Római jog gyakorlat 1. (nappali) AJROM274N1új

Római jog gyakorlat 1.

 

Kötelező tárgy azon nappali tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptemberében (vagy azt követően) kezdték tanulmányaikat.

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 1. című tantárgyból

 tárgykód: AJROM274N1

Jogász szak nappali tagozat

2017/18. tanév 1. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Bajánházy István egyetemi docens,Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Római jog 1.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

A hallgatók bevezetése a római jog forrásainak világába, jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római eljárási, személyi és családi jog főbb szabályait, összefüggéseit, s a római jogtudósok gondolkodásmódjának jellemzőit.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

09. 11-i hét

1. A római állam fejlődése

09. 18-i hét

2. A római jog fejlődése

09. 25-i hét

3. A jog fogalma és kategóriái, a jogalkalmazás problémái

10. 02-i hét

4. A római jog forrásai és a iustinianusi kodifikáció

10. 09-i hét

5. Az eljárásjog általános tanai

10. 16-i hét

6. A civiljogi perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

10. 23-i hét

7. A praetori perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

8. A praetor peren kívüli jogsegélyei

11. 06-i hét

9. I. zh. dolgozat megírása

Utána: a császári perrend és az ahhoz kapcsolódó végrehajtási eljárás

11. 13-i hét

10. A jogképesség. A jogképességet befolyásoló tényezők

11. 20-i hét

11. A cselekvőképesség. A cselekvőképességet befolyásoló tényezők

11. 27-i hét

12. Rokoni kapcsolatok és a házasság

13. Az apai hatalom

12. 04-i hét

14. II. zh. dolgozat megírása

Utána: a gyámság és a gondnokság

12. 11-i hét

15. I-II. zh. dolgozat pótlása, javítása

 

 

3. Aláírás feltétele

 

Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és mindkét zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük. Aki 4 alkalomnál többet hiányzik, nem kap aláírást, ilyen esetben pótlásra lehetőség nincs!

 

4. Számonkérés követelményei

 

Érdemjegy (1-5) a két zh. dolgozat eredményének átlaga. Felfelé kerekítés 0,5-től. A dolgozatok hiányzás esetén a megadott időpontban pótolhatók. A megírt, de rosszul sikerült dolgozatok kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozatok anyaga megegyezik az eredeti dolgozatok anyagával.

 

5. Kötelező tananyag

 

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható!)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002.

Bruce W. Frier – Thomas A. McGinn: A Casebook on Roman Family Law. Oxford, 2004.

Jane F. Gardner – Thomas Wiedemann: The Roman Household. A Sourcebook. New York, 1991.

 

6. Ajánlott irodalom

 

A tizenkéttáblás törvény töredékei (ford.: Zlinszky János). Budapest, 1946 (és későbbi kiadások).

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Diósdi György (szerk.): A római jog világa. Budapest, 1973.

Gaius Institutiói (ford.: Brósz Róbert). Budapest, 1990.

Justinianus császár Institutiói (ford.: Mészöly Gedeon). Budapest, 19912

Barbara Levick: The Government of the Roman Empire. A Sourcebook. London, 1985.

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2017. szept. 1.

Római Jogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

 

Vissza