Alkotmányjog gyakorlat 1.

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Alkotmányjogi gyakorlat 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK272N3

jogász szakos nappali tagozatos hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Bragyova András egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Pap Gábor, Hallók Tamás, Panyi Béla 

Előtanulmányi kötelezettség: –

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 1.

Szemeszter: 3

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       Alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása. A jogeset-megoldási készség kialakítása az alkotmányjogban. Alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzése, ennek módszerei. Alkotmányjogi jogesetek megoldása, ezek értékelése. Az elsajátított készségek értékelése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

1. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányosság fogalma. Az alkotmányjog fogalma.

2. Az alkotmányozó hatalom. Az alkot­mánymódosítás. Az alkotmányok típusai. Alkotmányjog és államjog.

3. Az alkotmányos demokrácia. Az alkotmány, mint alaptörvény. Az alkotmány, mint a jogrendszer alapja. Az alkotmány elsődlegessége.

4. Az alkotmány alapvető elvei: demokrácia, hatalommegosztás, jogállamiság. Az alkotmány értelmezése.

5. Az újabb magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig. A szocialista rendszer alkotmányjogának alapintézményei. (Az alkotmány politikai jellege: a népköztársaság. A párt vezető szerepe. A hatalom egysége. Az Országgyűlés műkö­dése. Az Elnöki Tanács. A Hazafias Népfront. Az állampolgári jogok. A szocialista törvényesség. A tanácsrendszer.) Az 1988–1990-es átalakulás alkotmánytörténetének vázlata.

6. A jogforrási rendszer alkotmányos alapjai és elvei. A jogforrás fogalma, a jogforrások rendszere. A jogforrási hierarchia és a jogforrási rendszer egyéb rendező elvei.

7. A nemzetközi szerződések. Az Alkotmánybíróság határozatai, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a szokásjog és bírói jog. Az Európai Unió jogforrásai a magyar jogban.

8. A jogalkotási eljárás az alkotmányjogban. Alkotmányos követelmények a jogalkotásban. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása. A hivatalos lap. Elektronikus jogszabálygyűjtemények.

9. Szuverenitás az alkotmányjogban. A szuverenitás az alkotmányban, nemzeti szuverenitás, népszuverenitás, parlamenti szuverenitás. Szuverenitás és demokrácia. Az állami szuverenitás az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban.

10. A szuverenitás terjedelme: terület és népesség. A szuverenitás megosztása az államon belül: a szövetségi állam. Állami szimbólumok. (Himnusz, zászló, címer)

11. Az állampolgársági jog. Az állampolgárság jogi tartalma. Az állampolgársági jog története, különösen a magyar állampolgársági jog. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.

12. A kettős állampolgárság és magyar állampolgárság. Az EU állampolgárainak státusa. A külföldiek, a menekültek és a hontalanok alkotmányos helyzete.

13. A képviseleti demokrácia. Képviselet és választás. A választójog alkotmányos elvei. Választási rendszerek.

14. A magyar választási rendszer. A választójog. A választójogosultság. A választási eljárás alapjai és a választási szervek. A jelölés, választási kampány. A mandátumok elosztása egyéni választókerületben, illetve országos listáról. A töredékszavazatok és az országos lista. Eredmény-megállapítás.

       15. A közvetlen demokrácia intézményei. Népszavazás. A       referendum szabályozása és típusai. Az országos népszavazás alkotmányos feltételei.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A gyakorlatok látogatása kötelező, ami az aláírás feltétele. Kettőnél több hiányzás esetén az aláírás az utolsó szorgalmi héten beszámoló megírásával szerezhető meg.

 

4.    Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése 1–5 terjedő érdemjeggyel történik. A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő két zárthelyi dolgozat és a gyakorlatvezető által kiadott feladat értékelésének eredményéből kerül kialakításra.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog. (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Az értelmezett alkotmány. (Szerk.: Balogh Zsolt – Holló András) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli István), Osiris, Bp., 2007. esetleges újabb kiadás.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) hatályos szövege

2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról (kivonatosan)

Alkotmánybírósági határozatok:

121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről

3/1991. (II. 7.) AB határozat a választási küszöb alkotmányosságáról

2/1990. (II. 18.) AB határozat az ajánlás és a szavazás titkosságának elvéről

5/2002. (II.22.) AB határozat a jelölésről

22/2005. (VI.17.) AB határozat a választójog egyenlősége és a választási kerületek kialakításáról

2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról

52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról

25/1999. (VII. 7.) AB határozat a népszavazásról

27/2007. (V. 17.) AB határozat a népszavazás kötőerejéről

1/2013. (I. 7.) AB határozat a választási regisztrációról

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75% egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza