Római jog gyakorlat 1. (nappali) AJROM274N1új

Római jog gyakorlat 1.

 

Kötelező tárgy azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 1. című tantárgyból

 tárgykód: AJROM274N1

Jogász szak nappali tagozat

2016/17. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Bajánházy István egyetemi docens,Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Római jog 1.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

A hallgatók bevezetése a római jog forrásainak világába, jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római eljárási, személyi és családi jog főbb szabályait, összefüggéseit, s a római jogtudósok gondolkodásmódjának jellemzőit.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

IX. 5-8.

1. A római állam fejlődése

IX. 12-15.

2. A római jog fejlődése

IX. 19-22.

3. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái

IX. 26-29.

4. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció

X. 3-6.

5. Az eljárásjog általános tanai

X. 10-13.

6. A civiljogi perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

X. 17-20.

7. I. zh. dolgozat megírása.

Utána: a praetori perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

X. 24-27.

8. A praetor peren kívüli jogsegélyei

9. A császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

XI. 7-10.

10. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők

XI. 14-17.

11. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők

XI. 21-24.

12. II. zh. dolgozat megírása.

Utána: rokoni kapcsolatok és a házasság

XI. 28. -XII. 1.

13. Az apai hatalom.

14. A gyámság és a gondnokság

XII. 5-8.

15. I-II. zh. dolgozat pótlása, javítása

 

 

3. Aláírás feltétele

 

Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és mindkét zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük. Aki 4 alkalomnál többet hiányzik, nem kap aláírást, ilyen esetben pótlásra lehetőség nincs!

 

4. Számonkérés követelményei

 

Érdemjegy (1-5) a két zh. dolgozat eredményének átlaga. Felfelé kerekítés 0,5-től. A dolgozatok hiányzás esetén a megadott időpontban pótolhatók. A megírt, de rosszul sikerült dolgozatok kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozatok anyaga megegyezik az eredeti dolgozatok anyagával.

 

5. Kötelező tananyag

 

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

A tizenkéttáblás törvény töredékei (ford.: Zlinszky János). Budapest, 1946 (és későbbi kiadások)

Diósdi György (szerk.): A római jog világa. Budapest, 1973

Bruce W. Frier – Thomas A. McGinn: A Casebook on Roman Family Law. Oxford, 2004

Jane F. Gardner – Thomas Wiedemann: The Roman Household. A Sourcebook. New York, 1991

 

6. Ajánlott irodalom

 

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Gaius Institutiói (ford.: Brósz Róbert). Budapest, 1990.

Justinianus császár Institutiói (ford.: Mészöly Gedeon). Budapest, 19912

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Barbara Levick: The Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London, 1985

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. szept. 1.

Római Jogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza