Alapjogvédelmi Jogklinika 1.

Követelmények és tantárgyi program

Alapjogvédelmi Jogklinika 1. tantárgyból

Tárgykód: AJJOEALT85N

Osztatlan jogász és alapszakok,

nappali és levelező tagozat

2016/2017. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hegyi Szabolcs egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet/Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Vinnai Edina egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: nincs

Egyidejű felvétel: nincs

Óraszám/hét: 2 óra

Számonkérés módja: beszámoló

Kreditpont: 2

 

1. A tantárgy feladata és célja:

A kurzus tartalmilag két egységből áll: egyrészt általános módszertani képzést nyújt a hallgatóknak a gyakorlati munka végzéséhez (jogklinikai tevékenység bemutatása, érzékenyítő tréning, tényvázlat készítés, ügyvédi etika workshop szakemberek részvételével). Másrészt a kurzus az alapjogok érvényesülésére és érvényesítésére is fókuszál (alapjogok elmélete és alkalmazása, egyes alapjogok gyakorlata, meghívott előadók).

 

2. A tantárgy tematikus leírása:

 1. szeptember 7. Tájékoztató, a félév és a követelmények megbeszélése
 2. szeptember 14. Jogklinikai tevékenység, pro bono, jogi segítségnyújtás
 3. szeptember 21. Tematikus bevezetés: az emberi jogok elmélete és gyakorlata I.
 4. szeptember 28. Tematikus bevezetés: az emberi jogok elmélete és gyakorlata II.
 5. október 5. Az egyenlő bánásmód követelményének jogi szabályozása (Az egyenlő bánásmód követelményéről szóló tv. - Ebktv.) és intézményi háttere
 6. október 12. A Társaság a Szabadságjogokért B.-A.-Z. megyei diszkriminációs pereinek bemutatása
 7. október 19. Érzékenyítő tréning
 8. október 26. Alapjogi jogalkalmazás a rendes bíróságok gyakorlatában
 9. november 2. Dékáni szünet
 10. november 9. Ügyvédi etika workshop
 11. november 16. Kommunikációs alapjogok (gyülekezési jog, szólásszabadság, információs szabadság)
 12. november 23. Önrendelkezési jog (lelkiismereti szabadság, betegjogok, abortusz, eutanázia, házasság)
 13. november 30. Tárgyaláslátogatás
 14. december 7. Beszámoló

 

 

 

3. Vizsgakövetelmények

A vizsga módja: írásbeli beszámoló háromfokozatú értékeléssel. A sikeres beszámoló feltétele az elérhető pontok több mint felének a megszerzése.

Az órákon (szerda 16-17.30) való részvétel a levelezős hallgatók számára is kötelező!

 

4. Kötelező tananyag

Halmai Gábor – Tóth Gábor Attila (szerk.): Emberi jogok. Osiris Kiadó, Budapest [legfrissebb kiadás]

Az órákon kiadott jogszabályok és periratok.

 

6. Ajánlott irodalom

Tóth Gábor Attila: Túl a szövegen - Értekezés a magyar alkotmányról. Osiris Kiadó, 2009.

Kovács Kriszta: Az egyenlőség felé – A hátrányos megkülönböztetés tilalma és a támogató intézkedések. L'Harmattan Kiadó, 2012.

Szabó Máté Dániel: Az információs hatalom alkotmányos korlátai. Miskolci Egyetem, Miskolc, 2012.

Somody – Szabó – Vissy: Az alapjogi bíráskodás kézikönyve. HVG ORAC, 2013.

 

Egyéb tudnivalók:

Hallgatói ügyintézés: Hodosi Gabriella, A/6. épület 222. szoba, Tel: 0646/565-186,        e-mail: joghodos@uni-miskolc.hu

 

Miskolc, 2016. augusztus 26.

 

Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék

Vissza