Alkotmányjog gyakorlat 2.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjogi gyakorlat 2. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK102KSZN2

közigazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév 2. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Bragyova András

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Klemm Dávid

Előtanulmányi kötelezettség:  -

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 2.

Szemeszter: 2

Óraszám: 2/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1.    A tantárgy feladata és célja

Az Alkotmányjogi gyakorlat oktatásának célja alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása, készség kialakítása az alkotmányjogi jogesetek megoldására. A tárgy segítséget ad alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzésére, az ehhez szükséges módszerek elsajátítására. A gyakorlatokon sor kerül alkotmányjogi jogesetek megoldására, ezek értékelésére, és az elsajátított készségek értékelésére is.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Az Országgyűlés funkciói, szervezete
 2. Az Országgyűlés működése. A képviselők jogállása.
 3. A törvényhozatali eljárás.
 4. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása.
 5. A köztársasági elnök hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.
 6. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.
 7. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
 8. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
 9. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet.
 10. Az ügyészség feladatai.
 11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.
 12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
 13. Az alapvető jogok biztosa és helyettesei.
 14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.
 15. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

 

 

3.  A gyakorlatok beosztása:

KSZ-101. kedd 8–10. A/1. 222. tanterem (Klemm Dávid)

 

4.    A félév elfogadásának feltételei

Gyakorlati jegy. A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A gyakorlatok látogatása kötelező, ami az aláírás feltétele. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadásával jár. Az aláírást pótolni csak a félév teljes anyagából való beszámoló sikeres megírásával lehet a szorgalmi időszak utolsó hetében.

 

5.    Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése öt fokozatú. A hallgatók a félév során két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett a gyakorlatvezető külön feladatot is kiadhat. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok és a külön feladat eredményeiből tevődik össze.

 

6.    Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Bátyi Emese – Hallók Tamás – Panyi Béla – Pap Gábor –  Paulovics Anita: Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. (Szerk.: Kukorelli István), Osiris Kiadó, Bp., 2007. (esetleges újabb kiadás)

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs - Varga Zs. András - Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

7.    Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet,

Budapest, 1994.

Holló András: Az alkotmányvédelem kialakulása Magyarországon. Bíbor Kiadó, Miskolc, 1997.

 

8. Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok:

 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Kötelező AB határozatok:

 • 36/1992. (VI. 10.) AB határozat a köztársasági elnök kinevezési jogköréről;
 • 55/2004. (XII. 13.) AB határozat a kormányfő és a kormány lemondásával kapcsolatos eljárásról;
 • 33/2012. (VII.17.) AB h. a bírák nyugdíjazásáról
 • 4/1999. (III. 31.) az Országgyűlés ülésezési rendjéről
 • 62/2003. (XII. 15.) a köztársasági elnök vétójogáról

 

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogi gyakorlatból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult Alkotmányjogi gyakorlatot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75 %-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6. 211-es szobában történik. Ügyintéző: Szigeti Erika

 

Miskolc, 2015. január 30.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza