Alkotmányjog

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Alkotmányjog c. tantárgyból

tárgykód: AJALK131IÜN1

Igazságügyi igazgatási szakon

nappali tagozatos hallgatók számára

2018/2019. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. Paulovics Anita egyetemi tanár

Tárgyfelelős tanszék: Alkotmányjogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Paulovics Anita egyetemi tanár, Hallók Tamás egyetemi docens, Panyi Béla c. egyetemi docens, Pap Gábor egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség:

Egyidejű felvétel: Alkotmányjog gyakorlat

Szemeszter: 1

Heti óraszám: 2

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 3 kr.

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T3, T7, T12

képesség: K1, K2

attitűd: A1, A2, A7

autonómia és felelősség: F1, F2, F5

 

1. A tantárgy feladata és célja

Az alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmait, a jogforrási rendszert, a képviseleti és közvetlen demokrácia intézményeit, az alkotmányos szervek rendszerét, az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2.  A tantárgy tematikus leírása

 

 1. Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.
 2. A hatalommegosztás. A kormányformák.
 3. A jogforrási rendszer.
 4. A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.
 5. Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozási eljárás.
 6. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.
 7. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.
 8. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.
 9. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.
 10. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.
 11. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.
 12. Az alapvető jogok biztosa.
 13. Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.
 14. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

3. A félév elfogadásának feltételei

A vizsgára bocsátás feltétele az aláírás. Az értékelés öt fokozatú.

 

 

Előadások

 

 

Okt.h.

Időpont

Oktató

Téma

1.

szept. 13.

Pap Gábor

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás. A kormányformák.

2.

szept. 20.

Pap Gábor

A jogforrási rendszer.

3.

szept. 27.

Pap Gábor

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

4.

okt. 4.

Pap Gábor

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése.

5.

okt. 11.

Pap Gábor

A képviselők jogállása. A törvényhozási eljárás.

6.

okt. 18.

Pap Gábor

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

7.

okt. 25.

Pap Gábor

A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

8.

nov. 1.

Pap Gábor

SZÜNET

9.

nov. 8.

Pap Gábor

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10.

nov. 15.

Pap Gábor

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11.

nov. 22.

Pap Gábor

Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

12.

nov. 29.

Pap Gábor

Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere, az alapjogok korlátozhatósága.

13.

dec. 6.

Pap Gábor

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei. Az alkotmánybírák jogállása. Az alapvető jogok biztosa.

14.

dec. 13.

Pap Gábor

Konzultáció

 

 

Az előadások időpontja és helye: csütörtök 10–12 óra, A/6. XVIII. ea.

 

4. A számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések

 

  1. Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3. A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4. Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei.

      Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia,

      parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei.

      Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok.

      Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai.

      A jogszabályok kihirdetése és közzététele, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása:

      az országgyűlési választások, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje:

      általános és részletes vita, a törvényalkotási bizottság eljárása, plenáris vita, zárószavazás.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei,

      a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése;

      az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

24. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

25. Az alkotmánybírák jogállása.

26. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

27. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

28. Az önkormányzatiság elve. A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.

       A helyi önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatáskörei.

29. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

5. Kötelező tananyag

 

Az alkotmányjog alapintézményei. Szerk. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2018. (megjelenés alatt)

Alkotmánytan I. Szerk.: Kukorelli István, Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt, Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

Miskolc, 2018. szeptember

 Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

 

 

 

Előadások

 

Okt.h.

Időpont

Oktató

Téma

1.

szept. 14.

Pap Gábor

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

A hatalommegosztás. A kormányformák.

2.

szept. 21.

Pap Gábor

A jogforrási rendszer.

3.

szept. 28.

Pap Gábor

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

4.

okt. 5.

Pap Gábor

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése.

5.

okt. 12.

Pap Gábor

A képviselők jogállása. A törvényhozatali eljárás.

6.

okt. 19.

Pap Gábor

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

7.

okt. 26.

Pap Gábor

A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

8.

nov. 2.

Pap Gábor

SZÜNET

9.

nov. 9.

Pap Gábor

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

10.

nov. 16.

Pap Gábor

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

11.

nov. 23.

Pap Gábor

Az önkormányzatiság elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatáskörei.

12.

nov. 30.

Pap Gábor

Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere, az alapjogok korlátozhatósága.

13.

dec. 7.

Pap Gábor

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei. Az alkotmánybírák jogállása. Az alapvető jogok biztosa.

14.

dec. 14.

Pap Gábor

Konzultáció

 

Az előadások időpontja és helye: csütörtök 10–12 óra, A/1. 308. tt.

 

Gyakorlatok

 

Okt. h.

Időpont

Téma

1.

szept. 14.

A tananyag bemutatása, követelmények ismertetése.

2.

szept. 21.

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás. A kormányformák.

3.

szept. 28.

A jogforrási rendszer.

4.

okt. 5.

Zárthelyi dolgozat. A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

5.

okt. 12.

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A törvényhozatali eljárás.

6.

okt. 19.

A köztársasági elnök.

7.

okt. 26.

Zárthelyi dolgozat. A kormányzás fogalma. A kormány.

8.

nov. 2.

SZÜNET

9.

nov. 9.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bíróságok.

10.

nov. 16.

Zárthelyi dolgozat. Az ügyészség.

11.

nov. 23.

A helyi önkormányzatok alapjogai.

12.

nov. 30.

Az alkotmányvédelem. Az Alkotmánybíróság.

13.

dec. 7.

Zárthelyi dolgozat. Az alkotmányos alapjogok fogalma, rendszere,

az alapjogi dogmatika fő kérdései.

14.

dec. 14.

Pótlás.

 

A gyakorlatok időpontja és helye:

I-101 tankör: csütörtök 12–13 óra A/1. 308. tt. gyakorlatvezető: Pap Gábor

I-102 tankör: csütörtök 12–13 óra A/5. 202. tt. gyakorlatvezető: Hallók Tamás

 

 

Vissza