Alkotmányjog gyakorlat 1.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjogi gyakorlat 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK102KSZN1

közigazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév 1. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita, Pap Gábor, Panyi Béla, Hallók Tamás

Előtanulmányi kötelezettség:  -

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 1.

Szemeszter: 1

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Alkotmányjogi gyakorlat oktatásának célja alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása, készség kialakítása az alkotmányjogi jogesetek megoldására. A tárgy segítséget ad alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzésére, az ehhez szükséges módszerek elsajátítására. A gyakorlatokon sor kerül alkotmányjogi jogesetek megoldására, ezek értékelésére, és az elsajátított készségek értékelésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az alkotmány fogalma
 2. Az alkotmányjog mint jogág: fogalma, tárgya.
 3. Az alkotmányosság fogalma és követelményei.
 4. A hatalommegosztás elve.
 5. Az államforma és a kormányforma fogalma. A kormányformák csoportosítása. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság.
 6.  Egyes kormányformák: a prezidenciális köztársaság, a félprezidenciális köztársaság, a kollegiális kormányforma.
 7. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. A jogszabályok.
 8. A közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog.
 9. A jogszabályok érvényessége és hatálya. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.
 10. A képviseleti demokrácia intézménye: a választójog. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).
 11. A választói jogosultság. Az országgyűlési választás eredményének megállapítása, az időközi választás.
 12. A választási eljárás szabályai: a választási szervek, a kampány és jelöltállítás, a szavazás és a jogorvoslatok.
 13. A közvetlen demokrácia intézménye: a népszavazás joga.
 14. Az alkotmányos alapjogok rendszere.
 15. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A gyakorlatok látogatása kötelező, ami az aláírás feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadásával jár. Az aláírást pótolni csak a félév teljes anyagából való beszámoló sikeres megírásával lehet a szorgalmi időszak utolsó hetében.

 

4.    Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése öt fokozatú. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett a gyakorlatvezető külön feladatot is kiadhat. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok és a külön feladat eredményeiből tevődik össze.

 

5.    Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. (Szerk.: Kukorelli István), Osiris Kiadó, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. KJK – MTA ÁJTI, Bp., 1998.

Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Kötelező AB határozatok:

 • 2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról
 • 52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról
 • 121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotásról
 • 22/2005. (VI. 17.) AB határozat a választójog egyenlőségéről

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogi gyakorlatból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Alkotmányjogi gyakorlatot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2014. június

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza