Alapjogok a bírósági jogalkalmazásban

Alapjogok a bírósági jogalkalmazásban

Tárgykód: AJIMTALT83N

 

Tanegység jellege: előadás, alternatív tárgy

Helye a mintatantervben: -

Kreditérték: 2

Óraszám: 2 óra/hét

Tágyfelelős: Dr.Szabó Máté

Előadó: Dr. Szabó Máté

 

1. A tárgy célja

 

Az ítélkezés bármely ügyszakában felmerülhet, hogy egy jogvita helyes eldöntéséhez figyelembe kell venni az érintettek alapjogait. Nemcsak a kifejezetten alapjogi igényérvényesítésre irányuló eljárásokban, hanem polgári, büntető- vagy közigazgatási ügyekben is adódhatnak olyan jogértelmezési kérdések, amelyek alapjogok alkalmazását teszik szükségessé. Az alkotmányjogi panasz bevezetése nyilvánvalóvá tette ezt, hiszen 2012 óta bármely rendesbírósági ítélet megtámadható az Alkotmánybíróság előtt, ha az az ügyben érintettek számára alapjogsérelmet okozott. Az alapjogokra vonatkozó szabályok jelentős része azonban rendkívül absztrakt előírás, számos pedig nem is jelenik meg jogszabályszövegben. Az alternatív tantárgy keretében a hallgatók megismerkednek az alapjogok mibenlétéből következő általános szabályokkal. Ez a jogalkalmazás minden szereplőjének, bíráknak, ügyészeknek, ügyvédeknek – szakterületüktől függetlenül – nélkülözhetetlen ismereteket jelent.

 

2. A tárgy tematikája

 

Szeptember 13.

Bemutatkozás, követelmények ismertetése

Szeptember 17.

Az alapjogok klasszikus fogalma: jogilag kikényszeríthető morális jogok

Szeptember 24.

Az alapjogok fő forrása: normatív és közvetlenül alkalmazható alkotmány

Október 1.

Alapjogi bíráskodás: egyéni alapjogi igények érvényesítése a bíróságok előtt

Október 8.

Alapjogi ügy: alapjogok a bírósági ítélkezésben

Október 15.

Az alapjogi ügyek azonosításának gyakorlati szempontjai

Október 29.

Alapjogi követelmény: alapjogi ügyekben alkalmazandó szabályok

November 5.

Alapjogi érvelés vagy morális mérlegelés?

November 12.

Az alapjogi bíráskodás intézményi és hatásköri rendszere

November 19.

Az alapjogi jogosultak, Az alapjogok alanyi jogi jellege

November 26.

Az alapjogi teszt alkalmazása egyedi ügyekben

December 3.

A bírói alapjogvédelem terjedelme, Szakjogági szabályok, elvek, fogalmak alapjogi ügyekben

December 10.

Számonkérés

 

 

 

3. A számonkérés módja

 

A számonkérés a szorgalmi időszak utolsó hetében megtartott, úgynevezett open book vizsga keretében történik. Az írásbeli vizsgán a hallgatók bármilyen jegyzetet, kézzel írt vagy nyomtatott segédeszközt használhatnak. A feladat egy-egy alapjogi ügyben született ítélet alapjogi szempontú kritikája, a félév során tanultak gyakorlati alkalmazása. Az értékelés ötfokozatú skálán történik.

 

4. Kötelező és ajánlott irodalom

 

A tárgyhoz ajánlott irodalom tartozik:

 

Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Szigeti Tamás, Vissy Beatrix: Alapjogi igények, alapjogi szabályok: az alapjogi ítélkezés egy koncepciója. In: Somody Bernadette (szerk.): Alapjogi bíráskodás – Alapjogok az ítélkezésben. Budapest, L'Harmattan, 2014. 13-67. oldal

 

Somody Bernadette, Szabó Máté Dániel, Vissy Beatrix: Az alapjogi bíráskodás kézikönyve. Budapest, HVG-ORAC, 2013. 

Vissza