Római jog 2. (nappali) AJROM273N2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM273N2

Jogász szak nappali tagozat

2015/16. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog 1.

Egyidejű felvétel: Római jog gyakorlat 2.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 4

 

1.    A tantárgy feladata és célja

 

Megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

II. 10.

1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása

II. 17.

2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség

II. 24.

3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése

4. A birtok megszűnése, védelme

III. 2.

5. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás

III. 9.

6. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás

7. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás

III. 16.

8. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme

III. 23.

9. Az idegen dologbeli jogok

IV. 6.

10. Az öröklési jog általános tanai

IV. 13.

11. A törvényes öröklés

IV. 20.

12. A végrendeleti öröklés

IV. 27.

13. A végrendelet ellenére való öröklés

V. 4.

14. Az örökösök jogi helyzete

V. 11.

15. A halál esetére szóló különös juttatások

 

3.    Aláírás feltétele

 

Az előadások látogatása kötelező, de azt nem ellenőrizzük. Zárthelyi dolgozat írására nem kerül sor, az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével.

 

 

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása

 

A vizsga írásbeli. Az oktató által a tételsorból kiválasztott két tételt kell írásban kifejteni. Az a hallgató, aki egy vizsgaidőszakon belül kétszer elégtelenre vizsgázott írásban, kérheti, hogy a harmadik alkalommal szóban vizsgázhasson bizottság előtt. A szóbeli vizsgán egy tételt kell részletesen kifejteni, ami után a vizsgáztatók több, más tételekhez kapcsolódó kérdéseket is feltesznek.

 

Tételsor:

 1. A dolog és a vagyon fogalma. A dologi jog tartalma
 2. A dolgok osztályozása
 3. A tulajdon fogalma, tartalma, korlátai
 4. A civiljogi tulajdon feltételei. A bonitár és az egyéb tulajdoni formák
 5. A tulajdonközösség és a növedékjog
 6. A birtok fogalma, elemei, fajai
 7. A birtok megszerzése és megszűnése
 8. A birtok védelme
 9. A tulajdonszerzési mód fogalma, a tulajdonszerzési módok felsorolása, csoportosítása
 10. A mancipatio és az in iure cessio
 11. Az elbirtoklás
 12. A tulajdon-traditio
 13. A foglalás és a kincstalálás
 14. A dologegyesülés
 15. A gyümölcsszerzés
 16. A feldolgozás
 17. A tulajdon megszűnése
 18. A rei vindicatio
 19. Az actio Publiciana
 20. A telki szolgalmak
 21. A személyes szolgalmak (haszonjogok)
 22. Az örökhaszonbérlet és a felülépítményi jog
 23. A vagyon, a hagyaték, az örökség és a hagyomány egybevetése
 24. Az örökség megnyílása és megszerzése
 25. A megnyílt örökség átháramlása, a nyugvó hagyaték, az uratlan hagyaték
 26. Az incapacitas és az indignitas
 27. A civiljogi törvényes öröklési rend
 28. A praetori törvényes öröklési rend
 29. A iustinianusi törvényes öröklési rend
 30. A végrendelet fogalma, tartalma. A civiljogi végrendeleti formák
 31. A praetori, a császárkori és a iustinianusi jog végrendeleti formái
 32. A végrendeletek érvényessége és hatályossága
 33. Az alaki és az anyagi mellőzhetetlenség
 34. Az osztályra bocsátás. A növedékjog az öröklési jogban
 35. Az örökös és a hagyatéki hitelezők közötti jogviszony
 36. A hereditatis petitio
 37. A hagyomány
 38. A hitbizomány és a halál esetére szóló ajándékozás

 

 

 

5. Kötelező tananyag

 

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Max Kaser: Eigentum und Besitz im älteren römischen Recht. Weimar, 19562

Diósdi György: Ownership in Ancient and Preclassical Roman Law, Budapest, 1970

 

6. Ajánlott irodalom

 

Szászy-Schwarz Gusztáv: Perarga. A tulajdon tana a római jog szerint. Budapest, 1912

P. Szabó Béla: Segédanyag a római öröklési jog tanulmányozásához. Budapest, 1999

Bessenyő András: Római magánjog I–II. Budapest–Pécs, 1998

Alan Watson: The Law of Property in the Later Roman Republic. Oxford, 1968

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. január 29.

Római Jogi Tanszék

Vissza