Alkotmányjog gyakorlat 1.

KÖVETELMÉNYEK

Alkotmányjogi gyakorlat 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK272L3

levelező tagozatos jogász hallgatók számára

2018/2019. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Hallók Tamás egyetemi docens

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Hallók Tamás

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 1.

Szemeszter: 3

Óraszám: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T10, T11, T13, T14, T15

képesség: K4, K5, K6, K7, K9, K10, K11, K12, K15, K16, K19, K20, K25, K28, K29, K30, K31, K32, K33

attitűd: A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, A10, A15, A18

autonómia és felelősség: F1, F2, F5, F8

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása. A jogeset-megoldási készség kialakítása az alkotmányjogban. Alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzése, ennek módszerei. Alkotmányjogi jogesetek megoldása, ezek értékelése. Az elsajátított készségek értékelése.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Az alkotmány fogalma. Az alkotmányosság fogalma. Az alkotmányjog fogalma. Az alkotmányozó hatalom. Az alkot­mánymódosítás. Az alkotmányok típusai. Alkotmányjog és államjog.
 2. Az alkotmányos demokrácia. Az alkotmány, mint alaptörvény. Az alkotmány, mint a jogrendszer alapja. Az alkotmány elsődlegessége.
 3. Az alkotmány alapvető elvei: demokrácia, hatalommegosztás, jogállamiság. Az alkotmány értelmezése.
 4. Az újabb magyar alkotmánytörténet vázlata 1945-től napjainkig. A szocialista rendszer alkotmányjogának alapintézményei. (Az alkotmány politikai jellege: a népköztársaság. A párt vezető szerepe. A hatalom egysége. Az Országgyűlés műkö­dése. Az Elnöki Tanács. A Hazafias Népfront. Az állampolgári jogok. A szocialista törvényesség. A tanácsrendszer.) Az 1988–1990-es átalakulás alkotmánytörténetének vázlata.
 5. A jogforrási rendszer alkotmányos alapjai és elvei. A jogforrás fogalma, a jogforrások rendszere. A jogforrási hierarchia és a jogforrási rendszer egyéb rendező elvei.
 6. A nemzetközi szerződések. Az Alkotmánybíróság határozatai, a közjogi szervezetszabályozó eszközök, a szokásjog és bírói jog. Az Európai Unió jogforrásai a magyar jogban.
 7. A jogalkotási eljárás az alkotmányjogban. Alkotmányos követelmények a jogalkotásban. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogszabályok kihirdetése, közzététele és nyilvántartása. A hivatalos lap. Elektronikus jogszabálygyűjtemények.
 8. Szuverenitás az alkotmányjogban. A szuverenitás az alkotmányban, nemzeti szuverenitás, népszuverenitás, parlamenti szuverenitás. Szuverenitás és demokrácia. Az állami szuverenitás az alkotmányjogban és a nemzetközi jogban.
 9. A szuverenitás terjedelme: terület és népesség. A szuverenitás megosztása az államon belül: a szövetségi állam. Állami szimbólumok. (Himnusz, zászló, címer)
 10. Az állampolgársági jog. Az állampolgárság jogi tartalma. Az állampolgársági jog története, különösen a magyar állampolgársági jog. A magyar állampolgárság keletkezése, megszerzése és megszűnése.
 11. A kettős állampolgárság és magyar állampolgárság. Az EU állampolgárainak státusa. A külföldiek, a menekültek és a hontalanok alkotmányos helyzete.
 12. A képviseleti demokrácia. Képviselet és választás. A választójog alkotmányos elvei. Választási rendszerek.
 13. A magyar választási rendszer. A választójog. A választójogosultság. A választási eljárás alapjai és a választási szervek. A jelölés, választási kampány. A mandátumok elosztása egyéni választókerületben, illetve országos listáról. A töredékszavazatok és az országos lista. Eredmény-megállapítás.
 14. A közvetlen demokrácia intézményei. Népszavazás. A referendum szabályozása és típusai. Az országos népszavazás alkotmányos feltételei.

