Alkotmányjog gyakorlat 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjogi gyakorlat 2. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK104KSZL2

közigazgatásszervező szak levelező tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bragyova András

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Zsiros Annamária

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjogi gyakorlat 1.

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 2.

Szemeszter: 2

Óraszám: 6/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Alkotmányjogi gyakorlat oktatásának célja alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása, készség kialakítása az alkotmányjogi jogesetek megoldására. A tárgy segítséget ad alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzésére, az ehhez szükséges módszerek elsajátítására. A gyakorlatokon sor kerül alkotmányjogi jogesetek megoldására, ezek értékelésére, és az elsajátított készségek értékelésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az Országgyűlés funkciói, szervezete
 2. Az Országgyűlés működése. A képviselők jogállása.
 3. A törvényhozatali eljárás.
 4. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása.
 5. A köztársasági elnök hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.
 6. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.
 7. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
 8. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
 9. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet.
 10. Az ügyészség feladatai.
 11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.
 12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
 13. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei.
 14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.
 15. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

       A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A félévi aláírás feltétele a gyakorlaton való részvétel. Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első három hetében van lehetőség.

 

4.    Számonkérés követelményei

       A gyakorlat értékelése 1-5 terjedő érdemjeggyel történik. A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő írásbeli beszámoló értékelése alapján kerül kialakításra.

 

 

5.    Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. (Szerk.: Kukorelli István), Osiris Kiadó, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Dezső Márta: Képviselet és választás a parlamenti jogban. KJK – MTA ÁJTI, Bp., 1998.

Sári János: A hatalommegosztás. Osiris Kiadó, Budapest, 1995.

Wade - Bradley - Bates - Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Kötelező AB határozatok:

 • 2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról
 • 52/1997 (X. 14.) AB határozat a népszavazásról
 • 121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotásról
 • 22/2005. (VI. 17.) AB határozat a választójog egyenlőségéről

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogi gyakorlatból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Alkotmányjogi gyakorlatot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

7. Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2015. január 30.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza