Alkotmányjog gyakorlat 1.

Követelmények és tantárgyi program

Alkotmányjog gyakorlat 1. c. tantárgyhoz

jogász szakos nappali tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK272N3

 2018/2019. tanév I. félév

 

Számonkérés típusa: gyakorlati jegy

A hozzárendelt kreditpontok száma: 1 kr.

Heti óraszám: 2

A tárgy jegyzője: kijelölt gyakorlatvezető

Előfeltételek: Bevezetés az állam- és jogtudományokba

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T10, T11, T13, T14, T15

képesség: K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K19, K20, K25, K28, K29, K30, K31, K32, K33

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F2, F5, F8

 

1.    A tantárgy tematikus leírása:

 

 

 1. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányosság fogalma. Az alkotmányjog fogalma. Az alkotmányozó hatalom. Az alkot­mánymódosítás. Az alkotmányok típusai. Alkotmányjog és államjog.
 2. Az alkotmányos demokrácia. Az alkotmány, mint alaptörvény. Az alkotmány, mint a jogrendszer alapja. Az alkotmány elsődlegessége.
 3. Az alkotmány alapvető elvei: demokrácia, hatalommegosztás, jogállamiság. Az alkotmány értelmezése.
 4. Az újabb magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig. A szocialista rendszer alkotmányjogának alapintézményei. (Az alkotmány politikai jellege: a népköztársaság. A párt vezető szerepe. A hatalom egysége. Az Országgyűlés műkö­dése. Az Elnöki Tanács. A Hazafias Népfront. Az állampolgári jogok. A szocialista törvényesség. A tanácsrendszer.) Az 1988–1990-es átalakulás alkotmánytörténetének vázlata.
 5. A jogforrási rendszer alkotmányos alapjai és elvei. A jogforrás fogalma, a jogforrások rendszere. A jogforrási hierarchia és a jogforrási rendszer egyéb rendező elvei.
 6. A nemzetközi szerződések. Az Alkotmánybíróság határozatai, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a szokásjog és bírói jog. Az Európai Unió jogforrásai a magyar jogban.
 7. A jogalkotási eljárás az alkotmányjogban. Alkotmányos követelmények a jogalkotásban. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása. A hivatalos lap. Elektronikus jogszabálygyűjtemények.
 8. Szuverenitás az alkotmányjogban. A szuverenitás az alkotmányban, nemzeti szuverenitás, népszuverenitás, parlamenti szuverenitás. Szuverenitás és demokrácia. Az állami szuverenitás az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban.
 9. A szuverenitás terjedelme: terület és népesség. A szuverenitás megosztása az államon belül: a szövetségi állam. Állami szimbólumok. (Himnusz, zászló, címer)
 10. Az állampolgársági jog. Az állampolgárság jogi tartalma. Az állampolgársági jog története, különösen a magyar állampolgársági jog. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.
 11. A kettős állampolgárság és magyar állampolgárság. Az EU állampolgárainak státusa. A külföldiek, a menekültek és a hontalanok alkotmányos helyzete.
 12. A képviseleti demokrácia. Képviselet és választás. A választójog alkotmányos elvei. Választási rendszerek.
 13. A magyar választási rendszer. A választójog. A választójogosultság. A választási eljárás alapjai és a választási szervek. A jelölés, választási kampány. A mandátumok elosztása egyéni választókerületben, illetve országos listáról. A töredékszavazatok és az országos lista. Eredmény-megállapítás.
 14. A közvetlen demokrácia intézményei. Népszavazás. A referendum szabályozása és típusai. Az országos népszavazás alkotmányos feltételei.

 

 

2.    A gyakorlatok látogatása:

A gyakorlatok látogatása kötelező. A hallgatók jelenlétét a gyakorlatok vezetője ellenőrzi. Kettőnél több igazolatlan mulasztás az aláírás megtagadásával jár, amelyt a félév teljes tananyagából történő beszámolóval lehet pótolni.

 

3.    A gyakorlat minősítése:

A gyakorlatokon két zh. írására kerül sor a gyakorlati tematikában a zh-t megelőző tananyagból. Egy zh. maximum 30 pontos. A két zh-val összesen maximum 60 pont szerezhető. A gyakorlatvezető által kijelölt irodalomból tartott kiselőadással maximum 5 pont érhető el. Az így szerzett pontok összege a szemeszter végén az alábbi érdemjegyeknek fog megfelelni:

 

Elégtelen: 0–24 pontig

Elégséges: 25–33 pontig

Közepes: 34–41 pontig

Jó: 42–49 pontig

Jeles: 50–60 pontig

 

4.    Kötelező irodalom:

Alkotmánybírósági esetjog. (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Budapest, 2004.