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A félévi aláírás feltétele a gyakorlaton való részvétel. Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első három hetében van lehetőség.

 

4.    A gyyakorlat ideje és helye

 

Gyakorlat (Hallók Tamás)

XI. 23. péntek 16–17.40, XIX. ea.

Alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzése, ennek módszerei.

Al­kotmányjogi jogesetek megoldása, ezek értékelése.

Az elsajátított készségek értékelése.

A gyakorlaton a hallgatók dolgozatot írnak meghatározott alkotmánybírósági határozatokról feltett kérdésekből.

 

A gyakorlat pótlása (Hallók Tamás)

XII. 14. péntek 14–15, XVIII. ea.

 

5. A számonkérés követelményei

A gyakorlat aláírásának feltétele: a teljes gyakorlaton való részvétel. 

Gyakorlati jegy. A gyakorlat értékelése 1-5 terjedő érdemjeggyel történik (öt fokozatú). A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő írásbeli beszámoló értékelése alapján kerül kialakításra.

A gyakorlaton (november 23-án) a hallgatóknak dolgozatot kell írniuk, amelyben ismertetniük kell a következő alkotmánybírósági határozatok közül egynek a tartalmát:

 • 121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről
 • 2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról
 • 52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról
 • 25/1999. (VII. 7.) AB határozat a népszavazásról
 • 1/2013. (I. 7.) AB határozat a választási regisztrációról

 

Az aláírás és a gyakorlati jegy pótlása: Az aláírást pótolni a fentebb megjelöltek közül egy másik alkotmánybírósági határozatnak (ami nem azonos a gyakorlati jegyért írandó dolgozatban kifejtettel) minimum 2 teljes oldal  terjedelemben való összefoglalásával lehet. Ezt kinyomtatva kell beadni.

    Az aláíráspótló feladat formai követelményei: Times New Roman betűtípus, 12-es betűnagyság; 1,5-es sortáv, a margók távolsága pedig mindenütt 2 cm. A szöveg szedése folyamatos, tehát közben nem kell kihagyni sorokat, mert a szöveget a magyar nyelvtan szabályainak megfelelően bekezdésekkel tagoljuk.

      Az aláíráspótló dolgozat elutasítását vonja maga után az alkotmánybírósági határozat vagy bármely nem a dolgozat szerzője által írt anyag változtatás nélküli egy az egyben való átvétele!

      A gyakorlati jegyet (és így a dolgozatot) pótolni a december 14-i pénteki időpontban (14–15-ig) lehet a dolgozat megírásával azoknak, akik nem írtak november 23-án, vagy akinek a november 23-i dolgozata elégtelen lett.

 

 

6.    Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog. (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Az értelmezett alkotmány. (Szerk.: Balogh Zsolt – Holló András) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

7.    Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Alkotmánytan I. (szerk.: Kukorelli István), Osiris, Bp., 2007. esetleges újabb kiadás.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

-        Magyarország államformájáról szóló 1946. évi I. törvény

-        Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) hatályos szövege

-        2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról

-        1993. évi LV. törvény a magyar állampolgárságról

-        2011. évi CCIII. törvény az országgyűlési képviselők választásáról (kivonatosan)

Alkotmánybírósági határozatok:

-        121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről

-        3/1991. (II. 7.) AB határozat a választási küszöb alkotmányosságáról

-        2/1990. (II. 18.) AB határozat az ajánlás és a szavazás titkosságának elvéről

-        5/2002. (II.22.) AB határozat a jelölésről

-        22/2005. (VI.17.) AB határozat a választójog egyenlősége és a választási kerületek kialakításáról

-        2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról

-        52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról

-        25/1999. (VII. 7.) AB határozat a népszavazásról

-        27/2007. (V. 17.) AB határozat a népszavazás kötőerejéről

-        1/2013. (I. 7.) AB határozat a választási regisztrációról

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75% egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2018. szeptember

 Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza