Alkotmánytörténet

Tájékoztató

Az Igazgatásszervezői alapszakos levelező hallgatók részére

2013/2014. tanév I. félév

 

Alkotmánytörténet

című tárgyhoz

 

A tantárgy oktatásának célja, hogy bevezető, alapműveltséget kiegészítő jellege mellett megismertessük a hallgatókat a szakmai alapfogalmak és az állami intézmények történeti nézőpontú értelmezésével.

A tankönyvben felvázolt államszervezeti modellek gyakorlati érvényesülésének közvetítésére, az alkotmányos megoldások korhoz kötöttségének, historiai beágyazódásának kimutatására törekszünk.

 

A konzultációk tematikája:

 

Az első konzultáción tisztázzuk a tantárgyi követelményeket, az önkéntes zárthelyi dolgozat és a kollokvium anyagát, valamint a konzultációs időpontokat. Az előadás folyamán az 1-4 tankönyvi tételek anyagát tekintjük át, egészítjük ki.

 

A második konzultáción az 5-8 tankönyvi tételek képezik az előadás anyagát.

 

A harmadik konzultáción 8-14 tankönyvi tételekhez kötődő előadást tartunk.

 

 

A félév során konzultációs ügyeleteket tartunk. Ezek időpontjait az első foglalkozáson ismertetjük. A tanszék minden hallgató számára kötelezővé teszi a konzultációkon való jelenlétet. Az itt elhangzott előadási anyagot félévi kollokviumon kérdezzük. A megjelenés azért is célszerű, mert a konzultációkon aktuális feladatokról, esetleg olyan tanrendi változásról is tájékoztatnunk kell, amelyet más módon nem tudunk a hallgatók tudomására hozni.

Amint a konzultációs tematikából látható, a tárgyból az aláírásért nem íratunk kötelező zárthelyi dolgozatot. Az előző félév (más tárgybeli) tapasztalatai igazolják: a tananyag elsajátítása alapos felkészülést, és jelentős időbefektetést igényel. A felkészüléshez minden szakmai segítséget megadok. Ha kérdésük van, hívhatnak a (46) 565111/23-39-es hivatali telefonszámon, vagy elérhetnek a jogkatka@uni-miskolc.hu email címen.

A félév kollokviummal zárul. A számonkérés keretében a kötelező tananyag mellett az előadások anyagát is kérdezzük. A kollokvium értékelése ötfokozatú osztályzattal történik.

 

Kötelező tananyag:

 

Lehotay Veronika: A modern állam és jog történeti alapjai. Miskolci Egyetemi Kiadó. 2010. és a konzultációkon leadott anyag.

 

Tankönyvi kollokviumi tételek:

 

 1. Az állam fogalma 9-10. o.
 2. Az ókori Kelet államai 10-12. o.
 3. Az ókori görög államfejlődés 12-17. o.
 4. Az ókori Róma államfejlődése 17-19. o.
 5. A hűbéri állam 19-21. o.
 6. A rendi állam 21-24. o.
 7. Az abszolutizmus állama 25-27. o.
 8. A modern állam 27-30. o.
 9. A jog, a jogforrás fogalma 30-31. o.
 10. A polgári kor jogforrásai, kodifikáció 37-38. o.
 11. Az angol polgári átalakulás dokumentumai 47-48. o.
 12. A francia polgár jogai 48-50. o.
 13. Az amerikai alkotmány és kiegészítései 50-52. o.
 14. A választójog története Magyarországon 59-61. o.

 

Ajánlott irodalom:

 

-       Mezey Barna (szerk.) Magyar alkotmánytörténet. Bp., 2007.

-       Gönczi-Horváth (szerk.)-Stipta-Zlinszky: Egyetemes jogtörténet I. Bp., 1999. – vonatkozó részei

 

Miskolc, 2013. szeptember 2.

 

                                   Jó felkészülést kíván:

 

                                                                                  Dr. Koncz Ibolya Katalin

                                                                                              egyetemi docens

 

Vissza