Bevezetés az alkotmányjogba. Az Alaptörvény és Magyarország alkotmányos intézményei. Ötödik, átdolgozott kiadás. (Szerk.: Schanda Balázs – Trócsányi László) HVG-ORAC Kiadó, Budapest, 2016.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

Ajánlott irodalom:

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli István), Osiris, Budapest, 2007. esetleges újabb kiadás.

Wade – Bradley - Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

5.    Kötelező jogszabályok:

● Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

● Az Alaptörvény hatályos szövege

● 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

● 1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

● 2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról

 

AB határozatok:

● 121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről

● 3/1991. (II. 7.) AB határozat a választási küszöb alkotmányosságáról

● 2/1990. (II. 18.) AB határozat az ajánlás és a szavazás titkosságának elvéről

● 5/2002. (II.22.) AB határozat a jelölésről

● 22/2005. (VI.17.) AB határozat a választójog egyenlősége és a választási kerületek kialakításáról

● 2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról

● 52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról

● 25/1999. (VII. 7.) AB határozat a népszavazásról

● 27/2007. (V. 17.) AB határozat a népszavazás kötőerejéről

●121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotásról

●1/2013. (I. 7.) AB határozat a választási regisztrációról

 

6.    A gyakorlatok témakörei:

 

Okt. ip.

Témakörök

 hétfői

 

  1. IX. 10.

A tananyag bemutatása, a követelmények ismertetése.

  2. IX. 17.

Az alkotmány, alkotmányosság, alkotmányjog fogalma. Az alkotmányozó hatalom.

  3. IX. 24.

Az alkotmányos demokrácia. Az alkotmány mint alaptörvény.

  4. X. 1.

Az újabb magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig.

  5. X. 8.

A jogforrási rendszer alkotmányos alapjai és elvei. A jogforrás fogalma, a jogforrások rendszere.

  6. X. 13.

szombat

A jogszabályok érvényessége és hatálya.A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása.

A jogszabályok megismerésének módszerei.

  7. X. 15.

Zárthelyi dolgozat.

Szuverenitás az alkotmányjogban. Az állam függetlensége

  8. X. 22.

Szünet

  9. X. 29.

Szünet

10. XI. 5.

Az állampolgársági jog. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.

11. XI. 12.

A kettős állampolgárság és magyar állampolgárság. Az EU állampolgárainak státusa.

12. XI. 19.

A választójog alkotmányos elvei. Választási rendszerek.

13. XI. 26.

A magyar választási rendszer. A választási eljárás alapjai.

14. XII. 3.

Zárthelyi dolgozat.

15. XII. 10.

Pótlás. A félév lezárása.

 

 

 

Okt. ip.

Témakörök

csütörtöki

 

1. IX. 13.

A tananyag bemutatása, a követelmények ismertetése.

2. IX. 20.

Az alkotmány, alkotmányosság, alkotmányjog fogalma. Az alkotmányozó hatalom.

3. IX. 27.

Az alkotmányos demokrácia. Az alkotmány mint alaptörvény.

4. X. 4.

Az újabb magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig.

5. X. 11.

A jogforrási rendszer alkotmányos alapjai és elvei. A jogforrás fogalma, a jogforrások rendszere.

6. X. 18.

Zárthelyi dolgozat.

A jogszabályok érvényessége és hatálya.A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása.

A jogszabályok megismerésének módszerei.

7. X. 25.

Szuverenitás az alkotmányjogban. Az állam függetlensége

8. XI. 1.

Szünet

9. XI. 8.

Az állampolgársági jog. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.

10. XI. 15.

A kettős állampolgárság és magyar állampolgárság. Az EU állampolgárainak státusa.

11. XI. 22.

A választójog alkotmányos elvei. Választási rendszerek.

12. XI. 29.

A magyar választási rendszer. A választási eljárás alapjai.

13. XII. 6.

Zárthelyi dolgozat.

14. XII. 13.

Pótlás. A félév lezárása.

 

 

7.    A gyakorlatok beosztása:

J-201. hétfő 14–15.30. A/6. 203. tt. (Panyi Béla)

J-202. csütörtök 10–11.30 A/1. 324. tt. (Hallók Tamás)

J-203. hétfő 13–14.30. A/6. 216. tt. (Pap Gábor)

J-204. hétfő 14.30–16. A/6. 216. tt. (Pap Gábor)

 

Miskolc, 2018. szeptember                                                                 

 Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza