Alkotmányjog levelező

KÖVETELMÉNYEK

Alkotmányjogból

levelező tagozatos politológus hallgatók számára

2010–2011. tanév I. félév

 

Tanegység címe: Alkotmányjog

Tanegység kódja: AJALK102POLL

A képzés típusa: MA

Számonkérés típusa: kollokvium

Tanegység szintje: 01

A hozzárendelt kreditpontok száma: 3

Félévi óraszám: 10

A tárgy jegyzője: dr. Paulovics Anita egyetemi docens, dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus

Tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

 

1. Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor. Az aláírás megszerzésének feltétele az előadások látogatása.

 

2. Vizsga:

A vizsga írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

3. Tankönyv:

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. 2. kiad. Szerk. Paulovics Anita. Bíbor Kiadó, 2009. Miskolc.

 

4. Ajánlott irodalom:

Alkotmánytan I. Szerkesztette: Kukorelli István Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

 

5. A vizsgázás:

Szóbeli

 

6. Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

Előadások

2010–2011. tanév I. félév

Első előadás (Pap Gábor)

Szeptember 10. (péntek) 14–18, XIX. ea.

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

A hatalommegosztás.

A kormányformák.

A jogforrási rendszer.

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

 

Második előadás (Pap Gábor)

Október 30. (szombat) 8–12,  XVIII. ea.

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.

A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

 

Harmadik előadás (Pap Gábor)

November 13. (szombat) 8–10, XIX. ea.

Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa.

Miskolc, 2010. szeptember

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza