Alkotmányjog 2. CV

Vizsgakérdések 2017-2018. tanév II. félév jogász szakos hallgatóknak

 

Alkotmányjog II. CV

 

 

1. Az államforma és a kormányforma fogalma. Az egyes kormányformák főbb sajátosságai, a parlamentáris kormányforma részletes jellemzése.

2. Egy- és kétkamarás parlament. Az Országgyűlés alkotmányos feladatai és hatáskörei.

3. Az Országgyűlés megbízatási ideje, alakuló ülése, ülésszakok, határozatképesség és szavazás.

4. Az Országgyűlés által választott közjogi tisztségviselők és kapcsolatuk az Országgyűléssel.

5. Az Országgyűlés tisztségviselői, bizottságai, képviselőcsoportok (frakciók).

6. Az interpelláció szerepe a parlamenti ellenőrzésben; interpelláció és kérdés Magyarországon.

7. Az országgyűlési képviselők jogállása.

8. A törvényjavaslatok tárgyalási rendje.

9. A törvények fajai. Sarkalatos törvények. Költségvetési törvény. Nemzetközi szerződéseket kihirdető törvény. Az Országgyűlés határozatai.

10. Az államfői jogkörök általános jellemzői (külkapcsolatok, miniszteri ellenjegyzés, alkotmányvédelem, az államfő szerepe a törvényalkotásban, viszonya a parlamenttel és a kormánnyal).

11. Az államfői jogkör Magyarországon 1945-től napjainkig. A Népköztársaság Elnöki Tanácsa.

12. A köztársasági elnök választása, megbízatási ideje, megbízatásának megszűnése és felelőssége.

13. A köztársasági elnök hatásköre (az Alaptörvény és az Alkotmánybíróság határozatai szerint).

14. A kormányzás és a végrehajtó hatalom kapcsolata. A kormányzás fogalma. A kormányzati tevékenység. A Kormány kormányzati és igazgatási hatásköre.

15. A Kormány létrejötte, megszűnése, megbízatása; az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

16. A kormányzati felelősség általában. A Kormány politikai felelőssége. A miniszterelnök, a miniszterek és az államtitkárok jogállása és felelőssége.

17. A közigazgatás alkotmányos alapjai. Központi közigazgatási szervek. A kormánytól független közigazgatási szervek. A fegyveres erők jogállása.

18. A helyi (decentralizált és dekoncentrált) szervek, és az önkormányzatok alkotmányjogi alapjai.

19. Az igazságszolgáltatás fogalma; igazságszolgáltatás szervezeti megoldásai. Az igazságszolgáltatás alkotmányos elvei (alapelvei).

20. A magyar bírósági szervezet és a bíróságok igazgatása.

21. A bírák jogállása, a bírói függetlenség garanciái.

22. Az ügyészség szervezeti megoldásai. A magyar ügyészség szervezete.

23. Az ügyészek jogállása, a legfőbb ügyész alkotmányos pozíciója és hatásköre.

24. Az ügyészi tevékenység fő irányai (szakágak).

 

 

Vissza