Alkotmányjog 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJALK103KSZL2

közigazgatásszervező szak levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Bragyova András egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Zsíros Annamária

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjog 1.

Egyidejű felvétel: Alkotmányjogi gyakorlat 2.

Szemeszter: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Óraszám: 15/félév

Kreditpont: 2 kr.

 

1.    Az oktatás célja:

Az Alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az Alkotmányjog fő tételeit, az e tételekre vonatkozó elméleti nézeteket, valamint a magyar alkotmányjog legfontosabb szabályait és az ennek nyomán kialakult gyakorlat fő vonásait. A második félév a magyar államszervezettel foglalkozik, aminek során a hallgatók megismerik a magyar alkotmányos szervek rendszerét, az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait.

 

2.    Felmentési kérelmek elbírálása:

Alkotmányjogból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 % egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

3.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az Országgyűlés funkciói, szervezete
 2. Az Országgyűlés működése. A képviselők jogállása.
 3. A törvényhozatali eljárás.
 4. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása.
 5. A köztársasági elnök hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.
 6. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.
 7. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
 8. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
 9. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet.
 10. Az ügyészség feladatai.
 11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.
 12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
 13. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei.
 14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.
 15. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

 

 4.   Számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések Alkotmányjog 2. tárgyból

 1. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.
 2. Az Országgyűlés szervezete: bizottságok, tisztségviselők, frakciók. Az Országgyűlés működése: ülésszakok, határozatképesség, szavazás.
 3. A törvényhozatali eljárás.
 4. Kérdés és interpelláció. A képviselők jogállása.
 5. A köztársasági elnök jogállása, választása, megbízatása, megbízatás megszűnése.
 6. A köztársasági elnök hatáskörei.
 7. A kormányzás fogalma. A kormány feladata-és hatáskörei, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.
 8. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
 9. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
 10. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészek jogállása.
 11. Az ügyészség feladatai, tevékenységi körei.
 12. Az alkotmánybírák jogállása. Az Alkotmánybíróság tagjainak választása, összeférhetetlenség, mentelmi jog. A tisztség megszűnése.
 13. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
 14. Az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek jogállása, megválasztása, megszűnése,
 15. Az alapvető jogok biztosának (helyetteseinek) feladata, hatásköre és eljárása.
 16. Az önkormányzás alkotmányos alapjai: az önkormányzatiság elve, az állam területi tagozódása. A helyi önkormányzás fogalma.
 17. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

 

5.  A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

 

6.    Az index aláírása:

Az index aláírására leghamarabb az utolsó előadás napján kerül sor.

 

7.    Vizsga:

A vizsga, írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

8.    Kötelező tananyag:

  Kötelező tananyag: Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2013.

Alkotmánytan I. Szerkesztette: Kukorelli István. Osiris Kiadó, Budapest, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. KJK – MTA ÁJTI, Bp., 1998.

Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

 

7.    Adminisztratív ügyek intézése az A/6 211-es szobában történik.

 

 

Miskolc, 2015. január 30.

Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

Vissza