Római jog 1. (nappali) AJROM273N1új

 

Kötelező tárgy azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog 1. című tantárgyból

 tárgykód: AJROM273N1

Jogász szak nappali tagozat

2017/18. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Római jog gyakorlat 1.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: írásbeli vizsga

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a római államszervezet és a római magánjog fejlődésének útját, e fejlődés kereteit, általános jellemzőit, továbbá a római peres és peren kívüli eljárások alapelveit, az eljárások rendjét, valamint a római személyi és családi jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

Szept. 11.

1. Bevezetés: a római jog jelentősége, tanulmányozásának célja, haszna

2. A római állam fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig

Szept. 18.

3. A római jog fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig

4. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái

Szept. 25.

5. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció

Okt. 2.

6. Az eljárásjog általános tanai

Okt. 9.

7. A civiljogi perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

Okt. 16.

8. A praetori perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

9. A praetor peren kívüli jogsegélyei

Nov. 6.

10. A császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

Nov. 13.

11. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők

Nov. 20.

12. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők

Nov. 27.

13. Rokoni kapcsolatok. A házasság

Dec. 4.

14. Az apai hatalom

Dec. 11.

15. A gyámság és a gondnokság

 

3.    Aláírás feltétele

 

Az előadások látogatása kötelező, de azt nem ellenőrizzük. Zárthelyi dolgozat írására nem kerül sor, az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével.

 

 

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

A vizsga írásbeli. Az oktató által a tételsorból kiválasztott két tételt kell írásban kifejteni. Két sikertelen vizsga után a hallgató kérheti, hogy (egy vizsgaidőszakon belül) a harmadik alkalommal bizottság előtt szóban vizsgázhasson. Tételsor:

 1. Róma alapítása. A nemzetségi társadalom. A királyság államszervezete
 2. Normarendszerek az archaikus korban (ius, fas, mos). A ius fetiale
 3. A köztársaság államszervezete. A magistratusok imperiuma és potestasa
 4. A patríciusok és a plebejusok küzdelmei a törvényhozás tükrében. A XII táblás törvényről általában
 5. A principátus államszervezete. A constitutio Antoniniana
 6. A dominátus államszervezete. A vulgárjog
 7. Ius civile, ius praetorium, aequitas, ius gentium, ius naturale
 8. Alanyi jog – tárgyi jog, ius publicum – ius privatum, ius cogens – ius dispositivum
 9. A jogalkalmazás, interpretatio, analogia. A pontifikális interpretatio eredményei
 10. A jogforrás fogalma. A római jog forrásai. A szokásjog
 11. A törvény részei, a törvényhozás (legislatio) a köztársaság korában
 12. A senatusi határozat
 13. A magistratusok hirdetményei. Az Edictum perpetuum
 14. A jogtudomány korszakai, a responsumok jogforrássá válása, a lex citationis
 15. A császári rendeletek és rendeletgyűjtemények
 16. A iustinianusi kodifikáció
 17. A jogérvényesítés eszközei
 18. A kereset fogalma. Az elévülés
 19. A perbeli bizonyítás, a vélelem és a fikció
 20. A civiljogi perrend általános jellemzői, a legis actiók fajtái
 21. A formuláris eljárás kialakulása, a formula fogalma és alkatrészei
 22. Keresetfajták a formuláris eljárásban. A formuláris per lefolyása. Az ítélet jogereje
 23. A császári perrend
 24. A nem peres eljárások
 25. A végrehajtási eljárás fogalma. Végrehajtás a civiljogi perrendben
 26. Végrehajtás a praetori és a császári perrendben. A cessio bonorum és az actio Pauliana
 27. A jogképesség fogalma, a jogképességet befolyásoló tényezők
 28. A személyállapot (status). A capitis deminutio
 29. A rabszolgaság keletkezése, megszűnése. A rabszolgák helyzete
 30. A római polgárjog tartalma, megszerzése, elvesztése
 31. A cselekvőképesség fogalma, a cselekvőképességet befolyásoló tényezők
 32. A jogi személy
 33. Agnatio – cognatio
 34. Az apai hatalom tartalma, keletkezése, megszűnése
 35. A flius familias vagyonjogi helyzete. A SC Macedonianum
 36. A házasság keletkezése és fajtái. Házassági akadályok. A házassághoz hasonló együttélési formák
 37. Házassági kényszerintézkedések. A házasság megszűnése
 38. Házassági vagyonjog
 39. A gyámság
 40. A gondnokság

 

5. Kötelező tananyag

 

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Max Kaser: Römische Rechtsgeschichte. Göttingen, 19672

H. F. Jolowicz – Barry Nicholas: Historical Introduction to the Study of Roman Law. Cambridge, 19723

 

6. Ajánlott irodalom

 

P. Szabó Béla: Előadások a római állam- és jogtörténet köréből. Bíbor Kiadó, 1998

Zlinszky János: Állam és jog az ősi Rómában. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1996

Zlinszky János: Ius privatum. A római magánjog története. Osiris Kiadó, Budapest, 1998

J. M. Kelly: Roman Litigation. Oxford, 1966

Alan Watson: The Law of Persons in the Later Roman Republic. Oxford, 1967

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szept. 1.

Római Jogi Tanszék

 

Vissza