Római jog 1. (levelező) AJROM273L1régi

Római jog 1.

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM273L1

A tanegység tartalma: a római jog külső története, eljárásjog, személyi és családjog, dologi jog.

Tankönyv: Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institúciói. Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével, az érdemjegy a szóbeli vizsga (kollokvium) eredménye.

Kollokviumi tételsor:

 1. A római állam létrejötte; a királyság államszervezetének felépítése, sajátosságai.
 2. A fejlett köztársaság államszervezete, magistratusai.
 3. A principátus államszervezetének felépítése, sajátosságai.
 4. Normarendszerek a régi Rómában. Ius, fas, mos.
 5. Ius civile – ius praetorium – ius gentium - ius naturale.
 6. A jog fogalma. Tárgyi jog - alanyi jog. Ius publicum - ius privatum.
 7. Ius strictum - ius aequum, ius cogens - ius dispositivum.
 8. A jogalkalmazás és jogértelmezés római jogi eszközei és elvei.
 9. A jogforrás alanyi és tárgyi értelemben, a régi Róma jogforrási rendszere.
 10. A szokásjog fogalma, a szokásjog mint jogforrás.
 11. Legislatio és iurisdictio.
 12. A „lex” szó jelentései. A lex létrejötte. A lex publica részei, a lex-ek osztályozása a szankció szempontjából.
 13. A praetor és edictuma. Az „Edictum Perpetuum”.
 14. A senatus consultum, mint jogforrás; a tanult senatus consultumok.
 15. A római jogtudomány korszakai, képviselői, a jogtudósok munkássága.
 16. A posztklasszikus jogfejlődés, a vulgárjog kialakulása. Az „idézési törvény”.
 17. A császári rendeletek elnevezései, fajai (gyűjtemények, kodifikációk, stb.)
 18. Justinianus kodifikációja.
 19. A jogérvényesítés módjai általában. A római „kereset” fogalma, a rómaiak keresetjogi gondolkodásának jellemzői.
 20. Az elévülés és a jogvesztő határidő (actiones perpetuae – actiones temporales) fogalma, hatásai.
 21. A perbeli bizonyítás (szabad és kötött bizonyítás, bizonyítási teher). A vélelem és a fictio.
 22. A legis actio-s eljárás általában, a legis actio-k fajtái.
 23. A formuláris eljárás fejlődése, lefolyása.
 24. A praetori formula fogalma, alkatrészei.
 25. Actio-fajták a formuláris eljárásban.
 26. A császári perrend (cognitio) jellemzése.
 27. A praeiudicium (praeiudiciális eljárás) fogalma, esetei.
 28. A litis contestatio fogalma, hatásai (mindhárom eljárásban).
 29. Ítélet, jogorvoslat az ítélet ellen, res iudicata (mindhárom eljárásban).
 30. A praetor peren kívüli jogsegélyei.
 31. A végrehajtás (mindhárom eljárás szerint).
 32. A perbeli képviselet fogalma, fajtái.
 33. A személy (jogképesség) fogalma, keletkezése, megszűnése. A jogképességet befolyásoló tényezők.
 34. A cselekvőképesség fogalma, a cselekvőképességet befolyásoló tényezők.
 35. A status libertatis és a rabszolgaság (keletkezése, megszűnése).
 36. A status civitatis.
 37. A capitis deminutio fogalma, fajai.
 38. Az életkor jogi jelentősége.
 39. A status familiae.
 40. Agnatio - cognatio – sógorság.
 41. A házasság fogalma, fajai, keletkezése, megszűnése, akadályai.
 42. Házassági vagyonjog.
 43. Patria potestas. A filius familias vagyonjogi helyzete.
 44. Az örökbefogadás és az emancipatio.
 45. A „jogi személy”.
 46. A gyámság és a gondnokság.
 47. A nők helyzete, jog- és cselekvőképessége.
 48. A „dolog” és „vagyon” fogalma. A dolgok osztályozása.
 49. A római tulajdon fogalma, tartalma. A római tulajdon történetének áttekintése.
 50. A tulajdonközösség.
 51. A birtok története, fogalma. A birtok joghatásai.
 52. A birtok fajai (jogos/jogellenes – jóhiszemű/rosszhiszemű – hibás/hibátlan).
 53. Civilis possessio, naturalis possessio, detentio, quasi possessio
 54. A birtok elemei, a birtok megszerzése.
 55. A birtok megszűnése.
 56. A birtokvédelem fogalma, megvalósításának eszközei.
 57. A tulajdonszerzési módok általában. Milyen szempontok szerint csoportosíthatjuk a tulajdonszerzési módokat?
 58. A traditio módjai, fajai.
 59. A foglalás és kincstalálás.
 60. Feldolgozás és dologegyesülés.
 61. A gyümölcs fogalma és megszerzése.
 62. A quiritár tulajdon átruházásának feltételei.
 63. Mancipatio és in iure cessio.
 64. Az elbirtoklás feltételeinek alakulása az archaikus kortól Justinianus koráig.
 65. A rei vindicatio.
 66. Beruházások, ius tollendi, retentio.
 67. Actio Publiciana.
 68. A szolgalom fogalma, fajai. A (telki) szolgalom fő elvei.
 69. A szolgalmak keletkezése, megszűnése, védelme.
 70. Az örökhaszonbérlet és a felülépítményi jog.

 

Vissza