Alkotmányjog

 

 

 

KÖVETELMÉNYEK

Alkotmányjog c. tantárgyból

Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási alapszakos

levelező tagozatos hallgatók számára

Tantárgykód: AJALK140MBAL1

2018/2019. tanév I. félév

 

Számonkérés típusa: kollokvium

A hozzárendelt kreditpontok száma: 4

A tárgy jegyzője: dr. Paulovics Anita egyetemi tanár, dr. Pap Gábor egyetemi adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség:

Óraszám: 14 óra/félév

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T1, T2, T5

képesség: K2, K4

attitűd: A2, A4, A5, A6

autonómia és felelősség: F4, F7, F8, F10

 

1. Az oktatás célja:

Az alkotmányjog oktatásának célja, hogy a hallgatók megismerjék az állami hatalomgyakorlás és a magyar államszervezet működésének elméleti és jogszabályai alapjait és az alapjogok rendszerét.

 

2. Tantárgy tematikus leírása:

  1. Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai. A hatalommegosztás.

  2. A kormányformák.

  3. A jogforrási rendszer.

  4. A képviseleti és a közvetlen demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

  5. Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása. A törvényhozási eljárás.

  6. A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

  7. A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány. A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

  8. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

  9. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

10. Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

11. Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

12. Az alapvető jogok biztosa.

13. Az önkormányzatiság elve. A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok. A helyi önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatáskörei.

14. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozása.

 

3. Felmentési kérelmek elbírálása:

Alkotmányjogból csak az a levelező tagozatos hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanult alkotmányjogot, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75% egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

4. Vizsga:

A vizsga, írásban, illetve szóban történik a Tanszék által meghatározott vizsganapokon. Akinek nincs meg az aláírása, nem vizsgázhat.

 

5. Kötelező tananyag

 

Az alkotmányjog alapintézményei. Szerk. Paulovics Anita. Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 2018. (megjelenés alatt)

Alkotmánytan I. Szerk.: Kukorelli István, Budapest, Osiris Kiadó, 2007.

The Basic Law of Hungary: A First Commentary. Szerk.: Schanda Balázs – Varga Zs. András – Csink Lóránt, Dublin, Clarus Press, 2012.

 

6. Ajánlott irodalom

Bragyova András: Az új alkotmány egy koncepciója. Budapest, KJK-MTA ÁJI. 1994.

Sári János: A hatalommegosztás. Budapest, Osiris Kiadó, 1995.

Bragyova András: Az alkotmánybíráskodás elmélete. Budapest, KJK-MTA Állam- és Jogtudományi Intézet. 1994.

Wade – Bradley – Bates – Himsworth: Constitutional and Administrative Law. Longman, London, New York, 1986.

 

7. A számonkérés követelményei

Kollokvium. A számonkérés az írott tananyagon és a kötelező jogszabályok ismeretén kívül kiterjed az előadáson elhangzottakra.

 

Vizsgakérdések

 

  1. Az alkotmány fogalma és jellemzői, az alkotmányok típusai.

  2. Az alkotmányjog fogalma és jellemzői. Az alkotmányosság fogalma és kritériumai.

  3. A hatalommegosztás elmélete (Locke, Montesquieu, Constant, Bibó).

  4. Az államforma és a kormányforma fogalmának ismérvei.

      Egyes kormányformák: az alkotmányos monarchia, parlamentáris monarchia,

      parlamentáris köztársaság, prezidenciális köztársaság, félprezidenciális kormányforma.

  5. A jogforrás fogalma. A jogforrási hierarchia rendező elvei.

      Jogszabályok érvényessége és hatálya.

  6. A hatályos magyar jogforrási rendszer. A jogszabályok.

      Közjogi szervezetszabályozó eszközök. A nemzetközi jogi normák és az EU jogforrásai.

  7. Szokásjogi jogalkotás, bíró alkotta jog. A jogalkotás törvényességének biztosítékai.

      A jogszabályok kihirdetése és közzététele, nyilvántartása és jelölése.

  8. Választási alapfogalmak, alapelvek és rendszerek (modellek).

  9. A választói jogosultság, a választás eredményének megállapítása:

      az országgyűlési választások, az időközi választás.

