Alkotmányjog 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog 1. c. tantárgyból

 tárgykód: AJALK101KSZL1

közigazgatás-szervező szak levelező tagozat

2014/2015. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Pap Gábor egyetemi adjunktus, Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: Alkotmányjogi gyakorlat 1.

Szemeszter: 1

Óraszám: 15/félév

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az Alkotmányjog fő tételeit, az e tételekre vonatkozó elméleti nézeteket, valamint a magyar alkotmányjog legfontosabb szabályait és az ennek nyomán kialakult gyakorlat fő vonásait. Az első félév alapozó és elméleti jellegű, aminek során a hallgatók megismerik az alkotmányjog alapfogalmait, a jogforrási rendszert, a képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményeit, elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az alkotmány fogalma
 2. Az alkotmányjog mint jogág: fogalma, tárgya.
 3. Az alkotmányosság fogalma és követelményei.
 4. A hatalommegosztás elve.
 5. Az államforma és a kormányforma fogalma. A kormányformák csoportosítása. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság.
 6.  Egyes kormányformák: a prezidenciális köztársaság, a félprezidenciális köztársaság, a kollegiális kormányforma.
 7. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. A jogszabályok.
 8. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog.
 9. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.
 10. A képviseleti demokrácia intézménye: a választójog. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).
 11. A választói jogosultság. Az országgyűlési választás eredményének megállapítása, az időközi választás.
 12. A választási eljárás szabályai: a választási szervek, a kampány és jelöltállítás, a szavazás és a jogorvoslatok.
 13. A közvetlen demokrácia intézménye: a népszavazás joga.
 14. Az alkotmányos alapjogok rendszere.
 15. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

4.    Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések Alkotmányjog 1. tárgyból

1.    Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

2.    Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

3.    A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

4.    Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság.

5. Egyes kormányformák: a prezidenciális köztársaság, a félprezidenciális köztársaság, a kollegiális kormányforma.

6.    A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

7.    A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok.

8. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

9.    Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

10. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

11. A választói jogosultság, az országgyűlési választás eredményének megállapítása, az időközi választás.

12. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás,

13. A választási eljárás szabályai: a szavazás és a jogorvoslatok.

14. A közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, az országos népszavazás fajtái, tárgya, főbb korlátai, érvényessége, eredményessége.

15. Az alkotmányos alapjogok rendszere.

16. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

5.    Kötelező tananyag

Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. Szerkesztette: Kukorelli István. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. KJK – MTA ÁJTI, Bp., 1998.

Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik, ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2014. június                                                          

Alkotmányjogi Tanszék

Vissza