Római jog gyakorlat 1. (nappali) AJROM274N1új

Római jog gyakorlat 1.

 

Kötelező tárgy azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 1. félév; Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 1.; MSc (nappali)

Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 1.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM274N1

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Javasolt félév:

Előfeltétel: -

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja: A hallgatók bevezetése a római jog forrásainak világába, jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római eljárási, személyi és családi jog főbb szabályait, összefüggéseit, s a római jogtudósok gondolkodásmódjának jellemzőit.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T10, T15

képesség: K4, K5, K9, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K20, K25, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 1. Bevezetés: a római jog jelentősége, tanulmányozásának célja, haszna
 2. A római állam fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig
 3. A római jog fejlődése az archaikus kortól a iustinianusi korig
 4. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái
 5. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció
 6. Az eljárásjog általános tanai
 7. A civiljogi perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 8. A praetori perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 9. A praetor peren kívüli jogsegélyei
 10. A császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás
 11. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők
 1. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők
 2. Rokoni kapcsolatok. A házasság
 1. Az apai hatalom. A gyámság és a gondnokság

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és mindkét zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

Érdemjegy (1-5) a két zh. dolgozat eredményének átlaga. Elégséges 21%-tól, közepes 41%-tól, jó 61 %-tól, jeles 81%-tól. Két dolgozat átlagának számításánál felfelé kerekítés 0,5-től. A dolgozatok hiányzás esetén a megadott időpontban pótolhatók. A megírt, de rosszul sikerült dolgozatok kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozatok anyaga megegyezik az eredeti dolgozatok anyagával.

Kötelező irodalom:

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002.

Bruce W. Frier – Thomas A. McGinn: A Casebook on Roman Family Law. Oxford, 2004.

Ajánlott irodalom:

A tizenkéttáblás törvény töredékei (ford.: Zlinszky János). Budapest, 1946 (és későbbi kiadások).

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Diósdi György (szerk.): A római jog világa. Budapest, 1973.

Barbara Levick: The Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London, 1985

Vissza