Római jog gyakorlat 1. (levelező) AJROM274L1új

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 1.; MSc (levelező)

Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM274L1

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Javasolt félév:

Előfeltétel: -

Óraszám/félév: 2

Számonkérés módja: gy

Kreditpont: 1

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja: A hallgatók bevezetése a római jog forrásainak világába, jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római eljárási, személyi és családi jog főbb szabályait, összefüggéseit, s a római jogtudósok gondolkodásmódjának jellemzőit.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T10, T15

képesség: K4, K5, K9, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K20, K25, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Bevezetés: a római jog jelentősége, tanulmányozásának célja, haszna
 2. A római állam fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig
 3. A római jog fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig
 4. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái
 5. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció
 6. Az eljárásjog általános tanai
 7. A civiljogi perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 8. A praetori perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 9. A praetor peren kívüli jogsegélyei
 10. A császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 11. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők
 1. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők
 2. Rokoni kapcsolatok. A házasság
 1. Az apai hatalom. A gyámság és a gondnokság

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Az aláírást mindazok megkapják, akik a tanrendi órán megírják a zárthelyi dolgozatot, annak eredményétől függetlenül. Aki ekkor nem tud megjelenni, a zárthelyi dolgozatot megírhatja a pótlásra megadott időpontban.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

A gyakorlati jegyet a zárthelyi dolgozat eredménye alapján kapják. A dolgozatban jogeseteket kell megoldani, mely során a tankönyv használata megengedett. A dolgozatírás előtt (a tanrendi órán) a jogesetmegoldást közösen gyakoroljuk.

Jogesetminta:

A 26 éves Marcus apai hatalom alatt álló római polgár. Marcus a nyáron hosszabb utat tett meg hajóval. Mivel különvagyonnal nem rendelkezett, s mivel apja nem kívánta az utazás költségeit fedezni, Marcus az utazás miatt – apjának tudta nélkül – 200 sestertius összegű pénzkölcsönt vett fel egy üzletembertől. Marcus a kölcsönt lejáratkor nem fizette vissza. Röviddel később Marcus apja elhalálozott. Ezek után a hitelező üzletember pert indított Marcus ellen, követelve a 200 sestertius visszafizetését. Mivel védekezhet Marcus a perben?

Megoldás:

Marcus mint alperes a perben kifogással élhet, hivatkozva a SC Macedonianumra, melynek értelmében a filius familiasnak folyósított pénzkölcsön az apa halála után sem válik peresíthetővé (lásd tankönyv 817. pont). A hitelező tehát ebben az esetben jogi eszközökkel nem tudja követelésének teljesítését kikényszeríteni.

Érdemjegy (1-5): elégséges 21%-tól, közepes 41%-tól, jó 61 %-tól, jeles 81%-tól.

Kötelező irodalom:

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002.

Bruce W. Frier – Thomas A. McGinn: A Casebook on Roman Family Law. Oxford, 2004.

Ajánlott irodalom:

A tizenkéttáblás törvény töredékei (ford.: Zlinszky János). Budapest, 1946 (és későbbi kiadások).

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Diósdi György (szerk.): A római jog világa. Budapest, 1973.

Barbara Levick: The Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London, 1985

Vissza