Alkotmányjog

 

 

 

Tantárgyi tematika

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog c. tantárgyból

tárgykód: AJALK131IÜN1

Igazságügyi igazgatási szakon

nappali tagozatos hallgatók számára

2017/2018. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Pap Gábor egyetemi adjunktus, Panyi Béla c. egyetemi docens, Hallók Tamás egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog gyakorlat

Szemeszter: 1

Óraszám: 2 óra/hét

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmait, a jogforrási rendszert, a képviseleti és közvetett demokrácia intézményeit, az alkotmányos szervek rendszerét, az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

 

1. Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

2. A hatalommegosztás.

3. A kormányformák.

4. A jogforrási rendszer.

5. A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

6. Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozatali eljárás.

7. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

8. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

9. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

12. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

13. Az alapvető jogok biztosa.

14. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

15. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

4. A számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések

 

  1. Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3. A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4. Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei. Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia, parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei. Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok. Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai. A jogszabályok kihirdetése, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása: az országgyűlési választások első és második fordulója, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje: általános és részletes vita, kivételes és sürgős eljárás.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei, a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése; az ügyvivő kormány és miniszterelnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az alkotmánybírák jogállása.

24. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

25. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

26. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

5. Kötelező tananyag

Alkotmányjog bachelor szakos hallgatók számára. Szerk.. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2012.

Alkotmánytan I. Szerk.: Kukorelli István, Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt, Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2017. szeptember 1.

 

Alkotmányjogi Tanszék

 

Vissza