Közgazdaságtan alapjai 2. L

KÖVETELMÉNYEK ÉS TANTÁRGYI PROGRAM

a Közgazdaságtan alapjai 2. c. tantárgyból

 tárgykód: AJPEN282L2

jogász szak levelező tagozat

2017./2018. tanév II. félév

 

Tárgyfelelős: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Tárgyfelelős intézet/tanszék: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgy oktatója: Dr. habil. Nagy Zoltán PhD egyetemi docens

Előtanulmányi kötelezettség: -

Egyidejű felvétel: -

Óraszám/hét: 1 óra

Számonkérés módja: írásbeli kollokvium

Kreditpont: 2

 

1.A tantárgy feladata és célja

 

A tantárgy célja, hogy a hallgatók megismerjék a gazdaság egészének a működését, a fogyasztók és a vállalkozások egészére ható tényezőket. Bemutatja az üzleti ciklus kialakulását, okait, következményeit és hatását a kibocsátásra, foglakoztatásra és az árak alakulására. Foglalkozik a gazdasági növekedés kérdésével, elemezve az ehhez szükséges makrogazdasági eszközöket. A tantárgy elsősorban az alapismeretek elsajátítását szolgálja, hogy a gazdasági folyamatok megértése révén a gazdaság szabályozása, annak okai és hatása is érthetőbbé váljon a jogtudományi képzésben tanulók számára.    

 

 

2.    A tantárgy tematikus leírása

 1. A makroökonómia alapjai
 2. A gazdasági tevékenység mérése
 3. Fogyasztás és megtakarítás és meghatározó tényezői
 4. A beruházások gazdaságtana
 5. Konjunktúraciklusok
 6. Pénz és pénzügyi rendszer I. A pénz fejlődése, a modern pénzügyi rendszer
 7. Pénz és pénzügyi rendszer II. Bankrendszer és részvénypiac
 8. Monetáris politika I. A központi bankok sajátosságai és a monetáris politika eszközei
 9. Monetáris politika II. Monetáris gazdaságtan
 10. Gazdasági növekedés és fejlődés
 11. A gazdasági fejlődés kihívásai és modelljei
 12. A nemzetközi pénzügyi rendszer, valutaárfolyamok
 13. Munkapiac, munkanélküliség
 14. Infláció
 15. Államadósság

 

3.    A félév elfogadásának feltételei

Az aláírás feltétele az előadásokon való részvétel. Kettőnél több hiányzás a félévi aláírás megtagadását vonja maga után.

Konzultációs időpontok:

2018.02.17. szombat 8:30-11:50 XXI. előadó

2018.03.10. szombat 8:30-11:50 XXI. előadó

 

 

 

4.    Vizsgakövetelmények leírása vagy Vizsgára bocsátás feltételei vagy Számonkérés követelményei

A hallgatók a tananyagból írásbeli kollokviumot tesznek. Kollokviumra csak az a hallgató bocsátható, aki a félévi aláírást megszerezte. Az írásbeli vizsgán a félév tananyagából összeállított 10 kérdést tartalmazó feladatlapot kell kitölteni 60 perc alatt.

5.    Kötelező tananyag

Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.

 

6.    Ajánlott irodalom

Meyer Dietmar – Solt Katalin: Makroökonómia. Aula, Budapest, 2006.

Paul R. Krugman-Maurice Obstfeld: Nemzetközi gazdaságtan, Panem Könyvkiadó Kft, 2003.

Anthony B. Atkinson:Egyenlőtlenség,Kossuth Kiadó, 2017.

 

Egyéb tudnivalók:

Adminisztrációs ügyek intézése: A/6. épület 222. szobájában történik. (Államtudományi Intézet tiktársága), telefon: 06-46-565-186

Miskolc, 2018. február

 

 

 

 

Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

 

 

Vissza