10. A választási szervek, a választási eljárás szabályai: kampány és jelöltállítás, szavazás és jogorvoslatok.

11. A népszavazás joga (a közvetlen és a közvetett demokrácia viszonya, a népszavazás fajtái, főbb korlátai).

12. Az Országgyűlés funkciói és hatásköre.

13. Az Országgyűlés megalakulása, megbízatási ideje.

14. Az Országgyűlés szervezete: a bizottságok fajtái, frakciók; tisztségviselői: elnök, alelnökök, jegyzők.

15. Az Országgyűlés működésének szabályai: ülésszakok; a törvényjavaslatok tárgyalási rendje: általános és részletes vita, a törvényalkotási bizottság eljárása, plenáris vita, zárószavazás.

16. Kérdés és interpelláció.

17. Az országgyűlési képviselők jogállása, mentelmi joga.

18. A köztársasági elnök jogállása: megválasztása, a megbízatás megszűnése.

19. A köztársasági elnök hatásköre: ellenjegyzéssel és ellenjegyzés nélkül gyakorolható hatáskörei, a kinevezések megtagadásának joga, vétójoga.

20. A Kormány alkotmányos helyzete: a Kormány létrejötte, megszűnése;

      az ügyvivő kormány és az ügyvezető miniszterelnök.

21. A Kormány feladatai és hatásköre.

22. A Kormány és a Kormány tagjainak felelőssége; a bizalmatlansági indítvány.

23. Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

24. Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

25. Az alkotmánybírák jogállása.

26. Az Alkotmánybíróság hatásköre és eljárása.

27. Az alapvető jogok biztosa (a tisztség betöltése, hatásköre és eljárása).

28. Az önkormányzatiság elve. A helyi önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.

       A helyi önkormányzatok alapjogai, feladat- és hatáskörei.

29. Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

Egyéb tudnivalók:

A kötelező jogszabályok:

Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)

 

Felmentési kérelmek elbírálása: A tantárgyból csak az a hallgató kaphat felmentést, aki korábban karunkon teljesítette a tantárgyi követelményeket. Aki más felsőoktatási intézményben tanulta a tantárgyat, akkor kaphat felmentést, ha a tanmenet legalább 75%-os egyezést mutat a jelen félév tanmenetével. Ehhez kérelmet kell benyújtani, amelyhez csatolni kell az index másolatát, illetve az egyéb szükséges dokumentumokat (pl. tanmenet).

 

Adminisztratív ügyek intézése az A/6 222-es szobában történik, ügyintéző: Hodosi Gabriella

 

 

Előadások

 

Első előadás (Pap Gábor)

IX. 14. péntek 12.30–15.50, A/1 227. tt.

Az alkotmány és az alkotmányjog alapfogalmai.

A hatalommegosztás.

A kormányformák.

A jogforrási rendszer.

A képviseleti és közvetett demokrácia intézményei: a választójog és a népszavazás joga.

 

Második előadás (Pap Gábor)

X. 20. szombat 8.30–11.50, A/1 227. tt.

Az Országgyűlés funkciói, szervezete és működése. A képviselők jogállása.

A törvényhozási eljárás.

A köztársasági elnök jogállása, megbízatása és hatáskörei. A miniszteri ellenjegyzés.

A kormányzás fogalma. A kormány feladata, létrejötte és megszűnése. Az ügyvivő kormány.

A kormánytagok és az államtitkárok jogállása.

Az igazságszolgáltatás fogalma. A bírósági szervezet. A bíróságok igazgatása.

 

Harmadik előadás (Pap Gábor)

XI. 17. szombat 8.30–11.50, A/1 227. tt.

Az ügyészség alkotmányos helyzete. Az ügyészi szervezet. Az ügyészség feladatai.

Az alkotmányvédelem. Az alkotmánybírák jogállása.

Az Alkotmánybíróság szervezete és hatáskörei.

Az alapvető jogok biztosa.

 

Negyedik előadás (Pap Gábor)

XI. 23. péntek 16–17.40, A/1 227. tt.

Az önkormányzás elve. Az önkormányzatokra vonatkozó alkotmányos szabályok.

A helyi önkormányzatok alapjogai. Az önkormányzati feladat- és hatáskörök.

Az alkotmányos alapjogok rendszere. Az alapjogok korlátozhatósága.

 

 

Miskolc, 2018. szeptember

 Alkotmányjogi Tanszék

 

 

 

Vissza