Alkotmányjog gyakorlat 3.

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

Alkotmányjogi gyakorlat 3. c. tantárgyból

tárgykód: AJALK272L5

levelező tagozatos jogász hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Pap Gábor, Hallók Tamás

Előtanulmányi kötelezettség: Alkotmányjogi gyakorlat 2. 

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog 3.

Szemeszter: 5

Óraszám: 2 óra/félév

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

Alkotmányjogi szövegek (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása. A jogeset-megoldási készség kialakítása az alkotmányjogban. Alkotmányjogi jogszabályok, bírói (alkotmánybírói) döntések elemzése, ennek módszerei. Alkotmányjogi jogesetek megoldása, ezek értékelése. Az elsajátított készségek értékelése.

 

2. A tantárgy tematikus leírása

 

  1. Az alkotmányvédő szervek. Az Alkotmánybíróság szervezete, hatásköre, eljárása. Az alkotmánybírák jogállása. Az alkotmányos jogok védelme: az alkotmányjogi panasz.

  2. Az alapvető jogok biztosa.

  3. Az alapjogok a jogrendszerben. Az alapjog mint alkotmányos jog. Az emberi jogok és az alapjogok. Alapjogok és szabadságjogok.

  4. Alapjogi dogmatika. Az alapjogok fogalma; alapjogi jogalanyiság;

  5. Az alapjogok korlátozhatósága és ennek határa. A szükségesség/arányosság teszt. Az alapjog lényeges tartalma.

  6. Az állam objektív alapjogvédelmi kötelezettsége.

  7. Az adatvédelem alkotmányjogi szabályai. Az információs önrendelkezéshez való jog. A személyes adatok védelme. A közérdekű adatokhoz való jog és annak korlátai. A Nemzeti adatvédelmi és információszabadság hatóság hatásköre és eljárása.

  8. Az alkotmányos egyenlőség. A törvény előtti egyenlőség, a jogegyenlőség, esélyegyenlőség, egyenjogúság és a diszkrimináció tilalma. Pozitív diszkrimináció.

  9. A személyes szabadság alapjogai. A személyi szabadsághoz való jog. A mozgásszabadság joga.

10. Migrációs jogok.

11. A magánélet sérthetetlenségének joga: a magánlakás sérthetetlenségének joga; a magánközlés sérthetetlenségének joga.

12. A személyhez fűződő jogok. A személyiségi jogok: becsülethez való jog; a jó hírnévhez való jog; a névviselés joga; a saját képmáshoz való jog.

13. Az emberi méltósághoz való jog mint az alapjogok lényege. Önrendelkezés. Az élethez való jog.

14. A személyi sérthetetlenséghez és a testi épséghez való jog.

15. A betegek jogai: alapjogok az egészségügyben. Bioetikai jogok, biomedicinális jogok.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése. A félévi aláírás feltétele a gyakorlaton való részvétel. Az aláírás pótlására a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első két hetében van lehetőség.

 

4. Számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése 1–5 terjedő érdemjeggyel történik. A gyakorlati jegy a félév során megírásra kerülő írásbeli beszámoló értékelése alapján kerül kialakításra.

 

5. Kötelező tananyag

Alkotmánybírósági esetjog. (szerk.: Halmai Gábor), INDOK, Bp., 2004.

Sári János – Somody Bernadett: Alapjogok. Alkotmánytan II. Osiris, Bp., 2008. (esetleges újabb kiadás)

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. (szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt) Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Az értelmezett alkotmány. (Szerk.: Balogh Zsolt – Holló András) Magyar Hivatalos Közlönykiadó, Budapest, 2000.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, MTA Állam- és Jogtudományi Intézete, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1994.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

● Magyarország  Alaptörvénye (2011. április 25.) hatályos szövege

● 2011. évi CLI. törvény az Alkotmánybíróságról

● 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról

● 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

Alkotmánybírósági határozatok:

● 8/1990. (IV. 23.) AB határozat az általános személyiségi jogról.

● 23/1990. (XI. 30.) AB határozat a halálbüntetésről.

● 15/1991. (IV. 13.) AB határozat a személyes adatok védelméről

● 1/1994. (I. 7.) AB határozat az önrendelkezési jogról az emberi méltósághoz való jogról

● 48/1998. (XI. 23) AB határozat az abortuszról szóló második határozat

● 19/1999. (VI. 23.) AB határozat

● 22/2003. (IV. 28.) AB határozat az eutanáziáról

● 12/2004. (IV. 7.) AB határozat a közérdekű adatok nyilvánosságáról

 

Felmentési kérelmek elbírálása: Alkotmányjogból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell a teljesítést bizonyító dokumentum másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

 

Miskolc, 2017. szeptember

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza