Közgazdaságtan alapjai 2. L

TANTÁRGYI TEMATIKA

2018/2019. tanév 2. félév; Közgazdaságtan alapjai 2. Jogász (levelező)

Tantárgy neve:

Közgazdaságtan alapjai 2.

Tantárgy Neptun kódja:

AJPEN292L2 (levelező)

Tárgyfelelős intézet: Államtudományi Intézet Pénzügyi Jogi Tanszék

Tantárgyelem: kötelező

Tárgyfelelős: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Közreműködő oktató: Prof. Dr. Nagy Zoltán, egyetemi tanár

Javasolt félév: 2. félév

Előfeltétel: -

Óraszám:

levelező: 10 óra/félév

03.22. péntek 16.00-19:30 XXI. előadó

05.03. péntek 14:10- 17:30 XXI. előadó

 

 

 

 

 

Számonkérés módja: kollokvium

Kreditpont: 2

Munkarend: levelező

Tantárgy feladata és célja:

A tantárgy célja, hogy a jogtudományi képzésben tanuló hallgatókkal megismertesse az alapvető közgazdasági fogalmakat, megismertesse a gazdaság működésének alapvető törvényszerűségeit. Bemutatja az üzleti ciklus kialakulását, okait, következményeit és hatását a kibocsátásra, foglakoztatásra és az árak alakulására. Foglalkozik a gazdasági növekedés kérdésével, elemezve az ehhez szükséges makrogazdasági eszközöket. A tantárgy elsősorban az alapismeretek elsajátítását szolgálja, hogy a gazdasági folyamatok megértése révén a gazdaság szabályozása, annak okai és hatása is érthetőbbé váljon a jogtudományi képzésben tanulók számára.

 

Fejlesztendő kompetenciák:

tudás: T2, T3, T5, T6, T8, T9, T18

képesség: K6, K7, K9, K10, K11, K12, K13, K14, K15, K20, K21, K22, K26

attitűd: A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A13, A18, A20

autonómia és felelősség: F2, F3, F5, F8

 

Tantárgy tematikus leírása:

 

 1. A makroökonómia alapjai
 2. A gazdasági tevékenység mérése
 3. Fogyasztás és megtakarítás és meghatározó tényezői
 4. A beruházások gazdaságtana
 5. Konjunktúraciklusok
 6. Pénz és pénzügyi rendszer I. A pénz fejlődése, a modern pénzügyi rendszer
 7. Pénz és pénzügyi rendszer II. Bankrendszer és részvénypiac
 8. Monetáris politika I. A központi bankok sajátosságai és a monetáris politika eszközei
 9. Gazdasági növekedés és fejlődés
 10. A gazdasági fejlődés kihívásai és modelljei
 11. A nemzetközi pénzügyi rendszer, valutaárfolyamok
 12. Munkapiac, munkanélküliség
 13. Infláció
 14. Államadósság

 

 

 

A beszámoló teljesítésének módja, értékelése:

A tárgy akkor fogadható el teljesítettnek, ha a hallgató részt vesz az előadásokon és legalább elégséges minősítéssel teljesíti az írásbeli kollokviumot.

A kollokvium értékelése:

Az elérhető maximum pontszám 100 pont. Az értéklelés az alábbi pontszámok alapján történik:

-          0-50 pont: elégtelen (1)

-          51-63 pont: elégséges (2)

-          64-77 pont: közepes (3)

-          78-89 pont: jó (4)

-          90-100 pont: jeles (5) 

 

 

Kötelező irodalom:

1. Szilágyi Dezsőné: Közgazdaságtan alapjai II. (Bevezetés a makroökonómiába) Miskolci Egyetemi Kiadó, 2014.

2. Samuelson Paul. A. – Nordhaus, William D.: Közgazdaságtan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2012.           

3. Joseph E. Stiglitz: Economics of the public sector, W.W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York,N.Y., 10110., 2000.

Ajánlott irodalom:

 1. Thomas Piketty: La capital au XXIe siécle, Éditions du Seuil, Paris, 2013.
 2. N. Gregory Mankiw: Makroökonómia , Osiris Kiadó Zrt.,Budapest, 1999.

 

 

 

 

Vissza