Alkotmánytörténet

 

 

Alkotmánytörténet

A nappali tagozat előadási tematikája, 2013/2014-es tanév I. félév

 

1.: A félévi tematika és a követelmények ismertetése

 

2.: Fogalmi, elméleti alapkérdések. A király és a királyi tanács, kormányzati rendszer az Árpádok korában

 

3.: A rendiség kialakulása, és hatása a kormányzati tevékenységre Európában és hazánkban

 

4.: Az angol Magna Charta, a magyar 1222. évi világi Aranybulla és a német 1356. évi Aranybulla. A rendi alkotmány létrejötte.

 

5.: A magyar országgyűlés szervezete és működése a rendi korban

 

6.: A király jogállása 1301-1848 között. A trónbetöltési elvek változásai, a király helyettesítése. A személyes hatalom sajátosságai a végrehajtásban

 

7.: A neoabszolutizmus időszakának „alkotmányos” berendezkedése hazánkban és Európában

 

8.: Az államrendszer polgári átalakulása 1848/1849-ben Magyarországon és a német területeken

 

9.: A Pragmatica Sanctio és az osztrák-magyar kiegyezés

 

10.: A polgári berendezkedés alkotmányos elemei: a törvényhozás szervezete és működése 1867-től a századfordulóig; A választási rendszer és a választójog fejődése hazánkban

 

11.: Dec. 3. Az 1918/1919-es forradalmak alkotmányjogi és államszervezeti sajátosságai.

Az alkotmányosság helyreállítása (1920) és a kormányzó jogállása. A nemzetgyűlés 1920-1926 között. Az 1926. évi felsőházi reform. A koalíciós és a „szocialista” időszak alkotmányjogi alapjellegzetességei

 

12.: Félévzárás.

.

 

 

Kötelező, illetve ajánlott irodalom:

-       Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai Miskolc, 2010.

-       Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2007.

-       Gönczi-Horváth (szerk.)-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. Bp., 1999. című tankönyv.

 

A tanszék minden hallgató számára kötelezővé teszi az előadások látogatását. Az itt leadott anyagokat a félévvégi vizsgán számon kérjük.

           

Miskolc, 2013. szeptember 2.

Jó felkészülést kíván:

Dr. Koncz Ibolya Katalin

egyetemi docens, tárgyfelelős

 

 

 

Kollokviumi tételsor az „Alkotmánytörténet” című tantárgyhoz

 

I. Tankönyvi tételsor

 

Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai Miskolc, 2010.

 

 1. Az állam fogalma 9-10. o.
 2. Az ókori Kelet államai 10-12. o.
 3. Az ókori görög államfejlődés 12-17. o.
 4. Az ókori Róma államfejlődése 17-19. o.
 5. A hűbéri állam 19-21. o.
 6. A rendi állam 21-24. o.
 7. Az abszolutizmus állama 25-27. o.
 8. A modern állam 27-30. o.
 9. A jog, a jogforrás fogalma 30-31. o.
 10. A polgári kor jogforrásai, kodifikáció 37-38. o.
 11. Az angol polgári átalakulás dokumentumai 47-48. o.
 12. A francia polgár jogai 48-50. o.
 13. Az amerikai alkotmány és kiegészítései 50-52. o.
 14. A választójog története Magyarországon 59-61. o.

 

 

II. Konzultáció anyaga

 

A kollokviumon minden hallgatótól kérdezünk a konzultáció anyagából is.

 

Miskolc, 2013. szeptember 2.

 

                                                                                              Dr. Koncz Ibolya Katalin

                                                                                              egyetemi docens

 

 

Vissza