Közgazdaságtan IÜ_N

 
 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közgazdaságtan c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN143IÜN3

igazságügyi igazgatási szak nappali tagozat

2018./2019. tanév I. félév

 

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Zoltán egyetemi tanár

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. Turkovicsné Dr. Koncz Ibolya Katalin PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 2 óra (Kedd 14-16 A/1. 308.)

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 4

1.         A tantárgy feladata és célja

A tantárgy célja a piaci szereplők magatartásának modellezése. A fogyasztói magatartás megértése érdekében a fogyasztói preferenciák és a hasznosság modellezési lehetőségeivel ismerkedünk meg, majd az isocost egyenes, az isoquant görbe és a költségfüggvények segítségével a vállalati döntésmechanizmusba kapnak betekintést a hallgatók. A termelői magatartás jobb megértését szolgálja az egyes piacszerkezetek és ezek vállalati magatartásra gyakorolt hatásának vizsgálata. Vizsgáljuk, hogy mely területeken találkozhatunk piaci elégtelenségekkel, és mit tehet az állam ezek feloldása érdekében.

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Bevezetés a közgazdaságtanba.
 2. A közgazdaságtan tárgya, módszere, alapfogalmai.
 3. A kereslet, kínálat, és a piaci egyensúly
 4. A fogyasztói döntés. A kereslet rugalmassága
 5. A vállalat rövid és hosszú távú termelése, költségei és jövedelmei
 6. A piacformák és a piaci szerkezetek.
 7. A tökéletes verseny és a monopólium
 8. A pénz időértékének, és annak figyelembe vétele a beruházás gazdaságossági számításoknál
 9. Piaci elégtelenségek, externáliák
 10. A makrogazdasági szereplők kapcsolatrendszere
 11. A makroszintű gazdasági tevékenységek mérése
 12. Az árupiac, és az árupiaci egyensúly
 13. A pénzpiac. Az árupiac és pénzpiac együttes egyensúlya
 14. Munkapiac, munkanélküliség és infláció
 15. Az állam makrogazdasági szerepe

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I. (Bevezetés a mikroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Kopányi Mihály: Mikroökonómia. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2009.

Misz József: A mikroökonómia alapjai. L'Harmattan ZSKF, Budapest, 2007.

Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia. Aula, Budapest, 2006.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2018. szeptember

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Vissza