Civilisztika római jogi alapjai (levelező) AJROM275L2

Civilisztika római jogi alapjai

 

Kötelező tárgy azon levelező tagozatos hallgatók számára, akik 2012 szeptembere előtt kezdték tanulmányaikat.

Kódja: AJROM275L2

Az aláírást mindenki automatikusan megszerzi a tárgy felvételével, az érdemjegy a szóbeli vizsga (kollokvium) eredménye.

Kötelező írott tananyag: a tanszéki honlapon található tansegédlet.

Ajánlott irodalom: Zlinszky János: A római jog továbbélése (áttekintő jegyzet). PPKE-JÁK, 1997.; Zlinszky János: Ius privatum. A római magánjog története. Osiris, Budapest, 1998. VI. fejezet (168-187. o.).

Kollokviumi tételsor:

1. Arómai jogban megjelenő alapértékek és a polgári jog alapelvei.

2. Ajogforrás fogalma, a polgári jogi norma elemei.

3. Jogalkalmazás és jogértelmezés; a vélelem és típusai; a fikció.

4. Ajogi norma érvényessége és hatályossága.

5. Jogképesség, cselekvőképesség.

6. Jegyesség, házasság, házassági akadályok.

7. Házassági vagyonjog.

8. Arokonság fajtái.

9. Örökbefogadás, szülői felügyeleti jog, gyámság.

10. Adolog fogalma, a dolgok osztályozása. Alkotórész és tartozék.

11. Atulajdon, mint a legteljesebb alanyi magánjog.

12. Atulajdonszerzési mód fogalma, a különböző tulajdonszerzési módok kategorizálása.

13. Anövedékjog és az „Aedificium solo cedit” szabálya.

14. Átruházás és elbirtoklás

15. Az idegen dologbeli jogok.

16. Az öröklés folyamata (az öröklés előfeltételei).

17. Atörvényes öröklés általános rendje.

18. Avégrendelet fogalma, fajtái, a favor testamenti elve.

19. Kötelesrész, ági öröklés, osztályra bocsátás.

20. Az örökös jogállása, a hagyatéki tartozások kielégítési sorrendje.

21. Akötelem fogalma, kötelemkeletkeztető tények, a naturalis obligatio.

22. Az egyetemlegesség. Facultas alternativa, alternatív obligatio.

23. Akötelem biztosítékai.

24. Akárkötelem és a polgári jogi felelősség.

25. Aszerződés fogalma. A Pacta sunt servanda és a clausula rebus sic stantibus elve.

26. Aszerződések érvénytelensége.

27. Az adásvétel, a szerencseszerződések és a csere.

28. Amegbízás, a megbízás nélküli ügyvitel és a letét.

29. Abérlet és a vállalkozás.

30. Akölcsön és az ajándékozás.

 

 

Vissza