Államháztartástan 1._Nappali

 
 

 

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Államháztartástan 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJPEN101ISZN4

igazgatásszervező szak nappali tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                               Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                               Dr. Varga Zoltán PhD adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1 AJKOI10

3ISZN2

Egyidejű felvétel:-

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 3/hét

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A hallgató ismerje meg a közpénzügyi rendszer alapvető elemeit, így az államháztartási gazdálkodás részletes jellemzőit, a költségvetési gazdálkodás részletes funkcióit, a közbevételek és közkiadások alapjait, és a közpénzek ellenőrzésének folyamatát és sajátosságait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. Pénzügyi jogi alapfogalmak: a pénzügyi jogtudomány fogalma, a pénzügyi jogviszony jellemzői, jogforrásai, a pénzügyi jog elhatárolása más jogágtól
 2. Az államháztartás felépítési rendszere, az államháztartási gazdálkodás alapelvei, az államháztartás alrendszerei. Az államháztartási törvény főbb rendelkezései.
 3. Elkülönített Állami Pénzalapok, Társadalombiztosítási Alapok
 4. Az államháztartás bevételei és kiadásai, a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei
 5. Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, hatásköri – eljárási szabályok
 6. Költségvetési szervek gazdálkodása, jogállása
 7. Önkormányzatok bevételei. Az önkormányzati gazdálkodás főbb szabályai, költségvetése
 8. Helyi önkormányzatok saját bevételei: a helyi adók. A helyi adók fajtái: vagyoni típusú adók, építményadó, telekadó, kommunális adók, idegenforgalmi adó, iparűzési adó.
 9. A gépjárműadó legfőbb szabályai.
 10. Gazdálkodás az állami vagyonnal. MNV Zrt
 11. Az állami tulajdon gazdálkodásának szervezete: a Magyar Államkincstár
 12. Az államháztartási kontrollok rendszere
 13. Az Állami Számvevőszék és eljárása
 14. Az Európai Unió költségvetése
 15.  Az Európai Számvevőszék

 

Előadások helye, ideje: A/1. 309. Előadó, szerda 13-16 óráig

Okt. h.

Időpont

Téma

1.

II.11.

A pénzügyi jog, a pénzügyi jogtudomány alapkérdései

2.

II.18.

Az államháztartás rendszere

3.

II. 25.

Elkülönített Állami Pénzalapok, Társadalombiztosítási Alapok

4.

III.04.

Költségvetési jog: a központi költségvetés szerkezete, kiadásai, bevételei

5.

III.11.

Költségvetési jog: a központi költségvetés tervezése, jóváhagyása - hatásköri – eljárási szabályok

6.

III.18.

Költségvetési jog: a költségvetés végrehajtása

7.

III.25.

Magyar Államkincstár; gazdálkodás az állami vagyonnal (MNV Zrt.)

8.

IV. 01.

OTDK – oktatási szünet

9.

IV.08.

Költségvetési szervek jogállása, gazdálkodása

10.

IV.15.

Önkormányzatok gazdálkodása, költségvetése        

11.

IV.22.

A helyi adók rendszere, szabályai

12.

IV. 29.

Közkiadások ellenőrzése: Állami Számvevőszék

13.

V. 06.

Államháztartási kontroll

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

      Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

           

 

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

 

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 211. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-172

 

 

Miskolc, 2015. január

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza