Alkotmányjog gyakorlat

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog gyakorlat c. tantárgyból

tárgykód: AJALK132IÜN1

Igazságügyi igazgatási szakon

nappali tagozatos hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Pap Gábor egyetemi adjunktus, Panyi Béla c. egyetemi docens, Hallók Tamás egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog

Szemeszter: 1

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: gyakorlati jegy

Kreditpont: 1 kr.

 

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az Alkotmányjogi gyakorlat oktatásának célja az alkotmányjogi dokumentumok (jogszabályok, bírói döntések, alkotmánybírósági határozatok, szakirodalom) tanulmányozása és alkotmányjogi jogesetek megoldására. A tárgy segíti az alkotmányjogi jogszabályok és bírói (alkotmánybírói) döntések elemzését, az ehhez szükséges módszerek elsajátítását.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

 

1. Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

2. A hatalommegosztás.

3. A kormányformák.

4. A jogforrási rendszer.

5. A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

6. Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozatali eljárás.

7. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

8. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

9. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

13. Az alapvető jogok biztosa.

14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

15. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

3. A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás megszerzése. Az aláírás feltétele a gyakorlatok látogatása. Kettőnél több hiányzás az aláírás megtagadásával jár. Az aláírást pótolni csak a félév teljes anyagából való beszámoló sikeres megírásával lehet a szorgalmi időszak utolsó hetében, továbbá a vizsgaidőszak első három hetében. A gyakorlati jegy feltétele az aláírás megszerzése.

 

4. A számonkérés követelményei

A gyakorlat értékelése öt fokozatú. A hallgatók a szemeszterben két zárthelyi dolgozatot írnak, emellett a gyakorlatvezető külön feladatot is megszabhat. A gyakorlati jegy a zárthelyi dolgozatok és a külön feladat eredményeiből tevődik össze.

 

5. Kötelező tananyag

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk.. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. Szerk.: Kukorelli István, Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt, Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok és AB határozatok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

• 2/1993. (I. 22.) AB határozat a népszavazásról

• 52/1997. (X. 14.) AB határozat a népszavazásról

• 1/1999. (II. 24.) AB határozat a kétharmados törvényekről

• 4/1999. (III. 31.) AB határozat határozat az Országgyűlés ülésezési rendjéről

• 62/2003. (XII. 15.) AB határozat a köztársasági elnök vétójogáról

• 121/2009. (XII. 17.) AB határozat a jogalkotási törvény alkotmányellenességéről

• 33/2012. (VII. 17.) AB határozat a bírák nyugdíjazásáról

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza