Római jog gyakorlat 2. (nappali) AJROM274N2

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 2.; MSc (nappali)

Tantárgy neve: Római jog gyakorlat 2.

Tantárgy Neptun-kódja: AJROM274N2

Tárgyfelelős intézet: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet (Római Jogi Tanszék)

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Sáry Pál egyetemi tanár

Közreműködő oktató(k): Dr. Bajánházy István egyetemi docens

Javasolt félév: 2T

Előfeltétel: Római jog gyakorlat 1. AJROM274N1

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gy

Kreditpont: 1

Munkarend: nappali

Tantárgy feladata és célja: Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T5, T10, T15

képesség: K4, K5, K9, K11, K12, K14, K15, K16, K17, K20, K25, K28, K30, K31

attitűd: A4, A6, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F3, F4, F5

Tantárgy tematikus leírása:

 1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása
 2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség
 3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése, megszűnése, védelme
 4. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás
 5. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás
 6. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás
 7. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme
 8. Az idegen dologbeli jogok
 9. Az öröklési jog általános tanai
 10. A törvényes öröklés
 1. A végrendeleti öröklés
 2. A végrendelet ellenére való öröklés
 1. Az örökösök jogi helyzete
 2. A halál esetére szóló különös juttatások

Félévközi számonkérés módja és értékelése: Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és a zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. A jelenlétet ellenőrizzük.

Gyakorlati jegy teljesítésének módja, értékelése:

Érdemjegy (1-5) a zh. dolgozat eredménye: elégséges 21%-tól, közepes 41%-tól, jó 61 %-tól, jeles 81%-tól. A dolgozat hiányzás esetén a megadott időpontban pótolható. A megírt, de rosszul sikerült dolgozat kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozat anyaga megegyezik az eredeti dolgozat anyagával.

Kötelező irodalom:

Bajánházy István – Gedeon Magdolna – Sáry Pál: Római jogi feladatgyűjtemény, Miskolc, 2017. (a tanszéki honlapon megtalálható)

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

Ajánlott irodalom:

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Sachenrecht. Wien, 19896

Vissza