Gazdasági alapismeretek

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Gazdasági alapismeretek c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN140MBAL2

Munka és TB alapszak levelező tagozat

2017./2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet - Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/félév: 8 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.A tantárgy feladata és célja

 

A tantárgy célja, hogy megismertesse a hallgatókat a gazdaság alapvető fogalmaival. A hallgatók megismerjék a gazdaság egészének a működését, a fogyasztók és a vállalkozások egészére ható tényezőket. Bemutatja a tényező piacokat, különös tekintettel a munkapiacra. Foglalkozik a gazdasági növekedés kérdésével, elemezve az ehhez szükséges makrogazdasági eszközöket. A tantárgy elsősorban az alapismeretek elsajátítását szolgálja, hogy a gazdasági folyamatok megértése révén a gazdaság szabályozása, annak okai és hatása is érthetőbbé váljon a képzésben résztvevő hallgatók számára.    

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A közgazdaságtan alapfogalmai a mikro és makroökonómia rendszere
 2. A modern vegyes gazdaság és gazdasági rendje
 3. Tényező piacok: munka, föld és tőke
 4. A munkapiac
 5. A munkanélküliség
 6. Föld, természeti erőforrások és a környezet
 7. Tőkepiac
 8. Állami gazdaságszabályozás
 9. Az adóztatás közgazdasági vetületei
 10. A bizonytalanság gazdaságtana
 11. A gazdasági tevékenység mérése
 12. Gazdasági növekedés és fejlődés
 13. A gazdasági fejlődés kihívásai és modelljei
 14. Monetáris politika és a gazdaság
 15. A nemzetközi pénzügyi rendszer, valutaárfolyamok

 

Konzultációs időpontok:

2018. 02.24. szombat 8:30-11:50 A/1. 227.

2018.04.20. péntek 14:10-17:30 A/1. 220.

 

 

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 10 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai I-II. Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia. Aula, Budapest, 2006.

Paul R. Krugman-Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Panem Könyvkiadó Kft, 2003.

Anthony B. Atkinson: Egyenlőtlenség, Kossuth Kiadó, 2017.

Joseph E. Stiglitz: A kormányzati szektor gazdaságtana, KJK-Kerszöv Kft., Budapest, 2000.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2018. február

 

 

 

 

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Vissza