Római jog gyakorlat 1. (levelező) AJROM274L1új

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 1. című tantárgyból

 tárgykód: AJROM274L1

Jogász szak levelező tagozat

2017/18. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Római jog 1.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

A hallgatók bevezetése a római jog forrásainak világába, jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római eljárási, személyi és családi jog főbb szabályait, összefüggéseit, s a római jogtudósok gondolkodásmódjának jellemzőit.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

1. A római állam és jog fejlődése

2. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái

3. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció

4. Az eljárásjog általános tanai

5. A civiljogi perrend

6. A civiljogi végrehajtási eljárás

7. A praetori perrend

8. A praetori végrehajtási eljárás

9. A praetor peren kívüli jogsegélyei

10. A császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

11. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők

12. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők

13. Rokoni kapcsolatok. A házasság

14. Az apai hatalom

15. A gyámság és a gondnokság

 

3. Aláírás feltétele

 

Az aláírást mindazok megkapják, akik a tanrendi órán megírják a zárthelyi dolgozatot, annak eredményétől függetlenül. Aki ekkor nem tud megjelenni, a zárthelyi dolgozatot megírhatja dec. 16-án 11:00 órától az A/6. 220. teremben.

 

4. Számonkérés követelményei

 

A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kapják. A dolgozatban jogeseteket kell megoldani, mely során a tankönyv használata megengedett. A dolgozatírás előtt (a tanrendi órán) a jogesetmegoldást közösen gyakoroljuk.

 

Jogesetminta:

A 26 éves Marcus apai hatalom alatt álló római polgár. Marcus a nyáron hosszabb utat tett meg hajóval. Mivel különvagyonnal nem rendelkezett, s mivel apja nem kívánta az utazás költségeit fedezni, Marcus az utazás miatt – apjának tudta nélkül – 200 sestertius összegű pénzkölcsönt vett fel egy üzletembertől. Marcus a kölcsönt lejáratkor nem fizette vissza. Röviddel később Marcus apja elhalálozott. Ezek után a hitelező üzletember pert indított Marcus ellen, követelve a 200 sestertius visszafizetését. Mivel védekezhet Marcus a perben?

 

Megoldás:

Marcus mint alperes a perben kifogással élhet, hivatkozva a SC Macedonianumra, melynek értelmében a filius familiasnak folyósított pénzkölcsön az apa halála után sem válik peresíthetővé (lásd tankönyv 817. pont). A hitelező tehát ebben az esetben jogi eszközökkel nem tudja követelésének teljesítését kikényszeríteni.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható!)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Bruce W. Frier – Thomas A. McGinn: A Casebook on Roman Family Law. Oxford, 2004

Jane F. Gardner – Thomas Wiedemann: The Roman Household. A Sourcebook. New York, 1991

 

6. Ajánlott irodalom

 

A tizenkéttáblás törvény töredékei (ford.: Zlinszky János). Budapest, 1946 (és későbbi kiadások)

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Diósdi György (szerk.): A római jog világa. Budapest, 1973

Gaius Institutiói (ford.: Brósz Róbert). Budapest, 1990.

Justinianus császár Institutiói (ford.: Mészöly Gedeon). Budapest, 19912

Barbara Levick: The Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London, 1985

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szept. 1.

Római Jogi Tanszék

 

 

 

 

Vissza