Államháztartástan 1._Levelező

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

az Államháztartástan 1. c. tantárgyból

tárgykód: AJPEN101ISZL4

igazgatásszervező szak levelező tagozat

2014/2015. tanév II. félév

 

 

Tárgyfelelős: Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatói: Dr. Erdős Éva PhD intézeti tanszékvezető egyetemi docens

                               Dr. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

                               Dr. Varga Zoltán PhD adjunktus

Előtanulmányi kötelezettség: Bevezetés a közigazgatásba és a közigazgatási jogba 1 AJKOI10

3ISZL2

Egyidejű felvétel:-

Óraszám/hét vagy Óraszám/félév: 12/félév

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 5

 

1.     A tantárgy feladata és célja

       A hallgató ismerje meg a közpénzügyi rendszer alapvető elemeit, így az államháztartási gazdálkodás részletes jellemzőit, a költségvetési gazdálkodás részletes funkcióit, a közbevételek és közkiadások alapjait, és a közpénzek ellenőrzésének folyamatát és sajátosságait.

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

       I. konzultáció 2015. 02.13. péntek 14:20-15:50, 16-17:30 A/1.227.

  1. A pénzügyi rendszer és pénzügyi politika, a pénzügyi jogtudomány alapkérdései
  2. Az államháztartástan fogalma, rendszere, helye a nemzetgazdaságban

 

II. konzultáció 2015.03.28. szombat 12:40-14:10, 14:20-15:50 A/1.309.

  1. A központi költségvetés fogalma, bevételei, kiadásai és annak szerkezeti rendje, a költségvetés eljárási szabályai

 

III. konzultáció 2015. 04. 10. péntek 12:40-14:10, 14:20-15:50 A/1.227.

  1. A költségvetési szervek fogalma, alapítása, megszüntetése, gazdálkodása

 

IV. konzultáció 2015.05.08. péntek 12:40-14:10, 14:20-15:50 A/1.227.

 

  1. Helyi önkormányzatok gazdálkodása. Helyi adók
  2. A közpénzek ellenőrzése

 

 

3.    Félévközi számonkérés módja vagy Aláírás feltétele vagy A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele a konzultációkon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 9 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

 

5.    Kötelező tananyag

Pénzügyi jog I. (szerk. Simon István) Budapest, Osiris Kiadó 2007

Vígvári András: Közpénzügyeink KJK Kerszöv, Budapest, 2005

      Nyikos László: Közpénzek ellenőrzése I. –II. Perfekt Kiadó, 2002.

Erdős Éva: Studies in European tax and financial law, University of Miskolc, Faculty of Law 2010.

 

6.    Ajánlott irodalom

Erdős Éva - Fekete Zoltán - Molnár Valéria: Pénzügyi jog igazságügyi ügyintéző szakos hallgatók részére, Virtuóz Kiadó, Budapest, 2006. (Az ÁJK Kari Könyvtárában hozzáférhető)

Pénzügyi jog I. (szerk. Halustyik Anna) Aula Kiadó, Budapest 2005

Developmental tendencies of Financial Law in the XX st century (Közjogi intézmények a XXI. században. A közigazgatási jogi alszekció előadásainak szerkesztett változata) PTE ÁJK 2004. 31-47.

           

Egyéb tudnivalók:

Kötelező jogszabályok

 

-          2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról

-          368/2011. (XII. 31. ) az államháztartási törvény végrehajtásáról

-          éves költségvetési törvény

-          2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól

-          2007. évi CVI. az állami vagyonról

-         1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról          

-          1990. évi C. törvény a helyi adókról

-          2011. évi LXVI. törvény az Állami Számvevőszékről

 

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 211. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-172

 

Miskolc, 2015. január

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza