Hadijog (szabadon választható tárgy)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Hadijog c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEKSV01ISZL

igazgatásszervező szak - levelező tagozat

2015/16. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Raisz Anikó (adjunktus)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Raisz Anikó (adjunktus), dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 4 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       Az alternatív tárgy a nemzetközi és nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok során alkalmazandó jog ismertetését foglalja magába. A foglalkozások során a nemzetközi humanitárius jog fő kérdéseinek tárgyalására kerül sor, így a jogterület fejlődésének történetét követően az 1949-es genfi egyezmények főbb tárgyköreinek, a sebesült és beteg katonák, a hadifoglyok, valamint a civil lakosság védelme, illetve a genfi egyezményekhez kapcsolódó 1977-es kiegészítő jegyzőkönyvekben foglalt szabályok kerülnek bemutatásra. A tárgy tematikája kiterjed a hadijoghoz kapcsolódó legaktuálisabb problémakörök, így a nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok minősítésének, a szokásjogi jellegű humanitárius jogi szabályoknak, illetve a fegyverkorlátozások és tilalmak kérdésének elemzésére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

  • Bevezetés a fegyveres konfliktusok jogába, történeti előzmények.
  • A kombattánsok, harcoló felek státusa, meghatározásának problémái.
  • A polgári lakosság védelme az ellenségeskedések következményeivel szemben.
  • A nem nemzetközi fegyveres konfliktusok.
  • A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága tevékenysége és annak eredményei.
  • A nemzetközi jogi korlátozás és tilalom alá eső fegyverfajták.
  • A humanitárius jog szokásjogi természetű normái.

 

3.    Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon részt vegyen.

 

4.    Számonkérés követelményei

A szemeszter végén beszámoló megírására kerül sor, amelynek értékelése három fokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg.

 

5.    Kötelező tananyag

Herczegh Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981.

Kirs Eszter: Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában, Bíbor Kiadó, 2012.

Marco Sassoli – Antoine Bouvier – Anne Quintin: How Does Law Protect in War? ICRC, 2011

 

6.    Ajánlott irodalom

Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata, Gondolat, 2004.

Kirs Eszter (szerk.): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban, Bíbor Kiadó, 2009.

Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008

 

A foglalkozás időpontja:

 

      2015. 09. 18. péntek  12.30-15.50                       A/1. 14.

 

Egyéb tudnivalók: Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzita@uni-miskolc.hu

 

Ügyintéző: Szabó Emese, mellék: 22-99, jogemese@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2015. augusztus

 

Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

Vissza