Római jog gyakorlat 2. (nappali) AJROM274N2

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

A Római jog gyakorlat 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJROM274N2

Jogász szak nappali tagozat

2013/14. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet / Római Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Sáry Pál egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: Római jog gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Római jog 2.

Óraszám/hét: 2

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1

 

1. A tantárgy feladata és célja

 

Jogesetek megoldása által megismertetni a hallgatókkal a római dologi és öröklési jog alapfogalmait, főbb szabályait, összefüggéseit, s ezáltal történeti és dogmatikai alapot nyújtani a később elsajátítandó hatályos magyar polgári jogi ismeretekhez.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

II. 17-19.

1. A dolog és a vagyon. A dolgok osztályozása

II. 24-26.

2. A tulajdon fogalma, tartalma. Tulajdoni formák. A tulajdonközösség

III. 3-5.

3. A birtok fogalma, fajai, megszerzése

4. A birtok megszűnése, védelme

III. 10-12.

5. Mancipatio, in iure cessio, elbirtoklás

III. 17-19.

6. Tulajdon-traditio, foglalás, kincstalálás

7. Gyümölcsszerzés, dologegyesülés, feldolgozás

III. 24-26.

8. A tulajdon megszűnése. A tulajdon védelme

III.31-IV.2.

9. Az idegen dologbeli jogok

IV. 7-9.

10. Az öröklési jog általános tanai

IV. 14-16.

11. A törvényes öröklés

IV. 28-30.

12. A végrendeleti öröklés

13. A végrendelet ellenére való öröklés. A zh. dolgozat megírása

V. 5-7.

14. Az örökösök jogi helyzete

V. 12-14.

15. A halál esetére szóló különös juttatások. A zh. dolgozat javítása, pótlása

 

3. Aláírás feltétele

 

Aláírás megszerzésének feltétele: órák látogatása és a zh. dolgozat megírása, eredménytől függetlenül. Maximum 2 hiányzás igazolás nélkül megengedett.

 

4. Számonkérés követelményei

 

Érdemjegy (1-5) a zh. dolgozat eredménye. A dolgozat hiányzás esetén a megadott időpontban pótolható. A megírt, de rosszul sikerült dolgozat kijavítása a megadott időpontban lehetséges. A javítódolgozat megírásával rontani nem lehet az eredeti jegyen. A pótló ill. javító dolgozat anyaga megegyezik az eredeti dolgozat anyagával.

 

5. Kötelező tananyag

 

Gedeon Magdolna: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 20052

Földi András – Hamza Gábor: A római jog története és institutiói. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1996 (és későbbi kiadások).

Molnár Imre – Jakab Éva: Római jog. Leges Kiadó, Szeged, 2002 (és későbbi kiadások).

Markus Wimmer: Digestenexegese. Fälle mit Lösungen für die Prüfung aus römischen Recht. Wien, 2004

 

6. Ajánlott irodalom

 

Jakab Éva: Forum Romanum. Jogesetek és szerződési minták a római jogból. Szeged, 2002

Brósz Róbert: Római jogi gyakorlatok. Budapest, 199613

Nótári Tamás: Római köz- és magánjog. Lectum Kiadó, Szeged, 2011

Benedek Ferenc – Pókecz Kovács Attila: Római magánjog. Dialóg Campus Kiadó, Budapest–Pécs, 2013

Herbert Hausmaninger: Casebook zum römischen Sachenrecht. Wien, 19896

Nikolaus Benke – Franz-Stefan Meissel: Übungsbuch zum römischen Sachenrecht. Wien, 19996

 

7. Hallgatói ügyintézés:

 

Hodosi Gabriella előadó (A/6. épület, 220.), tel: 46/565-186,

e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2014. február 4.

Római Jogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

 

Vissza