Alkotmányjog

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog c. tantárgyból

tárgykód: AJALK131MTN1

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakos

nappali tagozatos hallgatók számára

2016/2017. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Pap Gábor

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Szemeszter: 1

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmait, a jogforrási rendszert, a képviseleti és közvetlendemokrácia intézményeit, az alkotmányos szervek rendszerét, az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályi alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

1. Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

2. A hatalommegosztás.

3. A kormányformák.

4. A jogforrási rendszer.

5. A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

6. Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozatali eljárás.

7. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

8. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

9. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

13. Az alapvető jogok biztosa.

14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

       15. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

 

Vizsgakérdések

 

1.    Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2.  Az alkotmányjog fogalma, jellemzői. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3.  A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4.  Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5.  A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok. Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása: az országgyűlési választások, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei, a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése; az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszter­elnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az alkotmánybírák jogállása.

24. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

25. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

26. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

 

5.    Kötelező tananyag

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. Szerkesztette: Kukorelli István, Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

-        Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

-        Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

-        Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

-        Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) hatályos szövege

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogból csak az a nappali tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hódosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2016. szeptember 1.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza