Hadijog (szabadon választható tárgy)

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Hadijog c. tantárgyból

 tárgykód: AJNEKSV02DL

jogász szak – diplomás levelező tagozat

2015/16. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Tárgyfelelős intézet/tanszék: ENI/Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

Tantárgy oktatója: dr. Udvarhelyi Bence (tanársegéd)

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog II. AJALK250L4 vagy AJALK221L4

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 2 óra/félév

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       Az alternatív tárgy a nemzetközi és nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok során alkalmazandó jog ismertetését foglalja magába. A foglalkozások során a nemzetközi humanitárius jog fő kérdéseinek tárgyalására kerül sor, így a jogterület fejlődésének történetét követően az 1949-es genfi egyezmények főbb tárgyköreinek, a sebesült és beteg katonák, a hadifoglyok, valamint a civil lakosság védelme, illetve a genfi egyezményekhez kapcsolódó 1977-es kiegészítő jegyzőkönyvekben foglalt szabályok kerülnek bemutatásra. A tárgy tematikája kiterjed a hadijoghoz kapcsolódó legaktuálisabb problémakörök, így a nem-nemzetközi fegyveres konfliktusok minősítésének, a szokásjogi jellegű humanitárius jogi szabályoknak, illetve a fegyverkorlátozások és tilalmak kérdésének elemzésére.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Konzultáció időpontja: 03.11.          P.        17.50-19.20     XXXII. ea.

  • Bevezetés a fegyveres konfliktusok jogába, történeti előzmények.
  • A kombattánsok, harcoló felek státusa, meghatározásának problémái.
  • A polgári lakosság védelme az ellenségeskedések következményeivel szemben.
  • A nem nemzetközi fegyveres konfliktusok.
  • A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága tevékenysége és annak eredményei.
  • A nemzetközi humanitárius jogsértések megtorlása

 

3.    Aláírás feltétele

Az aláírás feltétele, hogy a hallgató a foglalkozásokon részt vegyen.

 

4.    Számonkérés követelményei

A szemeszter végén beszámoló megírására kerül sor, amelynek értékelése három fokozatú: kiválóan megfelelt – megfelelt – nem felelt meg.

 

5.    Kötelező tananyag

Herczegh Géza: A humanitárius nemzetközi jog fejlődése és mai problémái, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1981.

Kirs Eszter: Demokratikus átmenet a háborús bűntettek árnyékában, Bíbor Kiadó, 2012.

Marco Sassoli – Antoine Bouvier – Anne Quintin: How Does Law Protect in War? ICRC, 2011

 

6.    Ajánlott irodalom

Sulyok Gábor: A humanitárius intervenció elmélete és gyakorlata, Gondolat, 2004.

Kirs Eszter (szerk.): Egységesedés és széttagolódás a nemzetközi büntetőjogban, Bíbor Kiadó, 2009.

Antonio Cassese, International Criminal Law, Oxford University Press, 2008

 

Egyéb tudnivalók:

Intézeti ügyintéző: Fedákné Karászi Erzsébet, 13-52-es mellék, jogzsoka@uni-miskolc.hu

Hallgatói ügyintézés: Budainé Zilai Éva, 13-49-es mellék, jogbzeva@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. február 1.                                                      Nemzetközi Jogi Intézeti Tanszék

 

 

Vissza