmeneti igazságszolgáltatás intézményrendszere

 

 

3.    Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon részt vegyen.

 

4.    Számonkérés követelményei

A szemeszter végén beszámoló megírására kerül sor, amelynek értékelése három fokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg.

 

5.    Kötelező tananyag

Herczegh Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981.

Kirs Eszter: Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában, Bíbor Kiadó, 2012.

Marco Sassoli – Antoine Bouvier – Anne Quintin: How Does Law Protect in War? ICRC, 2011

 

6.    Ajánlott irodalom

Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata, Gondolat, 2004.

Kirs Eszter (szerk.): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban, Bíbor Kiadó, 2009.

Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008

 

Konzultáció időpontja: hétfő 16.00-19.00              A6/22/B.

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzeva@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

 

Vissza